Publicerad 2017-01-25

Miljö- och samhällsnämnden: klartecken för ”skidkungarna” – detaljplanearbetet får påbörjas

Miljö- och samhällsnämndens ärendelista var ovanligt kort på årets första sammanträde men några intressanta frågor var uppe på agendan, dels frågan om Mathias Fredrikssons och Emil Jönssons planer på bostäder i närheten av skidstadion – men också medborgarförslag om säkrare övergångsställe och motion om bidrag för sanering av oljecisterner.

Ja till att starta detaljplanearbete för skidbostäder vid ÖSK

En något ovanlig händelse – vid sitt förra sammanträde hade nämnden uppe frågan om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta detaljplanering för Mattias Fredrikssons planer på att bygga bostäder i anslutning till friluftsområdet vid Skidstadion. Beslutet då blev nej med minsta möjliga majoritet, eftersom en ledamot av misstag röstade emot ett förslag som hen egentligen var för. Efter dialog med kommunens jurister beslutades att ärendet skulle tas upp i nämnden på nytt.

Moderaterna yrkade att ärendet redan var avgjort vid nämndens förra sammanträde och därför skulle dras tillbaka. I andra hand yrkade Moderaterna att ärendet var ofullständigt och därför skulle plockas bort från dagordningen. Detta eftersom nämndens förra beslut inte fanns med i handlingarna. Delar av oppositionen, i form av Moderaterna och Liberalerna, yrkade också att ärendet är av principiell betydelse och därmed skulle beslutas i Kommunfullmäktige. Samtliga av dessa yrkanden röstades ned.

Majoritetens yrkande om att bifalla tjänstemannaförslaget vann till slut majoritet med 8 röster mot 3, och beslutet blev därför att nämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Fredrikssons bostäder.

Nästa steg i processen är att Samhällsbyggnad tar fram ett förslag till detaljplan som sedan skickas ut på samråd, där medborgare och berörda sakägare får möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

Ja till medborgarförslag om säkrare övergångsställe vid Fagerbacken

En enig nämnd beslutade också om att bifalla det medborgarförslaget om säkerhetsåtgärder vid et av övergångsställena på Fagerbacken som kom in under sommaren 2016. Medborgarens förslag var att kommunen skulle göra det lättare att se gångtrafikanter som ska korsa Fagerbacken i höjd med Hyggesvägen, eftersom bilister enligt förslagsställaren kör relativt fort på sträckan, och att det bullerplank som finns på platsen skymmer de trafikanter som till fots eller på cykel är på väg att korsa övergångsstället.

Miljö- och samhällsnämnden beslut blev därför att, i enlighet med medborgarförslaget, öppna upp bullerplanket för att förbättra sikten på platsen.

Nej till motion om bidrag för sanering av oljecisterner

I en motion från Joackim Ekroth, M, föreslogs att kommunen skulle inrätta ett bidrag för privatpersoner för att sanera sina oljecisterner. Bakgrunden var en olycka i centrala Östersund förra året, då bilning i en källarfastighet kom åt oljeledningar från en osanerad cistern, med påföljden att drygt 900 liter olja rann ut och orsakade bekymmer för Vatten Östersund och reningsverket.

Miljö- och samhällsnämndens beslut blev att man i sak stödjer att gamla cisterner tas bort, men inte ett kommunalt bidrag till enskilda fastighetsägare. Detta eftersom privata fastighetsägare genom statliga medel redan kan få bidrag till sanering av gamla oljecisterner, och att den kvarvarande kostnaden på ca 3 500-5 000 kronor kan betalas av fastighetsägaren. Motionen om ett kommunalt bidrag röstades därför ned med röstsiffrorna 6-5.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-01-25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen