Dagvatten

Närbild på gallret i en dagvattenbrunn

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds från tak, gator och andra hårdgjorda ytor via dagvattenledningar ut i våra vattendrag utan rening.

Under naturliga förhållande ta växter hand om regn- och smältvattnet och infiltrerar det i marken innan det når sjöar och vattendrag. Men i en tätort med mycket tak och stor yta asfalterad och stenlagd mark kan vattnet inte tränga ned naturligt i marken. För att det inte ska bli översvämning måste dagvattnet avledas. Detta sker vanligtvis via stuprör och brunnar till ledningar. Via ledningarna förs vattnet vidare till närmaste vattendrag.

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelse­punkten, som sitter en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Fastighetsägare och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att förhindra översvämningar.

Genom att leda dagvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dag­vatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Dränering

Dräneringen på din fastighet ska vara kopplad till ledningsnätet för dagvatten eller till ett lokalt omhändertagande som till exempel en stenkista eller ett dike. Om du har källare eller bor i ett gammalt område där höjdsättningen gjordes innan dagvatten­nätet byggdes ut, kan det vara aktuellt att pumpa dräneringen om grundvattennivån är hög. Pumpledningen ska vara försedd med en bakventil.

Ta alltid kontakt med oss för mer information när du bygger nytt eller gräver om din dränering.

Stuprör

Koppla in stuprör

Har du inte tidigare varit ansluten till dagvattennätet, tar vi betalt för upprättandet av en ny anslutning. Det är inte tillåtet att koppla in stuprör och gårdsbrunnar på spillvattennätet. Gamla anslutningar som varit felkopplade ska åtgärdas och kopplas in eller kopplas bort.

Koppla bort stuprör

För att koppla bort dina stuprör behöver du inget tillstånd. Däremot tar vi emot anmälan om ändringar i befintlig anslutning. Det viktiga vid bortkopplingen är att det är en lösning som inte skapar olägenhet för någon närliggande fastighet och att du har en bra lutning och leder bort vattnet från husgrunden.

Sidan uppdaterad 2016-04-26