Stadsdel söder om Vallsundsbron

Flygbild över nya området

”Staden kring vattnet” är en vision hämtad ur översiktsplanen "Östersund 2040" som kommunfullmäktige antog 2014. Visionen går ut på att bygga en ny stadsdel söder om Vallsundsbron som binder samman Östersund runt Storsjön.

I takt med att behovet av nya bostäder i Östersund ökar och att intresset för att bosätta sig på Annersia är stort, har Östersund valt att ta fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel söder om Vallsundsbron.

Fördelen med att samla nybyggnationen på Annersia är vi kan skapa förutsättningar för service – så som butiker, kollektivtrafik, skola och äldrevård. Det gör det också enklare att bevara jordbruksmark när man i större ut­sträck­ning samlar bebyggelsen i ett område.

Du kan ta del av förslaget här:

Framsidan av publikationen "Ny stadsdel söder om Vallsundsbron"

"Ny stadsdel söder om Vallsundsbron"


Tack till alla er som lämnat synpunkter!

Förslaget var ute på samråd mellan den 1 september och den 1 december 2016 och kommunen fortsätter nu arbetet med att bearbeta alla de synpunkter som kommit in under samrådet. Vi kommer därefter att presentera hur vi tar ställning till synpunkterna i en så kallad samrådsredogörelse, som publiceras i samband med att förslaget går in i utställningsfasen.

Synpunkter som lämnats in efter den 1 december 2016 blir inte en del av samrådsredogörelsen.

Vad ska stadsdelen heta?

Tävlingen om vad stadsdelen ska heta avslutades i samband med samrådets avslutande den 1 december. Vinnaren presenteras i samband med att projektet går in i utställningsfasen.

Vad händer i processen?

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området söder om Vallsundsbron startade under våren 2015. Mellan den 1 september och den 1 december 2016 var förslaget till fördjupad översiktsplan ute på samråd.

Kommunen arbetar just nu med att sammanställa synpunkterna, och nästa beslut i projektet kommer att fattas av Kommunfullmäktige, troligen i december 2017.

Tidslinje över planprocess för fördjupad översiktsplan för stadsdel söder om Vallsundsbron

Idémöte

Den 27 maj 2015 hade vi ett idémöte i Böle Byskola dit fastighetsägare och boende i området var inbjudna. Mötet hölls som en uppstart för att informera om projektet och för att samla in kunskap från de boende till underlag för planarbetet.

Arbeta fram ett förslag

Efter mötet började arbetet med att ta fram ett första förslag på hur stadsdelen skulle kunna utformas. En konsultgrupp har haft i uppdrag att göra arbetet under ledning av kommunen. Platsbesök och olika kunskapsunderlag har legat till grund för arbetet som resulterat i ett samrådsförslag.

Samråd

Den 21 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om samråd och mellan den 1 september och den 1 december var förslaget ute på samråd, då den som vill fick lämna synpunkter på förslaget.

Bearbeta förslaget

När förslaget har varit ute på samråd sammanställs alla synpunkter som kommit in och kommunen tar ställning till dem och om förslaget ska omarbetas.

Utställning

Kommunfullmäktige fattar beslut om att skicka ut förslaget en gång till med de ändringar som gjorts. Det blir tillfälle att ge synpunkter på nytt på det omarbetade förslaget.

Antagande

Efter granskningen bearbetas förslaget slutligen, efter utställningens synpunkter, till ett antagandeförslag som kommunfullmäktige beslutar ska gälla.

Laga kraft

En tid efter antagandet vinner översiktsplanen laga kraft, det betyder att man kan fortsätta med detaljplanering i linje med översiktsplanen.

Sidan uppdaterad 2017-11-30