Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Modersmålsverksamhet i Östersunds kommun

Enheten modersmål ansvarar för modersmålsverksamheten i de förskolor som drivs av Östersunds kommun.
Inom skolan ansvarar enheten modersmål för modersmålsverksamheten i kommunalt drivna och privata skolor.

Ansökan och uppsägning

Du ansöker om/säger upp modersmålssstöd/modersmålsundervisning på särskild blankett:

Ansökan
Förskola, förskoleklassWord

Grundskola, grundsärskolaWord

Uppsägning
Förskola, förskoleklassWord

Grundskola, grundsärskolaWord

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Detta sker genom modersmålsstöd.

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

Förskolan ska sträva mot att varje barn som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål.

För elev i förskoleklass bedrivs modersmålsstöd inom ordinarie verksamhet.

Modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att den får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska bidra till att eleven erövrar kunskaper om modersmålets uppbygg­nad och blir medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Sidan uppdaterad 2017-01-16