Frösö Park - en ny stadsdel

Upp till 1 600 nya bostäder fram till år 2040, med närservice och en inspirerande livsmiljö - Frösö Park är tänkt att bli en av Östersunds nya stadsdelar.

Här hittar du information om hur kommunen föreslår att Frösö Park ska utformas, och hur du kan bidra med dina synpunkter.

Östersund växer! Kommunen har ett befolkningsmål om att bli 65 000 invånare till 2040 och en övergripande vision att vara ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Det innebär att stadsplaneringen måste möta behovet av bostäder och balansera det med till exempel de sociala och kulturella värden som behöver tillvaratas.

Om Frösö Park

Frösö Park har under senaste decenniet omdanats från militärt område till en företagspark med konferens, hotell, sport och kultur.

På Frösö Park finns idag 500 arbetsplatser och stor potential att bidra till att Östersund stärker sin roll som tillväxtmotor i regionen genom att komplettera Frösö Park med i genomsnitt ca 80-100 bostäder varje år fram till 2040, vilket gör det möjligt att också utnyttja den delvis redan utbyggda infrastrukturen.

Flygbild över Frösö Park med tänkta bostäder, parker, skola, förskola och gator inritade

Klicka på bilden för att förstora den

Förslaget i korthet

  • Storlek: 323 hektar, varav 140 naturmark eller vattenområde, 82 blandad stadsdel med bostäder och 10 turistisk verksamhet.

  • Antal bostäder: 1 000-1 600 totalt fram till 2040, med en utbyggnadstakt på ungefär 80-100 bostäder per år.

  • Service: det befintliga företagsområdet med arbetsplatser, konferens, sport och konst utvecklas med livsmedel, förskola, skola, vård och omsorg.

  • Kommunikationer: buss, utvecklat gång- och cykelnät.

  • Karaktär: en varierad, tät och blandad stadsdel nära natur och rekreation. Den kulturhistoriskt värdefulla miljön ska vara tydligt avläsbar i den samtida stadsdelen.

Vårt förslag på hur stadsdelen ska utformas

Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram för Frösö Park. Ett planprogram är ett förstadium till detaljplanering, och syftar till att skaffa ett bra underlag tidigt och vara vägledande när kommunen senare börjar detaljplanera.

Hela förslaget till planprogram, med tillhörande bilagor, kan du läsa på vår sida om pågående detaljplaner.

Läs förslaget till planprogram för Frösö Park

Samråd - lämna dina synpunkter på förslaget

Mellan den 28 augusti och den 25 september är förslaget till planprogram ute på samråd, då medborgare och sakägare har möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga, och du kan lämna dem direkt här på webben, eller genom att skicka e-post till samhallsbyggnad@ostersund.se eller vanlig post till:

Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Tänk på att ditt namn och din adress måste finnas med för att synpunkten ska räknas med.

Tänk också på att beskriva så tydligt som möjligt vilka synpunkter du har på förslaget, till exempel vad du tycker eller bra eller dåligt eller hur du tycker att förslaget bör ändras.

Synpunktsformulär

Öppet hus i Rådhuset den 7 september

Om du vill veta mer om förslaget, ställa frågor eller prata med till exempel kommunens tjänstemän eller arkitekter så är du välkommen på öppet hus torsdag den 7 september klockan 17.00-20.00.

Du kan komma och gå som du vill under kvällen. Om du vill höra muntliga sammanfattningar av förslaget så håller vi två korta informationsföredrag under kvällen.

När: Torsdag den 7 september kl 17.00–20.00

Var: Rådhusets foajé (vid kundcenter), Rådhusgatan 21.

Korta föredrag om förslaget: kl 17.30 och 19.00

Varmt välkommen!

Vad händer sedan?

När samrådstiden är slut sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse och förslaget till planprogram bearbetas innan det tas upp för godkännande av kommunfullmäktige.

Planen är att planprogrammet ska godkännas under senare delen av hösten 2017. Planprogrammet och samrådsredogörelsen kommer därefter att ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Sidan uppdaterad 2017-11-30