Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Östersunds kommun.

I det kommunala pensionärsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera om, och diskutera, sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som rör pensionärer.

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 10 maj 2017PDF

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 23 februari 2017PDF

Sammanträden 2017

Kommunala pensionärsrådet har sammanträde minst fyra gånger per år. Inför varje sammanträde hålls ett öppet beredningsmöte där alla som är intresserade av frågor som rör äldre är välkomna för att ställa frågor eller framföra synpunkter.

Datum för öppna beredningsmöten under 2017

  • 26 januari kl. 10.00-12.00 på mötesplatsen i Lugnvik, Midvägen 2
  • 6 april kl. 10.00-12.00 på Hemgården i Fåker
  • 7 september kl. 10.00-12.00 på mötesplatsen i Lit
  • 25 oktober 10.00-12.00 på mötesplatsen Prästgatan 58

Ledamöter

Det kommunala pensionärsrådet består av totalt elva ledamöter och elva ersättare.

Åtta ledamöter samt ersättare representeras av pensionärsorganisationer. Tre ledamöter samt ersättare representeras av de kommunala nämnderna.

Vård- och omsorgsnämnden utser vilka organisationer som ska vara representerade i pensionärsrådet. Organisationerna ska vara riksorganisationer som bedriver verksamhet i kommunen genom sina lokalföreningar.

Antal ledamöter från respektive organisation
bestäms bland annat med hänsyn till antalet medlemmar.

Ledamöter 2017:

Mona Modin Tjulin, S, Vård- och omsorgsnämnden
Eva Marcusdotter, S, Kultur- och fritidsnämnden
Florian Stamm, MP, Miljö- och samhällsnämnden
Astrid Eriksson, PRO
Inger Könberg, PRO
Gertrud Nygren, PRO
Evy Danielsson, SPF
Margaretha Mooe Helleren, SPF
Britt Wikman, SKPF avd 30
Eivor Hagström, SKPF avd 30
Britt Hansson, Vision sektion 31

Ersättare:

Magnus Rönnerfjäll, C, Vård- och omsorgsnämnden
Maj-Britt Saltin, M, Kultur- och Fritidsnämnden
Lennart Ledin, L, Miljö- och samhällsnämnden
Alvi Berglund, PRO
Inger Breil, PRO,
Bo Örjan Försth PRO
Sonja Lähetkangas, SPF
Björn von Essen, SPF
Jorunn Åhlberg, SKPF avd 30
Per-Håkan Högmark, SKPF avd 30
Margareta Pettersson, Vision sektion 31

Sekreterare i Kommunala pensionärsrådet

Hanna Hirvelä, Vård- och omsorgsförvaltningen

Reglemente

Det kommunala pensionärsrådets uppgifter och arbetsformer framgår av ett särskilt reglemente som Kommunfullmäktige har fastställt. Där framgår bland annat att pensionärsrådet är ett rådgivande, och inte beslutande, organ.

Pensionärsrådet ska verka för att pensionärernas intressen tas tillvara i planeringen inom de nämnder och verksamheter som kommunen ansvarar för.

Via rådet ska kommunens nämnder och styrelser informera och hämta synpunkter på planer för förändringar som rör pensionärer. Rådet ska även ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.

Rådet är inriktat på allmänna frågor som berör bland annat samhällsplanering och omsorg. Frågor som rör enskilda människors förhållanden eller personalfrågor behandlas däremot inte.

Till reglemente för Kommunala pensionärsrådetPDF

Sidan uppdaterad 2017-08-16