Riva, rivningslov

​Om du ska riva en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov, eller anmäla det till oss. Vilken slags byggnad du ska riva och var den ligger är avgörande för om du behöver söka lov eller anmäla rivningen.

Generellt kan man säga att om du inte behöver bygglov för att bygga en viss byggnad så behöver du heller inte rivningslov för att riva den.

Om rivningen medför speciella uppgifter, som till exempel kulturhistorisk inventering eller skadedjursbesiktning, kan du behöva anlita sakkunniga för detta.

Tänk på att riva varsamt och selektivt

​Rivning ska alltid utföras varsamt, så att du inte skadar kulturvärden.

Du måste också riva selektivt, vilket innebär att du ska plocka ner byggnaden bit för bit och sortera materialet.

Riva en huvudbyggnad

Om du ska riva en huvudbyggnad eller del av en byggnad så behöver du ansöka om rivningslov.

Ansöka om rivningslov för huvudbyggnad

Du ansöker om rivningslov genom att fylla i 2 exemplar av blanketten ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kryssa i rutan "rivningslov". Kom ihåg att skriva under bägge blanketterna.

Förutom ansökningsblanketten ska du också skicka med 2 exemplar av följande handlingar:

  • Karta med den byggnad du vill riva markerad
  • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
  • Foton
  • Kontrollplan för rivningen, där du anger
    • inventering av material (vad och hur mycket)
    • hur materialet ska tas om hand
    • vem som ska ta hand om materialet

Riva komplement- eller ekonomibyggnad

Inom detaljplanelagt område - rivningslov för lovpliktiga byggnader, rivningsanmälan för anmälningspliktiga byggnader

Om du ska riva en en komplementbyggnad som ligger inom detaljplanelagt område som och som är bygglovspliktig så behöver du söka rivningslov.

Om den komplementbyggnad du ska riva är en anmälningspliktig byggnad (till exempel ett Attefallshus) så behöver inte söka rivningslov, men däremot ska du anmäla rivningen genom att göra en rivningsanmälan. Du anmäler rivning genom att fylla i blanketten anmälan om icke lovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kryssa i rutan "Rivning utan krav på rivningslov".

Utanför detaljplanelagt område - varken lov eller anmälan behövs

Om du ska riva en komplement- eller ekonomibyggnad som ligger utanför detaljplanerat område behöver du inte vare sig anmäla eller söka rivningslov för det.

Olovlig rivning

Om du utan lov river något som du egentligen behöver rivningslov för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala byggsanktionsavgift, även om du rivit på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om byggsanktionsavgifter

Hur länge gäller ett rivningslov?

Ett rivningslov gäller i två år från beslutsdatumet.

Om du inte påbörjat rivningen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Detsamma gäller om du inte avslutat rivningen inom fem år från beslutsdatumet.

Sidan uppdaterad 2017-06-16