Mål- och styrdokument

För att kommunens politiska ambitioner ska kunna omsättas i praktisk handling behövs mål- och styrdokument som beskriver målen och hur vi ska nå dem. Dokumenten hjälper till att säkerställa att alla inom kommunen arbetar åt samma håll och ständigt utvecklar och förbättrar verksamheten.

Planer

Kommunfullmäktige fastställer de övergripande styrdokument som gäller all verksamhet. Planerna är måldokument som beskriver vad som ska göras och vilka mål vi ska sträva mot. Förutom tillväxtplanen och översiktsplanen beslutar kommunfullmäktige om sektorplaner som innehåller långsiktiga mål och övergripande strategier för den primära verksamheten ur ett medborgarperspektiv.

Östersunds kommuns planer:

Policydokument

Framsidor på policydokument

Kommunens policydokument innehåller inga mål, utan anger istället förhållningssätt, det vill säga hur kommunens medarbetare ska bete sig i olika situationer. En policy är ett politiskt dokument som beslutas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Policies inom personalområdet:

Policies inom specifika områden:

Strategidokument

När kommunen ska utarbeta styrdokument för andra verksamheter än den primära, tas strategier fram. Detta kan vara utvecklingsområden som alla nämnder och förvaltningar ska arbeta med.

För närvarande har kommunfullmäktige fastställt strategier inom följande utvecklingsområden:

Program

Programdokumenten anger riktlinjer och ofta tidssatta åtgärder för det praktiska arbetet inom olika områden.

Riktlinjer

Sidan uppdaterad 2017-11-17