Publicerad 2017-02-28

KS-rapport: Bantade besparingar i majoritetens förslag på budget

Under tisdagen sammanträdde politikerna i Kommunstyrelsen. Här följer en sammanfattning av några av de beslut som politikerna fattade.

Den politiska majoriteten (S, MP och V) presenterade sitt förslag på budgetdirektiv till nämnder och styrelser, och valde att minska på det besparingsförslag på 164 miljoner kronor som tidigare tagits fram av tjänstemännen.

Politikernas förslag landade på 104 miljoner i besparingar och effektiviseringar inför 2018.

– Vi är inom majoriteten överens om att lägga sparbetinget lite lägre. Östersund har redan från början ett bra ekonomiskt utgångsläge. Vi har också höjt vår nivå i den sammanräknade driften rejält från 2015 tills nu. Spara måste vi göra eftersom skatteintäkterna inte fortsätter öka som tidigare år. Vi kan också effektivisera och vi menar att det räcker med den här lägre nivån om 104 miljoner kronor, sa Kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson (S).

Majoritetens förslag till fullmäktige på minskade budgetramar för förvaltningar och styrelser ser ut så här:

Kommunstyrelsen minskar med 13 miljoner kronor, Miljö- och samhällsnämnden – 4 miljoner, Kultur- och fritidsnämnden – 4 miljoner, Vård- och omsorgsnämnden – 38 miljoner, Barn- och utbildningsnämnden – 27 miljoner och Socialnämnden – 10 miljoner.

Allianspartierna valde att inte delta i beslutet eftersom de tycker att de fått för kort tid på sig att titta på förslaget, och meddelade att de kommer att debattera siffror och ramar vid Kommunfullmäktige den 16 mars.

Då tas också beslut om budgetramarna för 2018 . Därefter fortsätter arbetet i respektive nämnd som sedan presenterar sina förslag till vilka besparingar som ska göras senast sista maj i år.

Kommunen inrättar integrationsutskott

För att lyckas med integrationen och att skapa ett hållbart samhälle behövs en samlad och tydlig strategisk, politisk ledning som leder och samordnar arbetet och prioriterar insatser.

Utskottets roll föreslås vara att på strategisk nivå hålla ihop och samordna frågor som rör mottagande och etablering av nyanlända flyktingar samt andra mer generella integrationsfrämjande insatser.

Det nya integrationsutskottet ska innehålla sju ledamöter och ordförande blir Anders Edvinsson (S).

Klartecken för vattenledning till snötillverkning

KS föreslår att Kommunfullmäktige ger igångsättningstillstånd till byggandet av en vattenledning för snötillverkning från Storsjön.

I september bestämdes att frågan om 10 miljoner kronor i investering för en ledning från Storsjön till snölagringsplatsen vid Östersunds skidstadion skulle behandlas ytterligare för att se om det gick att få en medfinansiering på 50 procent.

Men varken Tillväxtverket eller Region Jämtland/Härjedalen har kunnat bidra med pengar. Därför föreslår nu KS att investeringen får genomföras utan medfinansiering, men inom ramen för tidigare beslutad investeringsbudget.

Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Kultur- och fritidsnämnden 32 miljoner kronor för satsningar på Östersunds skidstadion inför VM i skidskytte 2019.

Löften om ett tryggare Östersund

Medborgarlöften har fastställts av kommunen och polisen i Östersund. Medborgarlöften ska finnas i alla kommuner från och med 2017. Det handlar om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Fokusområden för Östersunds kommuns medborgarlöfte är förebyggande arbete gällande ungdomar med riskbeteende, narkotika, förebyggande arbete mot våld i offentlig miljö samt trafiksäkerhetsarbete.

Inte mer helgöppet i Odenskog

Ett medborgarförslag om att genom ändrade öppettider öka tillgängligheten vid återvinningscentralen i Odenskog avslogs i väntan på beslut om ny avfallsplan. Förslagsställaren ville ha längre öppettider på helgerna och kortare under veckorna för att anpassa sig till medborgarnas behov.

KS beslutade att i väntan på den nya avfallsplanen ska återvinningsstationen öka bemanningen vissa dagar med början våren 2017, för att öka genomströmningen och minska köerna vid återvinningsstationen.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen