Publicerad 2016-02-18

Pressmeddelande: Så jobbar kommunen med sjuktalen

Sjukfrånvaron ökar i Sverige och även i Östersunds kommun. Kommunen ser allvarligt på de höga sjuktalen och arbetar på flera sätt för att minska dem.

Förra året låg den totala sjukfrånvaron i Östersunds kommun på 8,4 procent. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med året innan. Siffrorna för 2015 visar att det är vanligare med sjukskrivningar bland kvinnor än män i kommunen. För kvinnor var siffran 9,6 procent och för männen 5,5 procent. Sjukfrånvaron är högst i gruppen kvinnor mellan 30 till 49 år, men den grupp där sjukfrånvaron ökat mest är unga kvinnor upp till 29 år.

- Det finns inget enkelt svar på varför sjukfrånvaron ökar. Enligt rapporter från Försäkringskassan handlar det inte om några enstaka faktorer utan det är ett komplext mönster av faktorer som överlappar varandra. Exempel på faktorer är förändrade regler som bland annat gör att sjukskrivna i dag i mindre utsträckning än tidigare får sjukersättning, samt ett ökat inslag av psykisk ohälsa. I vår egen organisation är det framför allt är den psykiska ohälsan som ökar, men att säga vad det exakt beror på är tyvärr omöjligt, säger Anne Vågström, HR-chef i Östersunds kommun.

Målet är att sjukfrånvaron i kommunen ska vara högst 4,5 procent år 2020. För att kommunen ska nå dit görs fler olika insatser. I det förebyggande arbete finns bland annat stresshanteringsutbildningar för medarbetare som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning, en telefonrådgivningstjänst för att ge stöd till medarbetare som har bekymmer i arbets- eller privatlivet, olika typer av seminarier och fysisk aktivitet på recept.

- Att sänka sjuktalen är ett prioriterat område de närmsta åren. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsnivå och att vi i ett nära samarbete med företagshälsovården fortsätter att arbeta med både förebyggande och efterhjälpande insatser. Område HR har även fått ökade anslag och anställt en rehabiliteringskoordinator som enbart kommer att arbeta med rehabilitering under de kommande två åren, säger Anne Vågström.

De högsta sjuktalen i kommunen förra året hade Vård- och omsorgsförvaltningen. Där låg sjukfrånvaron på 10,2 procent och bland kommunens största yrkesgrupper hade undersköterskor och vårdbiträden högst sjukfrånvaro, 15 procent 2015, jämfört med 10,6 procent 2014.

- De höga sjuktalen oroar både mig och våra förtroendevalda oerhört mycket. Om vi tittar mer i detalj så ser vi att det är inom äldreomsorgen och framförallt särskilt boende som sjuktalen stigit mest det senaste året. Inom dessa verksamheter är den största personalgruppen undersköterskor. Östersunds kommuns äldreomsorg har under flera år i nationella jämförelser legat klart lägre än riket när det gäller våra kostnader. Det går inte att bortse från att det kan finnas ett samband mellan våra relativt små resurser och våra höga sjuktal. För att inte öka belastningen ytterligare på våra medarbetare så har våra särskilda boenden därför fått full uppräkning på sina budgetanslag under 2015 och 2016 och ambitionen är densamma under 2017. Avgiftshöjningen inom hemtjänsten under 2015 var ett viktigt bidrag till detta skulle vara möjligt, säger Lars Liljedahl, förvaltningschef för Vård- och Omsorg.

Förvaltningsledningen inom Vård- och omsorgsförvaltningen har även tagit fram en handlingsplan för att komma tillrätta med sjuktalen. Några av de områden som de arbetar med är att förbättra stödet till enhetscheferna, att förbättra arbetet med att följa upp kort- och långtidssjukfrånvaron samt rehabilitering och att skapa en rimlig arbetsbelastning för de anställda.

För ytterligare information kontakta:

Anne Vågström, HR-chef, Tel. 073-273 24 89


Sidan uppdaterad 2016-02-18

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen