Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju faser:

 1. Planbesked
 2. Uppdrag
 3. Samråd
 4. Granskning
 5. Antagande
 6. Överklagande
 7. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samrådsfasen och granskningsfasen.

Böle-Orrviken

Antagande

Fannbyn 3:3 m fl, Bostäder övre Hegled  (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 30 augusti 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Centrala Östersund

Uppdrag

Tallåsen 2. Flerbostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra flerbostadshus. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet.

Karlslund 1:32 m fl, bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Samråd

Karlslund 1:4 m.fl. Bostäder intill skidstadion (fas: Samråd)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 4 september och 2 oktober 2017.

Ett samrådsmöte anordnas i Mediacentret på skidstadion i Östersund den 26 september kl. 18:30. Vid samrådsmötet kommer även planförslag för detaljplan för del av Karlslund 2:1, Parhus i Eriksberg, att tas upp.

Karlslund 2:1. Parhus i Eriksberg (fas: Samråd)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 4 september och 2 oktober 2017.

Ett samrådsmöte anordnas i Mediacentret på skidstadion i Östersund den 26 september kl. 18:30. Vid samrådsmötet kommer även planförslag för detaljplan för del av Karlslund 1:4 m.fl. Bostäder intill skidstadion, att tas upp.

Byalaget 27, Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Samråd)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus på fastigheten Byalaget 27. Tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde.

Granskning

Långreven 3. Nytt flerbostadshus utmed Läroverksgränd (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på fastigheten.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan den 3 oktober och 24 oktober 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Antagande

Pantbanken 2, 3 och 4, handel (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 juni 2017.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. GranskningsutlåtandePDF

Frösön

Uppdrag

Guckuskon 1 mfl. Förskola och bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör förskoleverksamhet i de befintliga lokalerna. Fastigheten ligger mellan Lövstavägen och Fröjavägen, strax norr om Lövsta idrottsplats på Frösön.

Verksamheterna på de angränsande fastigheterna Guckuskon 2 och Frösö 2:26 ska på sikt omlokaliseras till andra platser inom kommunen. Detaljplanen möjliggör därmed en ändring från industri- till bostadsändamål på dessa fastigheter.

Valla Centrum 11. Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av ICA Supermarket i Valla på Frösön.

Tanken 1. Bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör uppförande av flerbostadshus vid Valla centrum på Frösön.

Ängsstarren 1-4. Utökad byggrätt (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör uppförande av båthus och brygga i Härke vid Storsjöns strand på Frösön.

Del av Valla 4:2, Nya bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Aspnäs 6, Tillbyggnad Frösö Gummi (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör tillbyggnad av Frösö Gummi med ytterligare en våning.

Kungsgården 5:3, Utbyggnad av Frösö Park Hotell (fas: Uppdrag)


Programsamråd

Stocke 4:1 m.fl.  Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogramsamråd)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan
utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detaljplaneläggning.

Programförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 28 augusti till 25 september 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Antagande

Fritztorp 2 och 3, flerbostadshus i Hornsberg (fas: Antagande)

Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten så att ett flerbostadshus kan uppföras på bostadsfastigheterna Fritztorp 2 och 3 i Hornsberg centralt på Frösön. Avsikten är att riva befintliga byggnader och uppföra ett nytt flerbostadshus.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 26 april 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Knytta-Solberg

Antagande

Vålbacken 4:2, villabebyggelse (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att skapa 14 nya villatomter inom det gamla Tegelbruksområdet med fastighetsbeteckning Vålbacken 4:2.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 27 september 2017.

Planhandlingar

Lugnvik

Uppdrag

Östersunds-Byn 1:89 m fl. Industriområde (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör för verksamheterna i området att utvecklas ytterligare inom befintlig infrastruktur.

Granskning

Östersem 1:229 mfl. Lugnvikssolan - utökad byggrätt  (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare lokalyta för att inrymma ett ökat antal elever i Lugnviksskolan och Sjöängsskolan. Skolorna utökas genom att bygga ut skolorna och även genom att en del av skolorna byggs på med en våning. Syftet är också att säkerställa att det finns tillräckligt med yta för skolgård och att trafiksituationen fungerar kring skolområdet. Syftet är också att bredda användningen för Lugnviks kyrka från allmänt ändamål till centrumändamål samt att påföra kyrkan rivningsförbud och skyddsbestämmelser.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 6 september till 21 september 2017.

Planhandlingar

 

Odensala, Odenskog

Uppdrag

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Städet 8, utökad användning (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Odenskog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Samråd

Örtagården 1 m. fl. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ökning av antalet elever på
Storsjöskolan. Skolan behöver förändras och utökas från dagens Åk 6-9 skola med plats för 360 elever, till en Åk 7-9 skola med ett upptagningsområde som
innefattar även Torvalla, som skall erbjuda plats för 630 elever.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 20 oktober och 13 november 2017.

Planhandlingar

Utredningar

 

Antagande

Karlslund 3:4 Handel (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en större handelsetablering på en del av fastigheten Karlsund 3:4, öster om Remonthagen.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Utredningar

Bilaga

Illustrationsfilm

Filmen nedan visar Biltemas egen illustration av den tänka byggnationen.

Odensala 12:1, Bostäder på Odenvallen (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder på Odenvallen.

Detaljplanen har antagits av miljö- och samhällsnämnden den 24 maj 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Torvalla, Ope

Uppdrag

Del av Torvalla 9:9. Tillägg till detaljplan B157 och B164, ändrat huvudmannaskap för lokalgata (fas: Uppdrag)


Klyvsågen 1-4 m fl. Småindustri och handel (fas: Uppdrag)


Samråd

Ope 2:11. Tillägg till detaljplan B136, Utökad byggrätt för båthus (fas: Samråd)

Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för strandbebyggelse på fastigheten Ope 2:11. Ändringen sker genom ett tillägg till gällnade detaljplan. Byggrätten för båthus utökas från 40 kvadratmeter till 60 kvadratmeter.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 13 september och 5 oktober 2017.

 

Söder, Odenslund

Uppdrag

Väghyveln 9. Grundskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att anordna en ändamålsenlig skolgård samt trafiklösning för hämtning och lämning av grundskolebarn. Fastigheten ligger mellan Tegelbruksvägen och Hyggesvägen och rymde under flera år Palmcrantz gymnasieskola.

Kv Hyacinten. Förtätning med nya bostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör förtätning med nya bostadshus inom befintligt bostadskvarter invid Ängegatan, Brunflovägen och Grundläggargränd.

Törnrosen 12. Gårdshus och smålägenheter (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör ett gårdshus med smålägenheter vid korsningen Krondikesvägen och Mariavägen.

Krabban 3. Utökad användning (fas: Uppdrag)


Ångbryggeriet. Kontor med mera (fas: Uppdrag)


Samråd

Rödhaken 7. Flerbostadshus vid Tegelplan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med handelslokaler i bottenvåningen. Planen möjliggör därför för bostäder, centrumverksamhet, äldreboende och vårdcentral. I delar av bottenvåningen ska det finnas centrumverksamhet eller vårdcentral för att möjliggöra för ett stadsdelscentrum med tillhörande stadsliv.

Planen är ute på samråd under perioden 26 juni till 23 augusti 2017.

Planhandlingar

Dagvattenutredning

Geoteknisk undersökning

Granskning

Valhall 1. Kontorsbyggnad (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med en våning på den norra delen av byggnaden på Valhall 1. Påbyggnaden ämnar skapa mer utrymme för kontorsverksamhet. Planen ämnar även möjliggöra nybyggnation av ett garage.

Planen är ute på granskning under perioden 14 september till 6 oktober 2017Vattenverket 2. Utbyggnad av vattenverket Minnesgärdet (fas: Granskning)

Brunflo

Uppdrag

Lockne Prästbord 2:1 och 1:3. Nya bostäder i Ångsta (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör nya bostäder i anslutning till Lockne kyrka och Ångsta skola.


Landsbygd

Antagande

Lillsjöhögen 2:10 med flera, industriområde Midskog (fas: Antagande)

Syftet med planen är att möjliggöra för ett industriområde.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 23 augusti 2017. Planen har sedan överklagats.

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF
 3. IllustrationskartaPDF
 4. GranskningsutlåtandePDF
 5. MiljökonsekvensbeskrivningPDF
 6. GrundkartaPDF

VA- och dagvattenutredning:

 1. VA-utredningPDF
 2. DagvattenutredningPDF

Geoteknisk utredning:

 1. PM HydrogeologiPDF
 2. PM GeoteknikPDF
 3. MURPDF
 4. G0201PDF
 5. G0901PDF
 6. G0902PDF
 7. MUR kompletteringarPDF
 8. PM Geoteknisk kontrollPDF
Sidan uppdaterad 2017-10-19