Publicerad 2017-05-11

Förslaget: Så ska Barn- och utbildning spara 27 miljoner kronor nästa år

Östersunds kommun ska spara drygt 100 miljoner kronor nästa år. Barn- och utbildningsnämnden ska stå för 27 av de miljonerna, det har Kommunfullmäktige beslutat.

För att lyckas uppfylla Kommunfullmäktiges krav har Barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram förslag på kostnadsminskningar. Den 17 maj 2017 fattar politikerna i Barn- och utbildningsnämnden beslut om förslagen. De avgörande besluten om budget 2018 fattar Kommunfullmäktige i höst.

Annika Källgård, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen, kommenterar förslagen punkt för punkt:

Förvaltningens förslag: Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram förslag för beslut avseende ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem inför 2018.
- Det finns många anledningar till att vi föreslår en förändrad resursfördelningsmodell. Vi får bland annat ett mer effektivt nyttjande av våra resurser och kan styra resurserna dit de behövs som mest. Berörda chefer inom Barn och utbildnings verksamheter får större möjligheter att mer flexibelt organisera verksamheten och likvärdigheten mellan enheterna ökar. Dessutom blir det mer förutsägbart hur mycket resurser en förskola eller skola får och planeringen för nästkommande år kan starta mycket tidigare jämfört med idag.

Förvaltningens förslag: Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ändra beslutet om krav på kompetens i förskolan till att 2/3 av personalen ska ha förskollärarexamen och 1/3 ha minst barnskötarutbildning.
- Vi förbättrar möjligheterna till personalplanering med färre visstidsanställningar och därmed lägre personalomsättning, vilket påverkar arbetsmiljön och ekonomin positivt.

Förvaltningens förslag: Avveckling av Öppna förskolan i Odensala snarast möjligt, dock senast från och med januari 2018.
- Under senaste året har antalet besökare på Öppna förskolan i Odensala minskat. Därför har öppettiderna minskat i motsvarande grad. Det finns fler öppna förskolor att besöka i kommunen, närmast i Torvalla och centralt i stan. Vi kan då lägga fokus på att utveckla verksamheten på de öppna förskolor som finns kvar.

Förvaltningens förslag: Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att förändra förskolestrukturen på Frösön inom befintliga ramar i linje med den av nämnden beslutade ”Strategisk förskoleplanering”.
- Idag finns en överkapacitet på förskolelokaler på Frösön efter att en fristående förskola etablerat sig. Vi måste ständigt ha följsamhet med förändringar som sker så att vi får bästa förutsättningar att nyttja våra resurser så klokt som möjligt för verksamheten.

Förvaltningens förslag: Öppettider på mindre förskolor som ligger i närheten av större förskolor begränsas till tiderna 07.00 till 17.00. Förändringen sker med övergångslösning och gäller nya barnplaceringar fr.o.m. januari 2018.
- Det kostar i princip lika mycket att öppna tidigt och stänga sent på en liten som på en stor förskola. Vi har idag 51 förskolor och många är små. Genom att begränsa öppettiderna på några små förskolor som ligger närmare stora, kommer kostnaderna att kunna minskas. Det innebär att när föräldrar väljer förskola framgår det tydligt vilka öppettider förskolorna har. Barn kommer inte att gå mellan olika förskolor, utan ha sin vistelsetid på en förskola.

Förvaltningens förslag: Avveckla modersmålsstödet i förskola efter juni månads utgång 2017. Istället införs inskolningsstöd i förskola enligt Barn- och utbildningsnämndens beslutade rutiner under hösten 2017.
- I förskolan ser vi stora behov av inskolningsstöd för nyanlända barn. Vi har arbetat fram rutiner för detta, men har inte haft resurserna till att starta upp. Modersmålsstöd i förskolan är ingen lagstadgad verksamhet. Därför föreslås att modersmålsstödet tas bort så inskolningsstöd kan starta upp.

Förvaltningens förslag: Resurstilldelning avseende nyanländas undervisning ändras enligt förslag.
- Från att ha varit i ett skede där många nyanlända elever kom till kommunen på kort tid, är vi nu i ett läge där undervisningen måste utvecklas till mer inkluderande. Våra resurser har använts till förberedelseklasser. För att ge respektive rektor en möjlighet till att flexibelt organisera undervisningen inkluderande utifrån Skollagen och elevers behov, föreslår vi nu en resurstilldelning per elev och inte till en förberedelseklassorganisation.

För mer information:
Annika Källgård
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
070-5226251

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen