Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju faser:

 1. Planbesked
 2. Uppdrag
 3. Samråd
 4. Granskning
 5. Antagande
 6. Överklagande
 7. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samrådsfasen och granskningsfasen.

Böle-Orrviken

Antagande

Fannbyn 3:3 m fl, Bostäder övre Hegled  (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 30 augusti 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Centrala Östersund

Uppdrag

Karlslund 2:1. Utbyggnad av Sollidens äldreboende (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av Sollidens äldreboende.

Lekatten 3. Ny bostadsbyggnad (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra byggnation av en byggnad som ska inrymma mindre lägenheter, garage och förråd i Karlslund.

Tallåsen 2. Flerbostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra flerbostadshus. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet.

Karlslund 1:32 m fl, bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Samråd

Karlslund 1:4 m.fl. Bostäder intill skidstadion (fas: Samråd)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 4 september och 2 oktober 2017.

Ett samrådsmöte anordnas i Mediacentret på skidstadion i Östersund den 26 september kl. 18:30. Vid samrådsmötet kommer även planförslag för detaljplan för del av Karlslund 2:1, Parhus i Eriksberg, att tas upp.

Karlslund 2:1. Parhus i Eriksberg (fas: Samråd)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 4 september och 2 oktober 2017.

Ett samrådsmöte anordnas i Mediacentret på skidstadion i Östersund den 26 september kl. 18:30. Vid samrådsmötet kommer även planförslag för detaljplan för del av Karlslund 1:4 m.fl. Bostäder intill skidstadion, att tas upp.

Byalaget 27, Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Samråd)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus på fastigheten Byalaget 27. Tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till den kultur­historiska miljön och den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde.


Antagande

Långreven 3. Nytt flerbostadshus utmed Läroverksgränd (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på fastigheten.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 8 november 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Pantbanken 2, 3 och 4, handel (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 juni 2017.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. GranskningsutlåtandePDF

Frösön

Uppdrag

Häggbäret 1. Flerbostadshus i Valla (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör ett flerbostads­hus vid Vallsundsvägen, strax norr om Valla centrum.

Guckuskon 1 mfl. Förskola och bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör förskole­verksamhet i de befintliga lokalerna. Fastigheten ligger mellan Lövstavägen och Fröjavägen, strax norr om Lövsta idrottsplats på Frösön.

Verksamheterna på de angränsande fastigheterna Guckuskon 2 och Frösö 2:26 ska på sikt omlokaliseras till andra platser inom kommunen. Detaljplanen möjliggör därmed en ändring från industri- till bostadsändamål på dessa fastigheter.

Valla Centrum 11. Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av ICA Supermarket i Valla på Frösön.

Del av Valla 4:2, Nya bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Aspnäs 6, Tillbyggnad Frösö Gummi (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör tillbyggnad av Frösö Gummi med ytterligare en våning.

Kungsgården 5:3, Utbyggnad av Frösö Park Hotell (fas: Uppdrag)


Programsamråd

Stocke 4:1 m.fl.  Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogramsamråd)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 28 augusti till 25 september 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Samråd

Tanken 1. Bostäder (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus vid Valla centrum på Frösön.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 8 december 2017 och 8 januari 2018.

Ett samrådsmöte anordnas i ”Bystugan” som ligger till höger om ICA´s entré torsdagen den 21 december kl:18.30.

Ängsstarren 1 mfl. Strandbebyggelse i Härke (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsägarna att uppföra strand­bebyggelse, exempelvis båthus, sjöbod eller bastu. Den nya bebyggelsen kan uppföras inom avgränsade områden vis Storsjöns strand. Den totala byggnads­arean för strand­bebyggelsen får uppgå till 60 kvadratmeter per fastighet.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 27 november och 18 december 2017.

Knytta-Solberg

Inga pågående planer i dagsläget.

Lugnvik

Uppdrag

Östersunds-Byn 1:89 m fl. Industriområde (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör för verksam­heterna i området att utvecklas ytterligare inom befintlig infrastruktur.

Granskning

Östersem 1:229 mfl. Lugnvikssolan - utökad byggrätt  (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare lokalyta för att inrymma ett ökat antal elever i Lugnviksskolan och Sjöängs­skolan. Skolorna utökas genom att bygga ut skolorna och även genom att en del av skolorna byggs på med en våning. Syftet är också att säkerställa att det finns tillräckligt med yta för skolgård och att trafik­situationen fungerar kring skolområdet. Syftet är också att bredda användningen för Lugnviks kyrka från allmänt ändamål till centrumändamål samt att påföra kyrkan rivningsförbud och skydds­bestämmelser.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 6 september till 21 september 2017.

Planhandlingar

 

Odensala, Odenskog

Uppdrag

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Städet 8, utökad användning (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Samråd

Örtagården 1 m. fl. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ökning av antalet elever på Storsjö­skolan. Skolan behöver förändras och utökas från dagens Åk 6-9 skola med plats för 360 elever, till en Åk 7-9 skola med ett upptagningsområde som innefattar även Torvalla, som skall erbjuda plats för 630 elever.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 20 oktober och 13 november 2017.

Planhandlingar

Utredningar

 

Antagande

Karlslund 3:4 Handel (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en större handels­etablering på en del av fastigheten Karlsund 3:4, öster om Remonthagen.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Utredningar

Bilaga

Illustrationsfilm

Filmen nedan visar Biltemas egen illustration av den tänka byggnationen.

Torvalla, Ope

Uppdrag

Del av Torvalla 9:9 m.fl. Ändrat huvudmannaskap för lokalgata (fas: Uppdrag)


Klyvsågen 1-4 m fl. Småindustri och handel (fas: Uppdrag)


Granskning

Ope 2:11. Tillägg till detaljplan B136, Utökad byggrätt för båthus (fas: Granskning)

Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för strand­bebyggelse på fastigheten Ope 2:11. Ändringen sker genom ett tillägg till gällande detaljplan. Byggrätten för båthus utökas från 40 kvadratmeter till 60 kvadratmeter.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 23 november och 14 decemeber 2017.

Söder, Odenslund

Uppdrag

Väghyveln 9. Grundskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att anordna en ändamåls­enlig skolgård samt trafiklösning för hämtning och lämning av grund­skolebarn. Fastigheten ligger mellan Tegelbruksvägen och Hyggesvägen och rymde under flera år Palmcrantz gymnasieskola.

Kv Hyacinten. Förtätning med nya bostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör förtätning med nya bostadshus inom befintligt bostadskvarter invid Ängegatan, Brunflovägen och Grundläggargränd.

Törnrosen 12. Gårdshus och smålägenheter (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör ett gårdshus med smålägenheter vid korsningen Krondikesvägen och Mariavägen.

Krabban 3. Utökad användning (fas: Uppdrag)


Ångbryggeriet. Kontor med mera (fas: Uppdrag)


Samråd

Rödhaken 7. Flerbostadshus vid Tegelplan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med handelslokaler i bottenvåningen. Planen möjliggör därför för bostäder, centrumverksamhet, äldreboende och vårdcentral. I delar av bottenvåningen ska det finnas centrum­verksamhet eller vård­central för att möjliggöra för ett stadsdelscentrum med tillhörande stadsliv.

Planen är ute på samråd under perioden 26 juni till 23 augusti 2017.

Planhandlingar

Dagvattenutredning

Geoteknisk undersökning

Granskning

Valhall 1. Kontorsbyggnad (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med en våning på den norra delen av byggnaden på Valhall 1. Påbyggnaden ämnar skapa mer utrymme för kontorsverksamhet. Planen ämnar även möjliggöra nybyggnation av ett garage.

Planen är ute på granskning under perioden 14 september till 6 oktober 2017

Brunflo

Uppdrag

Brunflo-Änge 1:184. Bostäder och kontor (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostäder och kontor där det i gällande detaljplan medges samlingslokal.

Lockne Prästbord 2:1 och 1:3. Nya bostäder i Ångsta (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör nya bostäder i anslutning till Lockne kyrka och Ångsta skola.


Landsbygd

Antagande

Lillsjöhögen 2:10 med flera, industriområde Midskog (fas: Antagande)

Syftet med planen är att möjliggöra för ett industriområde.

Detaljplanen har antagits av kommun­fullmäktige den 23 augusti 2017. Planen har sedan överklagats.

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF
 3. IllustrationskartaPDF
 4. GranskningsutlåtandePDF
 5. MiljökonsekvensbeskrivningPDF
 6. GrundkartaPDF

VA- och dagvattenutredning:

 1. VA-utredningPDF
 2. DagvattenutredningPDF

Geoteknisk utredning:

 1. PM HydrogeologiPDF
 2. PM GeoteknikPDF
 3. MURPDF
 4. G0201PDF
 5. G0901PDF
 6. G0902PDF
 7. MUR kompletteringarPDF
 8. PM Geoteknisk kontrollPDF
Sidan uppdaterad 2017-12-08