Förbättrad rening av lakvattnet från Gräfsåsen

Verksamheten på Gräfsåsens avfallsanläggning kan påverka omgivningarna. Regn- och smältvatten (lakvatten) som passerar anläggningen för med sig olika sorters föroreningar till omgivande mark och vattendrag. Därför måste lakvattnet renas.

Bakgrund

I det tillstånd som Gräfsåsens avfallsanlägging fick 2008 ställdes högre krav på rening av det regn- och smältvatten som passerar genom anläggningen - lakvattnet. Allt lakvatten samlas upp i diken runt anläggningen. Dikena leder ner vattnet i en lakvattendamm. Därifrån har vattnet tidigare pumpats ut i omgivande skog.

I projektet har vi anlitat konsulter och våren 2013 påbörjades arbetet med att bygga om lakvattendammen.

Dammen

Dammen har muddrats för att få en större volym. En skiljevägg går nu tvärs genom dammen. Den gör att vattnet bromsas upp och då lägger sig fler partiklar på bottnen. Två luftare syresätter vattnet i dammen och det förhindrar att illaluktande svavelväte bildas.

Filtret

Från dammen pumpas vattnet nu genom ett filter. Filtret är 15 x 15 x 3 m stort, består av en blandning av sand, torv och aktivt kol och är täckt med grus. Sedan vattnet passerat filtret släpps det ut i skogen öster om anläggningen.

Sidan uppdaterad 2017-07-28