Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är skolpersonalens stöd vid elevhälsofrågor och teamets arbete leds av rektor. Det bemannas oftast av skolsköterska, socionom, psykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

Syftet med Elevhälsoteamet är att främja det tvärprofessionella perspektivet och göra gemensamma analyser i elevärenden.

En viktig del är att förbereda, samordna och informera kring pågående ärenden samt samverka med andra aktörer som är till stöd för barn och unga. Teamets uppdrag är också att vara rektors "bollplank" i elevhälsoärenden och förebyggande arbete.

Ärendegången i elevhälsofrågor styrs av den egna skolans Elevhälsoplan, som i sin tur utgår från kommunens Barn- och elevhälsoplan.

Varje skola i Östersunds kommun har ett eget elevhälsoteam, se under rubriken Hälsa och trygghet på respektive skolas information.

Sidan uppdaterad 2016-01-31