Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och Östersunds kommun.

I Tillgänglighetsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera och diskutera om sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Tillgänglighetsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder kunskaper och erfarenheter sett ur funktionsnedsattas perspektiv.

Nästa möte

Nästa möte för tillgänglighetsrådet är den 12 oktober 2017, klockan 18.30-20.30, i Lit.

Senaste protokollen

Tillgänglighetsspriset

Varje år delar tillgänglighetsrådet ut ett tillgänglighetspris i form av ett diplom. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Läs mer om tillgänglighetspriset

Medborgardialoger om tillgänglighetsfrågor

Tillgänglighetsrådet har vid ett antal tillfällen de senaste åren bjudit in allmänheten till öppna möten för att diskutera tillgänglighetsfrågor.

Vid de öppna mötena har Tillgänglighetsrådet och allmänheten tillsammans diskuterat frågor om bland annat:

  • kollektivtrafik och centrumutveckling
  • Östersund som attraktiv destination för alla, oavsett funktionsförmåga
  • Hur vi kan använda framgångarna i Paralympics för att utveckla Östersund som destination för alla
  • Arbetsmarknad och sysselsättning

Här nedanför hittar du fullständiga minnesanteckningar från Tillgänglighetsrådets öppna möten. Där kan du läsa mer om vilka frågor som diskuterats vid de olika tillfällena och om hur Tillgänglighetsrådet arbetar.

Ledamöter i Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av tolv ledamöter, varav sju representanter för organisationer för funktionsnedsatta och fem för kommunen i form av politiker från Miljö- och samhälls­nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och utbildnings­nämnden respektive Kommunstyrelsen. Varje ledamot har en ersättare.

Ledamöter

Florian Stamm (MP), Miljö- och samhällsnämnden
Niklas Daoson (S), Barn- och utbildningsnämnden
Ralph Rodin (S), Kultur- och fritidsnämnden
Mona Modin Tjulin (S), Vård- och omsorgsnämnden
Anders Edvinsson, (S), Kommunstyrelsen
Inger Persson, Handikappsamverkan
Lars Brolén, Handikappsamverkan
Siv Rubensson, Handikappsamverkan
Clara Witthoff, Handikappsamverkan
Reidun Sjövold, Handikappsamverkan
Georgibelle Fröjse, Synskadades förening
Alex Kallberg, DHR

Ersättare

Andreas Åberg, (M), Miljö- och samhällsnämnden
Per Löfstrand (L), Barn- och utbildningsnämnden
Bogna Wojkiewicz Adolfsson (C), Kultur- och fritidsnämnden
Andreas Karlsson (C), Vård- och omsorgsnämnden
Lise Hjemgaard Svensson (M), Kommunstyrelsen
Uno Essvall, Handikappsamverkan
Eva Åberg, Handikappsamverkan
Örjan Hoflin, Handikappsamverkan
Ingrid Lamberg, Handikappsamverkan
Judy Boström, Handikappsamverkan
Lena Eriksson, Synskadades förening
Anette Willmer, DHR

Sekreterare för Tillgänglighetsrådet

Helene Olsson Sandal

Sidan uppdaterad 2017-10-02