Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Likabehandlingsplan Ripan

Fjällmons Förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Vår vision

Fjällmon sjuder av liv Och här växer tilltron till vår egen förmåga
att utvecklas och påverka våra liv. Här upplever barn och vuxna
såväl trygghet som glädje och respekterar varandra.
Vi har en god arbetsmiljö med ett positivt klimat för lärande.
Alla som lämnar Fjällmon har med sig känslan av att
• jag duger
• jag kan
• jag vill fortsätta lära.

Vårt uppdrag är att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att befrämja respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en förskolemiljö där alla barn känner sig trygga och utvecklas. All personal ska medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar. Vi ska erbjuda en verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, delaktighet och att olikheter är en tillgång.

I denna plan redogör vi för de åtgärder vi avser att påbörja eller genomföra under läsåret 2012/13.

I vårt arbete med att ta fram verksamhetens långsiktiga mål har föräldrar, pedagoger och i viss mån barnen, utifrån bla barnenkäter som gjorts på förskolorna, varit delaktiga i hur den egna verksamheten ska vara för att upplevas som en plats där alla respekteras. Beskrivningarna stämmer väl överens med Fjällmons vision som vi strävar att nå.

Likabehandlingsplanen och diskrimineringsgrunderna ska vara kända och förankrade i verksamheten.

De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns värdighet.

Främjande arbete

• Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde
• Omfattar alla diskrimineringsgrunderna
• Riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning
• Är en naturlig del i det vardagliga arbetet

Vi arbetar för en samsyn när det gäller värdegrundsfrågor, genom att vi:
• har högt i tak och levande pedagogiska diskussioner
• har roligt och trivs tillsammans
• ser varandras styrkor och svagheter
• tar tillvara varandras kompetenser och hjälper och stöttar varandra samtalar med, lyssnar på och respekterar varandras åsikter.

Vi arbetar för ett positivt klimat i förskolan, genom att vi gentemot kollegor, barn och föräldrar:
• är öppna och ärliga
• är nyfikna och intresserade av andras sätt att tänka –”hur tänkte du nu?”
• ser varandra, hur vi mår och hjälps åt i kniviga situationer
• hjälps åt att hantera konflikter
• förklara för varandra om vi uppfattar något som sårande eller kränkande.

Vi arbetar med att utforma verksamheten efter varje barns behov, genom att:
• se varje barns förmågor
• se behoven och utgå från dem, det behöver inte vara samma regler för alla barn
• tänka på vad och hur vi säger saker, förklara varför visa att vi finns där och lyssnar på barnen
• vara närvarande och förutsägbara.

Vi arbetar för att skapa en miljö som präglas av respekt, lyhördhet och värme, genom att:
• se människors olikheter som en tillgång
• vara tydliga vuxna som är bra förebilder
• jobba med samspel och demokrati i vardagsarbetet

Förebyggande arbete

Mål
Att avvärja risker för diskriminering, och kränkande behandling och bygger på observationer och riskanalyser av verksamheten.

Genomförande:
• Under inskolningen lägger vi grunden för trivsel, trygghet samt goda relationer mellan förskolan och hemmet
• Vi har en dialog med föräldrarna kring barnet och förskolans verksamhet vid lämning och hämtning
• Vi förankrar värdegrundsarbetet hos föräldrarna, för att skapa förståelse för förskolans uppdrag utifrån läroplanen
• Vi introducerar likabehandlingsplanen för alla
• Vi är närvarande pedagoger, vi är där barnen är och är uppmärksamma på barnens lek
• Vi har nolltolerans vid dåligt uppförande/språk
• Vi samarbetar med interna (specialpedagog) och externa kompetenser (ex logoped, bvc, elevhälsan mm)
• Vi genomför varje höst och vår en trygghetsenkät med efterföljande analys för att utveckla verksamheten i riktning mot målen i denna plan
• Vi utvecklar och genomför gemensamma traditioner som grillkvällar, skördefest, luciafest, skidlopp mm
• Vi tar till vara och utnyttjar den mångfald som finns inom enheten

Uppföljning
Varje avdelning analyserar resultaten av trygghetsenkäten och andra observationer. Vid gruppgenomgångarna presenterar de sina aktuella ändringar i planen.

Trygghetsanalyserna sammanställs på enhetsnivå och behandlas i Likabehandlingsgruppen där beslut om och ev åtgärder tas.


Avdelning Ripan (Lillfjället)

Mål
Utveckla det sociala samspelet bland barnen

Genomförande
• Stötta de barn som behöver hjälp i sociala situationer
• Hjälpa den som blivit utanför att komma in i en lek
• Berömma de positiva handlingarna
• Aktiviteter och lek i mindre grupper
• Vara ute mycket
• Vi finns i barnen närhet
• Uppmuntra barnen att i första hand lös konfliktensjälva, men även att söka stöd hos oss vuxna
• Observera för att se och höra barnens samspel med varandra

Uppföljning
• Daglig kommunikation och på avdelningsmöten
• Handledningsträffar med specialpedagog
• Trygghetsenkät

Åtgärdande arbete
• Kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda
• Ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn blir eller känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Återkommande kartläggning

• Trygghetsenkät genomförs höst och vår.
• Utifrån enkätsvaren arbetas med lämpliga åtgärder.

Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

• Tala med den utsatta om det som hänt
• Tala med de andra inblandade
• Ta reda på så mycket som är möjligt av händelsen, fråga eventuellt andra barn
• Gör löpande dokumentation
• Informera förskolechef
• Informera vårdnadshavare till de barn som är inblandade
• Vi pedagoger är med som stöd i lek och aktivitet, vi jobbar med hela gruppen tex kompisrelationer, konflikthantering, impulskontroll
• Om trakasserierna ej upphör kontaktas specialpedagog och blanketten "dokumentation vid diskriminering och kränkande behandling" fylls i.
• Utvärdera, täta intervaller i början. Följ upp under lång tid, samtala med berörda barn och med hela gruppen.

Publicerat:

2014-02-19
Kundcenter

063 14 30 00

Förskolechef
Tommy Lundberg

063-14 44 23, 073-066 34 08

Lillfjällvägen 76

Avdelningar

Ripan 073-275 32 87
Lämmeln 070-235 04 85
Renen 070-235 31 10
Järven 070-238 64 24

Kök

073-461 32 25


Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00