Publicerad 2016-11-24

Nöjda med sophämtningen och vägstandarden, mindre oro för kranvattnet

De flesta invånarna i Östersund är nöjda med kommunens sophämtning och avfallshanteringen i stort. De är mycket nöjda med standarden på vägar och gator men mindre nöjda med snöröjningen. Och oron för att bli sjuk av kranvattnet har minskat hos östersundsborna. Så kan resultaten av enkäten "Kritik på teknik" sammanfattas.

Symbolen för enkäten Kritik på teknik

Det är SKL - Sveriges kommuner och landsting, som låter genomföra enkätundersökningen var tredje år och en tredjedel av landets kommuner deltar denna gång. Undersökningen omfattar vattten, avlopp, avfallshantering samt skötsel av gator och parker.

Bra betyg för avfallshanteringen
Åtta av tio invånare i Östersund är nöjda med kommunens sophämtning och hur det fungerar på kommunens återvinningscentraler. Nio av tio är nöjda med informationen om hur man sorterar sopor och var man lämnar dem. Nio av tio är också nöjda med hur det fungerar att lämna förpackningar och tidningar och med hur avfallshanteringen fungerar i stort.

Men bättre sopsorteringsmöjligheter vid bostäderna efterlyses liksom fler ställen att lämna miljöfarligt avfall på. Återvinningscentralerna får kritik för snåla öppettider, trängsel och att det är svårt att besöka en återvinningscentral utan bil.

Det sammanlagda betyget för avfallshantering ger Östersunds kommun en delad tiondeplats bland de deltagande kommunerna. 

- Vi är naturligtvis glada för de goda betygen på vår verksamhet, säger Catrine Edlund; avfallsstrateg på Avfall Återvinning. De brister som påtalas i undersökningen är vi medvetna om och de tar vi också upp i den avfallsplan som vi jobbar med just nu.

Alla dricker kranvattnet
Kvaliteten på kommunens kranvatten tycker nio av tio invånare är ganska eller mycket bra vilket är ett resultat som hävdar sig bra i jämförelse med övriga deltagande kommuner. Så gott som samtliga östersundsbor uppger att de dricker kranvatten dagligen. Men två av tio är oroliga för att bli sjuk av kranvattet - en oro som dock minskat sedan förra undersökningen.

Även för vattenkvaliteten hamnar Östersunds kommun på en delad tiondeplats.

- Vi jobbar ständigt med att förbättra vattenkvaliteten genom täta kontroller och senaste tekniken, säger VA-chefen Kristina Kenning Östling. Vårt mål är att leverera ett vatten som är rent, hälsosamt och gott, med säker tillgång på ett långsiktigt och hållbart sätt.
-Men vi måste bli bättre på att berätta det vi gör, fortsätter Kristina. Att vi ständigt jobbar på att bygga upp ett effektivt och miljömässigt kretslopp för vattnet så att invånarna skall känna sig trygga i att de får ett rent, hälsosamt och gott vatten.

Tar bilen minst en gång i veckan
Att förflytta sig mellan olika platser, såsom till exempel bostad, arbete, fritidsaktivitet eller inköp, är nödvändigt. I Östersunds kommun uppger nio av tio invånare att de åker bil i kommunen minst en gång i veckan.

Östersunds kommuns invånare använder inte allmänna färdmedel i samma utsträckning som de brukar bilen då två av tio invånare uppger att de åker allmänna färdmedel som buss eller tåg i kommunen minst en gång i veckan.

Kvinnor och män
reser i genomsnitt ungefär lika ofta och är närmast lika länge på resande fot, men män åker och framförallt kör bil i större utsträckning än kvinnor. Det gäller för i princip alla transportscenarier men är allra tydligast vid arbets- och tjänsteresor. Kvinnor gör många fler resor som har med skjutsande av andra att göra, till exempel skjutsande av barn till och från skolan

Önskemål om cykelvägar
Vad kan Östersunds kommun göra för att förbättra och underlätta för att ytterligare främja cyklandet i kommunen? Högst upp på kommuninvånarnas önskemål kommer fler cykelvägar, följt av binda ihop de olika cykelvägarna.

Nöjda med vägstandarden
I Östersunds kommun uttrycker fem av tio invånare att de är nöjda eller mycket nöjda med nuvarande standard på kommunens gator och vägar där de bor medan två av tio invånare är missnöjda eller mycket missnöjda. Övriga invånare är varken nöjda eller missnöjda alternativt saknar uppfattning.

Snöröjning och halkbekämpning
I Östersunds kommun är sex av tio invånare nöjda eller mycket nöjda med hur snöröjningen sköts på gatan/vägen där man bor medan tre av tio invånare dock är missnöjda eller mycket missnöjda. Någon signifikant skillnad vid jämförelser med tidigare undersökningar finns varken år 2010 eller år 2013.

Jämfört med övriga kommuner är östersundsborna mycket mer nöjda med vägstandarden och mindre nöjda med snöröjning och halkbekämpning.

Läs mer och se resultaten från alla deltagande kommuner i

SKL:s enkätundersökning "Kritik på teknik" - alla kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

och se resultaten från Östersund:

"Kritik på teknik" Östersund - gator och parkerPDF

"Kritik på teknik" Östersund - vatten och avlopp samt avfallshanteringPDF

 

 

 

 

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-24