Barn- och elevhälsans organisation

Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för skolornas (och i begränsad omfattning förskolornas) lokala barn- och elevhälsoarbete.

Elevhälsan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för skolornas (och i begränsad omfattning förskolornas) lokala barn- och elevhälsoarbete.

Den centrala Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

Samordning

På den centrala Barn- och elevhälsan samordnas skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger.

Här samordnas även pedagoggruppen som verkar kring barn i behov av stöd, Skolverksamheten inom Jämtlands läns landsting samt Föräldrastöd Östersund (se organisationsskiss nedan).

Genom en samlad central elevhälsoorganisation kan de specifika yrkesgrupperna och arbetsgrupperna utbyta erfarenheter, nyttja varandras kompetenser, utvärdera och utveckla arbetsmetoder för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

En strategisk funktion som leder utvecklings-arbetet

Den centrala Barn- och elevhälsan har en strategisk funktion som ska:

  • bidra till bättre samverkan och överblick av elevhälsoinsatser,
  • likvärdighet över förskolor och skolor vad avser elevhälsoinsatser,
  • hög kvalitet på kompetensutveckling inom området elevhälsa
  • leda utvecklingen av främjande och förebyggande arbete inom elevhälsoområdet.

Barn- och elevhälsan ska också utgöra en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga.

Elevhälsans organisation
Sidan uppdaterad 2017-10-04