Snabbare väg till jobb

Ett av de långsiktiga målen i integrationsstrategin är att bättre ta till vara på ny kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet. Det målet kommer kommunen också att särskilt prioritera under 2016. 

Det innebär bland annat att kommunen ska jobba för att fler nyanlända ska få jobb, arbetslösheten ska minska för unga nyanlända och kommunen ska också ta ett större ansvar som arbetsgivare.

Mål

Mål: Nyanlända som efter avslutad etablering är i arbete eller studier uppgår till minst 50 procent 2020.

Mål: Kommunen ska i sin roll som arbetsgivare skapa förutsättningar för att fler nyanlända tidigt ges möjlighet att bidra med sin erfarenhet och kompetens i den kommunala organisationen.

Mål: Minst 8 % av de kommunanställda är utomnordiskt födda 2020.

Mål: För gruppen utrikesfödda ungdomar i åldern 18-24 ska andelen öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd minska för att år 2020 ligga högst på samma nivå som kommunens inrikesfödda i samma åldersgrupp.

Mål: Kommunen ska i sin roll som samhällsutvecklare och samverkanspart verka för att fler nyanlända tidigt ges möjlighet att bidra med sin erfarenhet och kompetens i såväl privat, offentlig som idéburen sektor.

Hur når vi dit?

100 praktikplatser och subventionerade anställningar

En första åtgärd är att kommunen från och med 2016 erbjuder 100 praktikplatser och subventionerade anställningar inom kommunens egna verksamheter. Fram till 2020 kommer närmare 600 av kommunens anställda att gå i pension. Samtidigt vet vi att många av de nyanlända som kommer till kommunen har kompetens som behövs i kommunen.

För att i samarbete med Arbetsförmedlingen kunna matcha rätt individ mot rätt arbetsplats i kommunen har tre etableringskoordinatorer anställts på kommunen. En projektledare har även anställts för att hålla ihop det hela och se till att utbildning erbjuds för handledare.

Tanken är att det framförallt är personer med uppehållstillstånd som varit här minst ett år och hunnit få grundläggande samhällsinformation och grunderna i svenska som matchas mot kommunens olika arbetsplatser. Praktiken eller instegsjobbet ska också kunna varvas med fortsatt undervisning i svenska på deltid. Upplägget sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen som är den aktör som ansvarar för varje persons etableringsplan under de två första åren efter uppehållstillstånd.

Näringslivskontoret hjälper till

Via Näringslivskontoret kommer också kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen i större utsträckning bistå med hjälp och stöd att matcha nyanländas kompetens mot näringslivets behov.

Insatser för unga planeras

När det gäller gruppen ungdomar tar kommunen fram en åtgärdsplan under ´våren 2017 med konkreta insatser.

Exempel på annat som är på gång under våren 2017:

Arbetsmarknadssatsningen kommer att intensifieras ytterligare under 2017. Förhoppningen är fler nyanlända efter praktik kommer att kunna få möjlighet till anställning, i och med att arbetsmarknadsåtgärden ”extratjänster” öppnas även för denna målgrupp.

Sidan uppdaterad 2017-05-29