Publicerad 2016-11-02

Miljö- och samhällsnämnd idag - ja till att bygga ut Storsjöteatern

Idag onsdag den 2 november sammanträdde Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun. Här är några av de ärenden som nämnden hade uppe för beslut.

Ja till utbyggnad av Storsjöteatern – detaljplanen antagen

Nämnden antog detaljplanen som innebär att Storsjöteatern får bygga ut fyra meter nedåt mot Storgatan.

Under samråds- och granskningsfaserna, som pågått under sommaren och hösten, så har kommunen förtydligat planförslaget genom att mer ingående beskriva hur man ska göra avvägningar mellan kulturmiljöbevarande och förnyelse. Kommunen har också beskrivit tydligare vilka ramar arkitekten har för att utforma byggnaden på ett sätt som smälter in i stadsmiljön.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagningsdatum, förutsatt att ingen överklagar nämndens beslut.

Nämnden yttrar sig om Biltema-etableringen

Eftersom detaljplanen för Biltema-etableringen är av så kallat principiell betydelse så fattas alla beslut om planen i Kommunstyrelsen, men miljö- och samhällnämnden har fått möjlighet att lämna in sina synpunkter på planen genom ett yttrande till Kommunstyrelsen.

Nämnden pekar i sitt yttrande på att en etablering i det föreslagna läget kräver att man i detaljplanen hanterar de miljöanpassningar som krävs. Nämnden skriver också att detaljplanen behöver ställa omfattande krav på hur dagvattnet ska omhändertas och renas, samt att detaljplanen ska redogöra för hur man avser att kompensera för förlust av biologiska värden.

Nästa steg i arbetet med Biltema-planen är att Kommunstyrelsen ska ta ställning till de synpunkter och yttranden som kommit in och därefter ta beslut om eventuella förändringar som man vill göra i förslaget. Därefter är det dags för granskningsfasen, då det förnyade förslaget åter ställs ut och kommunen hämtar in synpunkter en ytterligare gång.

Förskola på Jägarvallen – klart för granskning

Förslaget till detaljplan för att göra det möjligt att bygga en förskola på Jägarvallen har varit ute på samråd under oktober.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bearbetat och kommenterat de synpunkter som kommit in, och nämnden beslutade med anledning av detta att göra ett antal förändringar i planförslaget innan det är dags för att hämta in synpunkter från sakägare och medborgare igen under granskningsfasen.

Nämnden beslutade bland annat att planförslaget innan det går ut på granskning ska kompletteras med skisser som belyser hur byggandet av förskolan påverkar utsikten från den planerade bostadsbebyggelsen i Brf Fjällblicken, och att förslaget ändras så att endast en mindre del av byggnaden får två våningar.

Pantbanken 2,3 och 4 - Jane Doe och Accent-huset

Nämnden fattade beslut om att skicka ut förslaget till ny detaljplan för fastigheterna Pantbanken 2, 3 och 4 på granskning.

Under granskningen får allmänhet och sakägare åter möjlighet att tycka till om de förslag till ändringar i detaljplanen som bland annat medför att fastigheternas samtliga byggnader förutom Jane Doe-huset på Prästgatan 44 och Accent-huset på Prästgatan 42 beläggs med rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Jane Doe-byggnaden samt Accent-byggnaden påförs enligt planförslaget däremot utformningsbestämmelser.

Nämndens beslut stöder sig på en byggnadsantikvarisk utredning som bedömer att byggnaderna där Jane Doe och Accent ligger i dagsläget är så förvanskade att rivningsförbud inte är nödvändigt.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-02