Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer och Östersunds kommun.

I det kommunala pensionärsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera om, och diskutera, sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som rör pensionärer.

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Protokoll från rådets senaste möten

Protokoll från pensionärsrådets möte den 5 oktober 2017PDF

Protokoll från pensionärsrådets möte den 30 november 2017PDF

Möten 2018

Kommunala pensionärsrådet har möten fyra gånger per år. Inför varje ordinarie möte hålls ett öppet beredningsmöte dit alla som är intresserade av frågor som rör äldre är välkomna. Där kan man ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Datum för öppna beredningsmöten under 2018

Datum och platser för 2018 års öppna beredningsmöten publiceras inom kort.

Ledamöter

Det kommunala pensionärsrådet består av totalt elva ledamöter och elva ersättare.

Åtta ledamöter och ersättare representeras av pensionärsorganisationer. Tre ledamöter och ersättare representeras av de kommunala nämnderna.

Vård- och omsorgsnämnden utser vilka organisationer som ska vara representerade i pensionärsrådet. Organisationerna ska vara riksorganisationer som bedriver verksamhet i kommunen genom sina lokalföreningar.

Antal ledamöter från respektive organisation bestäms bland annat med hänsyn till antalet medlemmar.

Ledamöter 2018:

Mona Modin Tjulin, S, Vård- och omsorgsnämnden, ordförande
Eva Marcusdotter, S, Kultur- och fritidsnämnden
Florian Stamm, MP, Miljö- och samhällsnämnden
Astrid Eriksson, PRO
Inger Könberg, PRO
Gertrud Nygren, PRO
Evy Danielsson, SPF
Margaretha Mooe Helleren, SPF, vice ordförande 2018
Britt Wikman, SKPF avd 30
Eivor Hagström, SKPF avd 30
Britt Hansson, Vision sektion 31

Ersättare:

Magnus Rönnerfjäll, C, Vård- och omsorgsnämnden
Maj-Britt Saltin, M, Kultur- och Fritidsnämnden
Lennart Ledin, L, Miljö- och samhällsnämnden
Alvi Berglund, PRO
Inger Breil, PRO,
Bo Örjan Försth PRO
Sonja Lähetkangas, SPF
Björn von Essen, SPF
Jorunn Åhlberg, SKPF avd 30
Per-Håkan Högmark, SKPF avd 30
Margareta Pettersson, Vision sektion 31

 

Reglemente

Det kommunala pensionärsrådets uppgifter och arbetsformer framgår av ett särskilt reglemente som Kommunfullmäktige har fastställt. Där framgår bland annat att pensionärsrådet är ett rådgivande, och inte beslutande, organ.

Pensionärsrådet ska verka för att pensionärernas intressen tas tillvara i planeringen inom de nämnder och verksamheter som kommunen ansvarar för.

Via rådet ska kommunens nämnder och styrelser informera och hämta synpunkter på planer för förändringar som rör pensionärer. Rådet ska även ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.

Rådet är inriktat på allmänna frågor som berör bland annat samhällsplanering och omsorg. Frågor som rör enskilda människors förhållanden eller personalfrågor behandlas däremot inte.

Till reglemente för Kommunala pensionärsrådetPDF

Sidan uppdaterad 2017-12-13