Personalpolitik

Östersunds kommun är länets största arbetsgivare. Kommunens anställda är en strategisk resurs för ge medborgarna bästa möjliga service, de ska därför ges möjlighet att utvecklas i sina yrkesroller. De anställda ska ha inflytande över och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Vi ska leva upp till rollen som en god arbetsgivare och vara en attraktiv arbetsplats, både för redan anställda men också för att klara framtidens stora behov av personalrekryteringar.

I Östersunds kommun skall heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet och vi fortsätter därför arbetet med att erbjuda anställning på heltid. I de egna konkurrensutsatta verksamheterna ska kommunen se över möjligheterna för en mer flexibel arbetstid och möjlighet till att kombinera arbetsuppgifter över traditionella yrkesgränser.

Ärlighet, öppenhet och ett utvecklande klimat är också exempel på viktiga inslag för att ytterst åstadkomma en god arbetsmiljö och goda verksamhetsresultat. En del av de förhållningssätt som det personalpolitiska arbetet ställer krav på regleras i kommunens olika policydokument.

Sidan uppdaterad 2017-06-01