Miljöledningssystem

Kommunen har sedan 2007 en ISO 14001 certifiering och en EMAS registrering. Miljöledningssystemet omfattar hela kommunen exklusive den politiska organisationen och de kommunala bolagen.

Illustration av miljöledningssystemet

Miljöpolicy

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun har fastställt en miljöpolicy som anger den inriktning som kommunens miljöarbete ska ha. Miljöpolicyn granskas vid ledningens genomgång och uppdateras vid behov. När kommunfullmäktige reviderar policyn gäller dessa ändringar omgående.

Vinterstaden Östersund tänker, genomför och kommunicerar smarta miljölösningar på kort och lång sikt.

Det innebär att:

 • Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan.
 • Fossilfria lösningar skall systematiskt genomförs.
 • Kommunens verksamhet bygger på ett kretsloppstänkande och bidrar till en ökad miljömedvetenhet hos kommunens invånare.
 • Nyttjande av mark och vatten är en långsiktig hushållning som ger en rik variation av naturtyper, biotoper och arter.
 • Ändrad:Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på människors hälsa och på omgivningen.
 • Ändrad: Kommunen ska i all sin verksamhet arbeta systematiskt för att minimera användningen och spridningen av kemikalier som påverkar människor, omgivning och miljö negativt.
 • Kommunen arbetar med att förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden och förebygga föroreningar.
 • Kommunen informerar leverantörer och entreprenörer om kommunens miljöarbete.
 • Kommunen motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av uran i kommunen.
 • Kommunen skall i all verksamhet klara alla gällande lagkrav inom miljöområdet.
 • Ändrad: Kommunens miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer som arbetar för eller på uppdrag av kommunen samt övriga intresserade.

Miljömål och handlingsplaner

Det övergripande miljöarbetet utgår ifrån kommunfullmäktiges vision och långsiktiga miljömål om ett ekologiskt hållbart Östersund samt fastställd miljöpolicy. Varje år analyseras aktuella miljöaspekter och utifrån dessa resultat görs en bedömning vilka som ska prioriteras och utgöra underlag för de långsiktiga målen, alltså där kommunen måste förbättra sina värden.

Utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga miljömål formulerar nämnderna mål i års­budget som följs upp per april, augusti och i miljöredovisningen. Förvaltningarna utarbetar handlingsplaner med aktiviteter som styr mot målen. Kommunens miljöplan utgörs av prioriterade miljöaspekter, miljöpolicy och fastställda mål.

Prioriterade miljöaspekter 2017

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förnyelsebara bränslen
 • Energianvändning
 • Exponering för miljö- och hälsostörande ämnen

Långsiktiga mål 2017 - Ekologiskt hållbart

I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

 • De fossila koldioxidutsläppen minskar med 100% till 2030 och energiförbrukningen minskar med 20% jämfört med 2010.
 • Planering och genomförande av kommunens verksamheter skapar inte nya miljö- och hälsoproblem eller ökar befintliga.
 • Giftiga kemikalier i förskolor och skolor är utfasade till 2020.
 • Av de livsmedel som kommunen köper in är minst 50% ekologiskt till 2020.
 • Kommunen skapar förutsättningar för klimatsmarta medborgare. Kommunen är en förebild i arbetet för ekologisk hållbarhet, vilket visar sig i att vi behåller vår miljöcertifiering.

Lagar och krav

För att säkerställa att vi följer miljölagstiftning och andra krav finns rutin och förteckning över aktuell miljölagstiftning som uppdateras när nya krav blir aktuella.

Listan uppdateras två gånger per år av Samhällsbyggnad. Respektive chef ansvarar för att medarbetarna känner till den miljölagstiftning som de berörs av.

Utbildning, information och organisation

Kommunen måste i sitt miljöarbete utbilda, informera och kommunicera miljöarbetet med medarbetarna. Detta sker bland annat genom introduktion av nyanställda och medarbetarsamtal.

 • Utbildning
  Vi utbildar miljöombuden, medarbetare, internrevisorer och lednings­grupper löpande under året.
 • Information
  Kommunikationsstrategin och Kommunikationspolicyn är dokument som styr hur vi ska arbeta med intern och extern information och kommunikation.
 • Organisation
  Kommunen har en särskild miljöorganisation för det interna miljöarbetet.
Medborgare har möjlighet att lämna beröm, klagomål och idér samt medborgarförslag till kommunen.

Kemikalier, sopsortering, upphandling, resor och köldmedier

Kemikalier

Kemikalier ska förvaras, användas och göras av med på ett säkert sätt. När man tvättar fordon, maskiner och aggregat så följer en mängd kemikalier med tvättvattnet. För att förhindra detta ska tvätt ske på ett säkert sätt.

Sopsortering

Vi ska sortera alla sopor som uppkommer på kommunens arbetsplatser. Inom hemsjukvården uppstår medicinskt avfall - så kallat riskavfall som ska sorteras och handhas enligt särskilda hanteringsanvisningar för riskavfall inom hemsjukvården. Även skolhälsovården har rutiner för hantering av riskavfall.

Serviceförvaltningen har egna rutiner för transport av miljöfarligt avfall.

Upphandling

I upphandlingspolicyn finns särskilda miljökrav som kommunen ska följa när vi gör upphandlingar av varor och tjänster. Anställda ska avropa från gällande ramavtal när de gör inköp. I de enstaka fall avrop inte kan göras ska kommunens upphandlingspolicy och miljöpolicy följas.

Resor

Kommunen har en resepolicy och syftet med den är att kommunens kostnader för resor i tjänsten ska minska, resandet ska ske mer trafiksäkert och mer miljöanpassat. Bil­jour­naler ska finnas i förvaltningarnas personbilar.

Köldmedier

Köldmedier finns i kyl och frys, klimatanläggningar, värmepumpar med mera. Om anläggningen innehåller mer än 3 kg köldmedia ska anläggningen underhållas och kontrolleras.

Nödlägesberedskap, avvikelser, förebyggande miljöarbete

Nödlägesberedskap

Verksamheten ska upprätta och underhålla rutiner för att identifiera olycksrisker och för att kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer samt förhindra den miljöpåverkan som sådana kan tänkas orsaka.

Där det är nödvändigt ska verksamheten gå igenom och revidera sin beredskap för olyckor och nödsituationer, särskilt när något har inträffat och där det är praktiskt möjligt ska verksamheten genomföra regelbundna övningar.

Avvikelser

När något håller på att inträffa eller inträffar som påverkar miljön negativt ska verksamheten agera för att mildra miljöpåverkan samt förhindra att det upprepas. Några exempel på avvikelser som ska rapporteras:

 • Utsläpp av kemikalier samt brand
 • Källsortering fungerar inte
 • Brister i efterlevnad av miljölagstiftning
 • Rutiner följs inte
 • Miljömål uppnås ej

Om avvikelsen gäller annan förvaltning/enhet skickas rapporten till eller kontakt tas med berörd enhetschef som ansvarar för att åtgärder vidtas.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet innebär att verksamheten identifierar och bedömer risker som kan uppstå och som påverkar miljön negativt exempelvis brand och utsläpp av kemikalier.

För att minska risken för brand och brandtillbud ska verksamheten löpande genomföra systematiskt brandskyddsarbete enligt Lagen om skydd mot olyckor. Läs mer om kommunens säkerhetsarbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-01-29 § 18 om Inriktningsmål för ledning av Östersunds kommun vid extraordinära händelser eller höjd beredskap samt Ledningsplan för Östersunds kommun vid extraordinära händelser eller höjd beredskap. Genom detta beslut lades fast att alla nämnder, förvaltningar, bolag och förbund inom Östersunds kommuns ansvarsområde ska göra risk- och sårbarhetsanalyser inom respektive ansvarsområde samt ta fram de planer de behöver för respektive verksamhet.

Vid larm om olycka med risk för miljö och hälsa kontakter SOS Alarm ansvariga på samhällsbyggnad och teknisk förvaltning men även andra berörda enligt en särskild upprättad larmlista.

Säkerhetspolicy - med koppling till miljöarbetet (utdrag)

Kommunstyrelsen beslutade 2004-09-21 § 226 om en säkerhetspolicy för Östersunds kommun. Där står att;

 • arbetet med säkerhetsfrågor ska bedrivas systematiskt och omfattar alla verksamheter
 • lagar och externa krav ska följas avs kommunens säkerhets- och skadeförebyggande arbete
 • kommunen ska vara förberedd på att hantera kriser oavsett omfattning på alla nivåer i organisationen
 • effekterna av oönskade händelser ska i första hand förhindras och i andra hand begränsas
 • kommunen ska driva och delta i arbeten som kan påverka attityder och beteenden som bidrar till ökad säkerhet och trygghet bland kommunens invånare.

Ansvar

Ansvar för nödlägesberedskap och det förebyggande arbetet ligger på respektive enhetschef exempelvis systematiskt brandskyddsarbete som en del i arbetsmiljöarbetet. Exempel på att förebygga avvikelser är att en ny rutin upprättas eller en befintlig rutin justeras och/eller att utbildning genomförs.

Enhetscheferna ansvarar för att avvikelser dokumenteras och skickas till närmaste chef och till lokal processansvarig (LPA). Chefer ansvarar för att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs.

Räddningstjänstförbundet är en egen juridisk person som har ansvar för räddnings­tjänsten i ett antal kommuner. Kommunen har en övergripande organisation för samordning av det förebyggande arbetet.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för inriktningen på det förebyggande arbetet i hela den kommunala verksamheten, som bland annat innebär att fastställa miljöpolicy och säkerhetspolicy.

Uppföljning

Miljörevision

Miljöforum upprättar årligen ett revisionsprogramsom ska genomföras utifrån beslutad rutin för internrevision. Revisioner kan utföras av egen personal eller av externa konsulter. Under en 3-årsperiod ska alla enheter/ områden ha genomfört internrevision. Detta innebär att revisorerna, genom intervjuer och besök, undersöker om verk­samheten följer rutinerna i miljöhandboken.

Eftersom Östersunds kommun har en ISO-certifiering och en EMAS-registrering (sedan 2007) kontrolleras kommunen årligen av ett ackrediterat företag.

Budgetuppföljning

Alla mål (verksamhet, personal och miljö) följs upp tre gånger per år, den 30 april och 30 augusti i budgetuppföljningen och den 31 december i årsredovisningen. Sedan görs en analys av miljötillståndet till ledningens genomgång i januari. Uppföljningen redovisas till nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Miljöhandlingsplaner

Alla förvaltningar upprättar årligen miljöhandlingsplaner och dessa följs upp löpande och vid ledningens genomgång i slutet av året.

Miljöredovisning enligt EMAS

Varje år upprättas en miljöredovisning enligt EMAS som beskriver miljötillståndet i kommunen samt hur vi har uppfyllt våra miljömål.

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång innebär att kommunledningsgruppen, KLG (kommundirektör och förvaltningschefer) utvärderar miljöarbetet under det gångna året och lägger förslag på eventuell revidering av prioriterade miljöaspekter, miljöpolicy och inriktningsmål för miljö till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som beslutar.

Sidan uppdaterad 2017-08-15