Kulturmiljöprogram för tätorter, yttre stadsdelar och landsbygd

Vill du titta på och läsa mer om kulturmiljöerna?

Gå till kulturmiljöwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östersunds kommun arbetar just nu med ett program för att klargöra vilka kulturhistoriska särskilt värdefulla byggnader och miljöer som finns i Östersunds yttre stadsdelar, i sex av kommunens tätorter samt på landsbygden.

Karta över de yttre stadsdelar som inventerats i etapp 2 samt de centrala delar som ingick i etapp 1

Karta över inventerade områden i Östersunds stad

Programmet, som även kallas för etapp 2 och 3 av kulturmiljöprogrammet, omfattar Odensala, Odenslund och Söder, Lugnvik, Karlslund och Eriksberg, Norr samt Odenskog och Körfältet i Östersunds stad.

Programmet omfattar även Frösö strand, Hornsberg och Lövsta, Härke, Valla och Frösö park på Frösön, samt de sex tätorterna Lit, Brunflo, Fåker, Orrviken, Tandsbyn och Häggenås, samt landsbygden i kommunen

Byggnader byggda efter 1980 är inte medtagna i programmet.

Kulturmiljöprogrammet är framtaget med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Jämtland. Programmet antas av Östersunds kommunfullmäktige.

Karta över tätorter som ingår i etapp 2

Karta över tätorter som ingår i etapp 2

Gå in på kulturmiljöwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att titta på byggnader och områden som vi inventerat så här långt.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Kulturmiljöprogrammet är en del av Östersunds översiktsplan och innehåller en fördjupning av översiktsplanens övergripande strategier och ställningstaganden kring kulturmiljön i kommunen. Tillsammans med översiktsplanen Östersund 2040 ska programmet vara vägledande i beslut om bygglov och samhällsplanering.

Kulturmiljöprogrammet ska även bidra till att sprida och hämta in kunskap om vilken bebyggelse och vilka miljöer som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Syftet med kulturmiljöprogrammet

Syftet med programmet är att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värdena i samhällsplaneringen, och lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön är, både för oss som bor här och för turism- och besöksnäringen. Syftet är också att främja utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Programmet ska klargöra de kulturhistoriska värden som en byggnad eller ett bebyggelseområde har. Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en "död hand" över bebyggelsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet är en kartläggning av särskilt värdefulla byggnader och bebyggelseområden i kommunen, men innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet och förbud mot förvanskning.

Läs mer om kulturmiljövärden och begrepp

Mer om den andra och tredje etappen av kulturmiljöprogrammet

En viktig del inför arbetet med kulturmiljöprogrammet för de yttre stadsdelarna samt för de sex tätorterna har varit att uppdatera kunskapsunderlaget, som tidigare inte funnits samlat utan varit spritt i en rad olika dokument, utredningar och inventeringar.

Etapp 2 av kulturmiljöprogrammet tar sin utgångspunkt i det kvalitetsförbättrade kunskapsunderlag som nu samlats ihop. Både hela bebyggelseområden och enstaka byggnader har värderats.

En värderingsgrupp med sakkunniga (byggnadsantikvarier och arkitekter) från länsstyrelsen, Jamtli och Östersunds kommun har deltagit i klassificeringsarbetet.

Hopslagning av etapp 2 och 3 av kulturmiljöprogrammet

I februari 2017 beslutade Kommunstyrelsen att ge arbetsutskottet i uppdrag att samordna etapp 2, som berör tätorter och yttre stadsdelar, med etapp 3 av kulturmiljöprogrammet, som berör landsbygden.

Detta innebär att samråd för kulturmiljöprogram etapp 2 kommer att ske samtidigt som för etapp 3. Samrådet för dessa beräknas ske under 2018, då samhällsbyggnadsförvaltningen först behöver inventera kulturhistoriskt värdefulla byggnader på landsbygden (etapp 3) för att ta fram ett förslag till kulturmiljöprogram för dessa områden.

Inventering, klassificering och konsekvensbeskrivningar

Både för särskilt värdefulla byggnader och bebyggelseområden kan vår värdering och klassificering ändras, om vi vid närmare besiktning hittar ytterligare värden som vi inte uppmärksammat under arbetet med kulturmiljöprogrammet.

Det kan innebära att vårt förhållningssätt för den enskilda byggnaden eller det enskilda bebyggelseområdet kan förändras över tid. Det kan också finnas kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och miljöer som av någon anledning inte uppmärksammats vid inventering och därför inte finns med i kulturmiljöprogrammet. Dessa byggnader och miljöer kan i efterhand klassas som särskilt värdefulla.

Byggnadsinventering, klassificering och konsekvensbeskrivning

Dessa dokument hör till förslaget om kulturmiljöprogram för de yttre stadsdelarna samt de sex tätorterna.

Byggnadsinventering och klassificeringPDF

KonsekvensbeskrivningPDF

Ställningstaganden, beskrivna värden och förhållningssätt

Våra ställningstaganden för enskilda byggnader och områden

Gruppen särskilt värdefulla byggnader har delats in i klass A och B. Särskilt värdefull byggnad klass A innebär att förvanskningförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Byggnaden har ett så högt värde att rivningsförbud/skyddsbestämmelser bör övervägas vid upprättande av detaljplan.

Särskilt värdefull byggnad klass B innebär att förvanskningförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Värdena bedöms dock inte vara av sådan art att de kan innebära hinder för andra allmänna intressen. I första hand bör varsamhetsbestämmelser övervägas vid upprättande av detaljplan.

Läs mer om vilka konsekvenser klassificeringarna av byggnader och områden får vid till exempel prövning av beslut om bygglov och detaljplaner i PDF-filen nedan.

Konsekvenser för klassificering av kulturmiljövärdenPDF

Beskrivna värden och förhållningssätt för respektive kulturmiljö

För varje bebyggelseområde beskrivs dess historia och karaktärsdrag samt vilka värden och förhållningssätt som är viktiga att ta hänsyn till vid ändring, planering och handläggning av lov och andra tillstånd.

Det är positivt att att områdena används och utvecklas, så länge förändringen anpassas till kulturvärdena och att kulturvärdena skyddas och bevaras.

I samband med plan- och bygglovbeslut som berör de utpekade områdena ska de kulturhistoriska värdena beaktas så att de inte förvanskas eller omintetgörs.

Varje bebyggelseområde har en text med rekommendationer om hur värdena i området ska hanteras. Rekommendationerna ger ett underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen och är tänkta att fungera som en vägledning för kommunens handläggare och fastighetsägare.

Rekommendationerna är med avsikt allmänt hållna och det kan finnas värden som inte redovisas i texten och som synliggörs först vid handläggning av bygglov eller detaljplan eller vid ändring av byggnader eller i miljöer.

Vid frågeställningar om ändring av de utpekade områdena och även byggnaderna bör därför någon med byggnadsantikvarisk eller arkitektonisk kunskap delta.

I plan- och bygglagen (PBL) finns ett grundläggande varsamhetskrav som gäller ändring av alla byggnader (8 kap 17 §).

I PBL finns också ett generellt förbud om förvanskning och en byggnad som inte tidigare är utpekad/klassificerad som särskilt värdefull skyddas ändå av 8 kap. 13, 14 §§.

Konsekvenser för strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS

Kulturmiljöprogrammet behandlar befintliga miljöer och byggnader och bedöms inte ha stor inverkan på strandskyddet och LIS. Ett fåtal utpekade miljöer och byggnader ligger inom områden där LIS kan vara aktuellt och här får en bedömning göras från fall till fall när frågan kommer upp.

Läs mer om strandskydd och LIS i denna bilaga till översiktsplanen Östersund 2040PDF

Kulturmiljöer i centrala Östersund

Östersunds kommun har sedan tidigare antagit ett kulturmiljöprogram för de centrala delarna av Östersund, etapp 1 av kulturmiljöprogrammet.

Denna information finns för närvarande endast i PDF-format men arbetet med att digitalisera informationen och samla den på kulturmiljöwebben pågår.

Läs mer om kulturmiljöprogrammet för etapp 1 - Östersunds centrum

 

Sidan uppdaterad 2017-04-21