Publicerad 2016-11-18

Uppföljning av valfrihet visar nöjda medborgare

Valfrihetssystemet inom hemtjänsten i Östersund fungerar i stort sett bra – det visar en utvärdering som kommunen gjort. En majoritet av de personer som har haft möjlighet att välja utförare tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att få välja och att kunna byta utförare.

Östersunds kommun införde valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2009. Till en början kunde personer som beviljats servicetjänster och leverans av portionsmat välja bland de olika leverantörerna. Drygt fyra år senare, 2014, beslutade Vård- och omsorgsnämnden att utöka systemet att gälla även personlig omvårdnad och hemsjukvård, ledsagning och avlösning i hemmet.

Den utvärdering som kommunens tjänstemän just gjort har fokuserat på om man uppnått de mål som politikerna i Vård- och omsorgsnämnden satte upp i samband med att de sa ja till valfrihetssystemet. Tjänstemännen har också tittat på vad kommunen behöver göra för att förbättra systemet.

Valmöjlighet bra för välbefinnandet

I arbetet med utvärderingen har personer som i dag har chans att välja utförare fått svara på en enkät. Dessutom har tjänstemännen gjort en rad fokusintervjuer med företrädare för olika roller inom kommunen och andra utförare inom valfrihetssystemet.

- Enkätsvaren bekräftar det andra undersökningar nationellt tidigare visat – att en majoritet är nöjda med sin utförare och att det inflytande som valmöjligheten innebär har betydelse för välbefinnandet, säger Börje Hoflin, chef på uppdragsenheten inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Utvärderingen visar att valfrihetssystemet på vissa punkter uppfyller målen, men att långtifrån alla mål har uppnåtts.

Ett av målen med valfrihetssystemet var att de som får hemtjänst skulle ha ett ökat inflytande över sin situation. Det här har man inte uppnått fullt ut i i alla delar av kommunen. På landsbygen har kommunmedborgarna inte kunnat välja utförare av personlig omvårdnad eftersom inga privata utförare av personlig omvårdnad har valt att etablera sig där. Däremot finns flera utförare av servicetjänster som erbjuder sina tjänster runt om i kommunen.

Det ekonomiska målet att kostnaderna skulle minska tack vare valfrihetssystemet är bara delvis uppnått. Nattverksamheten organiseras på ett effektivare sätt i dag. Däremot behöver den övriga verksamheten organiseras bättre om kostnaderna ska minska, konstaterar tjänstemännen i sin utvärdering.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade därför på onsdagen att kommunen ska införa en mer systematisk metod för att följa upp och förbättra det system för LOV som kommunen har i dag.

En majoritet i nämnden beslutade också att höja ersättningen för personlig omvårdnad i Lit och Brunflo med omnejd och samtidigt stänga för privata utförare av personlig omvårdnad i dessa områden.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-19