Marklov

Om du ska till exempel schakta eller fylla mark så kan du i vissa fall behöva ansöka om marklov. Det kan också krävas marklov för att få fälla skyddade träd, eller för att få plantera träd inom vissa skyddade områden.

Marklov krävs om det område där du ska utföra åtgärden ligger inom en detaljplan, och om den förändring du ska göra innebär att marknivån förändras med minst 50 cm uppåt eller neråt.

För trädfällning och plantering krävs marklov om det i detaljplanen eller områdesbestämmelserna för platsen finns ett skydd för till exempel grupper av träd.

Du kan läsa mer om detaljplaner och områdesbestämmelser på våra sidor om detaljplaner.

Läs mer om detaljplaner

Markförändringar, schakta eller fylla

Om du vill göra en schaktning eller fyllning som innebär att markens höjdnivå förändras med minst 0,5 meter kan du behöva ansöka om marklov. Du måste alltid ansöka om marklov om området omfattas av en detaljplan.

Du kan också behöva ansöka om marklov för dessa åtgärder även om området inte omfattas av en detaljplan, till exempel när det finns områdesbestämmelser där du tänkt göra åtgärden.

Med schaktning och fyllning menas både jord- och bergschaktning samt sprängning. Tänk på att du även behöver tillstånd från polisen om du ska spränga.

Om du redan fått bygglov ingår marklovet

Om du ska schakta eller fylla i samband med ett byggnadsarbete behöver du inte ansöka om marklov, eftersom markarbetena ingår i det som prövas när du ansöker om bygglov.

Kom dock ihåg att ange den färdiga markhöjden du tänkt dig när du skickar in ansökan om bygglov.

Så ansöker du om marklov

För att ansöka om marklov ska du använda blanketten ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i rutan "marklov". Tänk på att du måste skicka in två exemplar av blanketten, och kom ihåg att skriva under bägge exemplaren.

Förutom ansökningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 2 exemplar ska du bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • 2 exemplar av situationsplan baserad på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Ett sådant kartutdrag kan du beställa direkt via vår e-tjänst för kartbeställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • 2 exemplar av markplanering.
  • 2 exemplar av uppmätningsritningar som redovisar den befintliga marknivån

I vissa fall kan det också krävas uppmätningsritningar. Det är din handläggare som avgör om detta behövs i ditt fall.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar som du ska skicka med ditt ärenden så kan du läsa mer på sidan nedan.

Gå till sidan exempelritningar och handlingar

Träd, fälla eller plantera

Ibland kan det stå angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser att träd eller grupper av träd är skyddade. Det kan till exempel handla om träd som utgör ett värdefullt inslag i den bebyggda miljön. I sådana fall behövs marklov för att få fälla träd eller plantera skog inom området.

Du behöver däremot inte ansöka om marklov för att plantera enstaka träd på din egen tomt.

Fällning av kommunala träd

Om du vill veta mer om vad som krävs för att kommunen ska fälla ett av sina egna träd som exempelvis skymmer utsikt eller på annat sätt stör kan du läsa mer på sidan nedan.

Läs mer om att ansöka om trädfällning

Sidan uppdaterad 2017-11-30