Publicerad 2017-05-17

Förslaget: Så ska Socialnämnden spara 10 miljoner kronor nästa år

Östersunds kommun ska spara 104 miljoner kronor nästa år. Socialnämnden ska stå för 10 av de miljonerna, har Kommunfullmäktige beslutat.

För att uppfylla Kommunfullmäktiges krav har Socialförvaltningens ledning tillsammans med nämndens budgetgrupp arbetat fram förslag på kostnadsminskningar. Den 23 maj 2017 fattar politikerna i Socialnämnden beslut om förslagen. De avgörande besluten om budget 2018 fattar Kommunfullmäktige i höst.

Enligt Socialnämndens budgetdirektiv år 2018 ska förvaltningen fortsätta bedriva arbetet med tidiga insatser, förebyggande och uppsökande socialt arbete med fokus på barn och unga som far illa eller riskerar fara illa. Samarbetet mellan socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården och polisen ska fortsätta utvecklas. Därtill ska den egna öppenvården utvärderas och utvecklas för att säkerställa rätt insatser, god kvalitet och kostnadseffektivitet.

De besparingar som Socialförvaltningens föreslår Socialnämnden är i enlighet med budgetdirektiven, målgruppen barn och unga är exkluderade samt förebyggande insatser, detta för att om möjligt minska de framtida negativa effekterna. Istället kommer åtgärderna bland annat innebära färre insatser för vuxna missbrukare, att renodla verksamhetsansvar samt tydligare gränssättande gentemot andra huvudmän/myndigheter.

Helén Eurenius, förvaltningschef för Socialförvaltningen, kommenterar några av förslagen:

Minskad ram för ekonomiskt bistånd

– Kostnaden för det totala försörjningsstödet minskade i fjol för första gången på fem år. I och med att arbetsmarknadsläget har förbättrats är det fler hushåll i kommunen som klarar sin försörjning utan stöd av socialtjänsten. Med nuvarande förutsättningar bedömer förvaltningen att ramen för försörjningsstöd kan minskas med tre miljoner kronor.

Medfinansiering av tillnyktringsenheten

– Det finns inget stöd i lagstiftningen för att kommunerna ska bedriva de sjukvårdsinsatser som övervakad tillnyktring utgör. Överenskommelsen avslutas då ansvaret åligger Region J/H. Förslaget innebär en besparing på 2,2 miljoner kronor.

Överenskommelse om kostnadsansvar vid barn- och ungdomsplaceringar

– Det pågår ett arbete med att träffa en överenskommelse mellan länets kommuner och Region J/H för att tydliggöra kostnadsansvar vid barn- och ungdomsplaceringar. Vi bedömer att den överenskommelsen kommer att minska våra kostnader med 2 miljoner kronor.

Brytpunkten upphör

– Deltagarna i Brytpunktens verksamhet genomgår ofta behandling för sin missbruksproblematik vid Nexus och/eller Beroendeenheten eller primärvården. Fortsättningsvis kommer dessa personer att hänvisas till kommunens Arbetsmarknadsenhet, som inför 2018 planerar att utveckla verksamheter för personer som står utanför arbetsmarknaden. Förslaget ger besparingar på drygt en miljon kronor.

Utöver dessa större besparingar föreslår förvaltningen nedan åtgärder, innebörden av dessa redovisas i de nämndshandlingar som publiceras den 17 maj.

  • Socialnämndens medfinansiering av Arbetslivscenter upphör
  • Socialnämndens medfinansiering av Mobila teamet upphör
  • Delfinansiering av en tjänst vid Navigatorcentrum upphör
  • Minskat utrymme för organisations- och föreningsbidrag
  • Familjerådslag avvecklas

För mer information:
Helén Eurenius,
förvaltningschef Socialförvaltningen
063-14 32 05

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-17

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen