Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Information

Förvaltningsmyndigheter ska på lämpligt sätt, när så behövs, informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt den nya lagen. Informationen bör ges på de minoritetsspråk som kan väntas bli använda av enskilda i deras kontakter med myndigheten.

Då de gäller kommuners skyldighet att erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråk inom förvaltningsområdena bör sådana möjligheter särskilt observeras i allmän information som riktar still potentiella brukare.

Bïevnesh


Reeremh gelkieh sjiehteles vuekine, jis daerpies, nasjovnen unnebelåhkojde bïevnesjidh dej reaktaj bïjre orre laaken mietie. Dah gelkieh bïevnesjidh unnebelåhkoej gïeline mij sjiehteles aajne almetjasse gosse reeremi gujmie gaskesadtedh.

Gåessie tjïeltij tjälloestimmieh aarhskuvlebarkoeh jïh voereshåksoeh faaledh unnebelåhkoej gïeline reeremedajvine,  gelkieh naemhtemes  nuepieh joekoen vuesiehtidh siejhme bïevnesjimmine sjïere åtnojde.

Tjïelten åejviereereme

Johan Palm
Teel. 063-14 37 03

Maanah- jïh ööhpehtimmiereereme
Eva Lindwall
Teel. 063-14 33 80

Publicerat:

2013-12-04
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00