Publicerad 2017-05-19

Så ska Vård- och omsorgsnämnden spara nästa år

Östersunds kommun ska spara 104 miljoner kronor nästa år. Vård- och omsorgsnämnden ska stå för 38 miljoner av de miljonerna, det har Kommunfullmäktige beslutat.

För att lyckas uppfylla Kommunfullmäktiges krav har Vård- och omsorgsförvaltningen arbetat fram ett antal förslag på kostnadsminskningar. Den 23 maj 2017 fattar politikerna i Vård- och omsorgsnämnden beslut om förslagen. Det avgörande beslutet om budget 2018 fattar Kommunfullmäktige i höst.

- Vi har i första hand försökt ta fram förslag på effektiviseringar som innebär kvalitetsförbättringar för den enskilde och som samtidigt sparar pengar, förklarar Lars Liljedahl, förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen.

- Det faktum att prognosen för 2017 pekar mot ett överskott på 20 miljoner kronor ger ett betydligt gynnsammare arbetsläge än vad som varit fallet tidigare år när kommunen har behövt spara samtidigt som nämnden dragits med underskott.

Lars kommenterar nedan förslagen punkt för punkt.

Förvaltningens förslag: Beslut om insats LSS-bostad eller Servicebostad kan ersättas med andra stödinsatser för vissa medborgare.

- Vi kommer att vidareutveckla vårt boendestöd så att fler medborgare kan få stödet i sin egen bostad - vilket i sin tur ger den enskilde bättre möjlighet att klara sig själv. Beräknad besparing 6 miljoner.

Förvaltningens förslag: Fler som deltar i Daglig verksamhet.

- Om vi kan utveckla vår Dagliga verksamhet så ännu fler vill och kan delta i den, får vi samtidigt minskade kostnader för personal dagtid i våra LSS-bostäder. En annan åtgärd är att öppna fler LSS-bostäder riktade till äldre. Då minskar vi också behovet av personal dagtid i våra övriga LSS-bostäder. Beräknad besparing 1 miljon.

Förvaltningens förslag: Effektivare vårdplaneringsprocess när medborgare skrivs ut från sjukhuset.

- Det pågår ett projekt med namnet ”Trygg hemgång”. Syftet med projektet är att se över de arbetsprocesser som är involverade när människor skrivs ut från sjukhuset. Vi vet att det är bättre för många om de kan återvända direkt hem bara de får det stöd och den rehabilitering de behöver i hemmet.

- Kommunens kostnad för utskrivningsklara patienter som blev kvar på sjukhuset var 8 miljoner 2016. Kan vi förbättra stödet man får hemma – eller på korttids - kan vi spara pengar samtidigt som sjukhusplatserna används till dem som faktiskt behöver dem. Beräknad besparing 2 miljoner.

Förvaltningens förslag: Arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande tillsammans med alla medborgare.

- Vård- och omsorgsförvaltningen vill lägga fokus på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som ger stor effekt. Att till exempel minska fallolyckorna är i största fokus, och kommer att ge stora ekonomiska effekter på kort tid. Beräknad besparing 4 miljoner.

Förvaltningens förslag: Se över lokalkostnader, hyror och avgifter.

- Genom att se över och förändra lokaler kan olika hyreskostnader minskas. Till exempel flyttar Förvaltningsövergripande sektor delar av sin verksamhet från Odensvikvägen till kommunens egna lokaler på Krondikesvägen.

Även andra hyror och avgifter ses över, bland annat genom en kartläggning av hur det ser ut i andra kommuner i landet och länet. Ett förslag med konsekvensbeskriving av framtidens hyror och avgifter presenteras senare under 2018. Arbetet sker i nära dialog med Vård- och omsorgsnämnden. Beräknad besparing 7 miljoner.

Förvaltningens förslag: Fortsätta arbetet enligt handlingsplanen ”En hälsofrämjande arbetsplats”

- Sen 2015 har förvaltningen haft stort fokus på att jobba för en bättre arbetsmiljö. Vi har redan minskat sjukskrivningstalet med 1,6 procentenhet. Målet är att den ska fortsätta minska från knappa 10 procent 2016 till 8 procent 2018. Beräknad besparing 1,5 miljon.

Förvaltningens förslag: Utökad användning av välfärdsteknik.

- Genom att fler medborgare väljer att till exempel använda GPS-larm och trygghetkameror/trygghetssensorer kan vi spara pengar samtidigt som det innebär ökad kvalitet för medborgarna.

- De som i dag valt trygghetskamera i stället för tillsynsbesök på natten är mycket positiva till valet eftersom det slipper bli störda på natten. De som väljer GPS-larm upplever ökad trygghet och självständighet. För många innebär det att de kan välja att promenera själva utan att vara beroende av personalstöd.

- Här räknar vi även med att vi ska kunna fortsätta att söka och få statliga eller EU-finansierade bidrag för att kunna genomföra något/några av de projekt och aktiviteter som handlar om teknikutveckling och som i sin tur på sikt kan leda till nya effektiviseringar. Beräknad besparing 2 miljoner.

Förvaltningens förslag: Använda statligt stöd för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

- Vi är redan involverade i flera projekt där målet är att få personer i arbete som i dag står långt från arbetsmarknaden. Genom att bli ännu bättre på att använda olika former av statligt stöd, kan vi ge arbete till personer som idag står långt från arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om medborgare med utomeuropeiskt ursprung som kanske har språket som den stora barriären för att kunna få fotfäste på arbetsmarknaden. Därför jobbar vi också för att vi ska bli ännu bättre på att kunna ta emot nya medarbetare och/eller praktikanter som har annat modersmål än svenska. Beräknad besparing 3 miljoner.

Förvaltningens förslag: Effektivisering av verksamheterna inom Staben, Sektor LSS och Förvaltningsövergripande Sektor.

- Det finns verksamheter inom förvaltningen som vi bedömer har möjlighet att effektivisera sin verksamhet jämfört med idag. Exakt hur denna effektivisering ska ske kommer respektive verksamhet att få arbeta fram under året. Beräknad besparing 5 miljoner.

Med ovanstående förslag räknar Vård- och omsorgsförvaltningen kunna minska sina kostnader i så stor omfattning att verksamheten för 2018 kommer att kunna klaras inom tilldelad budgetram.

- Vill avslutar med att konstatera att det finns två stora verksamhetsgrenar nämligen Hemtjänst och Särskilt boende, som inte kommer att drabbas av några besparingar under 2018. Här visar jämförelsetal med övriga kommuner i Sverige att vi redan idag har en mycket kostnadseffektiv verksamhet, säger Lars Liljedahl.

För mer information:
Lars Liljedahl
Förvaltningschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
070-191 39 88

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-19

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen