Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Utvärderingsplan

För att följa upp och utvärdera arbetet med eleverna använder vi oss av följande metoder:

Individuell utvecklingsplan (IUP)
Omfattar alla elever årskurs 1-5.

Läsutvecklingsschema (LUS)
God läsutveckling.

Diagnoser svenska och matematik
Kontinuerligt under läsåret.

Fonolek
Förskoleklass höstterminen vecka 43.

Nationella prov i årskurs 3
Samtliga elever i årskurs 3.

Klasskonferenser 1 g/termin
Alla elever följs upp av rektor och specialpedagog i en klasskonferens.
En sammanfattning av klasskonferensen lyfts sedan i Elevhälsoteamet (EHT).

Elevvårdskonferenser
När behov uppstår.

Pedagogers dokumentation av elevers utveckling
Kontinuerligt arbete.

Enkäter/intervjuer elever — föräldrar
Kamratrelationer — elever 2 ggr/år.
Föräldraenkät 1gång/år.

Utvärdering
Klass/arbetslag kontinuerligt varje vecka och efter arbetsområden .
Kvalitetsredovisning skall inlämnas senast vecka 37 varje år till förvaltningen.
Alla skolans planer utvärderas varje år i juni.

Sidan uppdaterad 2017-07-11