Publicerad 2017-02-14

Kommunen går plus med 68 miljoner

Östersunds kommun redovisar ett preliminärt positivt resultat på 68 miljoner kronor. Det visar bokslutet för 2016. Engångsintäkter i form av byggbonus och större överskott hos nämnderna än prognostiserat, är några anledningar till att 2016 års bokslut visar på svarta siffror.

– Det är glädjande att vi redovisar ett bra resultat för 2016 och att kommunens mål om god ekonomisk hushållning uppnås. Överskottet för kommunens kärnverksamhet innebär att vi har bättre förutsättningar att klara de ekonomiska utmaningar som står för dörren kommande år. Vi behöver av den anledningen noga följa nämndernas ekonomi under 2017, säger Kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson (S).

Totalt redovisar kommunens samtliga nämnder ett överskott med 46 miljoner kronor. De tre nämnderna som berör kommunens kärnverksamhet visar sammantaget på ett överskott om 5 mnkr. Socialnämnden går minus med 9 miljoner kronor – vilket är 6 mnkr bättre än senaste prognos. Nämnden har dock fortsatt höga kostnader för institutionsvård och familjehemsvård. Positivt är att kostnaderna för försörjningsstöd blev lägre än budgeterat.

Bättre än prognoser

Barn- och utbildningsnämndens bokslut visar på ett nollresultat, vilket är bättre än årets redovisade prognoser. Högre intäkter från Migrationsverket och överskott i grundskolan är några av orsakerna till det goda ekonomiska resultatet.

Vård- och omsorgsnämndens bokslut visar på ett överskott på 14 mnkr, vilket är något bättre än lämnade prognoser under året. Demografiska tillskott som nämnden har erhållit i sin budgetram har inte behövt användas i verksamheten i den utsträckning som budgeterats.

Kommunens totala resultat på 68 miljoner är 29 miljoner kronor bättre än det ursprungligt budgeterade resultatet som låg på 39 miljoner kronor.

Det positiva resultatet inrymmer också bokslutsdispositioner med 29 miljoner kronor, vilket innebär sänkta driftskostnader i framtiden.

Kommande investeringar

– Det positiva resultatet genererar också en fortsatt hög självfinansieringsgrad av investeringarna. Det är speciellt viktigt eftersom kommunen planerar att göra stora investeringar i skolor, förskolor och äldreboenden de närmaste åren. En låg skuldsättningsgrad i utgångsläget är därför av stor vikt, säger ekonomidirektör Unto Järvirova.

Totalt investerade kommunen för 287 miljoner kronor under 2016. Enligt budget för 2017-2019 beräknas kommunen de tre närmaste åren att investera för cirka 1,4 miljarder kronor. Det handlar om nya förskolor, skolor och ett nytt membranfilter för vattenrening för att ta några exempel på investeringar.

Årsredovisningen behandlas av Kommunstyrelsen den 4 april och av Kommunfullmäktige den 27 april.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen