Publicerad 2017-04-04

Rapport från Kommunstyrelsen den 4 april

Politikerna i Kommunstyrelsen sammanträdde på tisdagen i Domsalen, Rådhuset. Här är en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

Biltemas etablering i Östersund

Kommunstyrelsen sa i dag ja till att processen med Biltemas tänkta etablering kan fortsätta. Beslutet innebär att det nu går att starta granskningsfasen för det omarbetade förslaget till detaljplan för Karlslund 3:4 – tomten där Biltema vill bygga sitt varuhus i Östersund.

Under vintern har det kommit in synpunkter på bygget. Dessa synpunkter har hanterats och en del ändringar i den planerade etableringen har gjorts. Det bearbetade planförslaget godkändes som underlag för granskning.

Vi har tidigare berättat om detta underlag, som du kan läsa mer om här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunstyrelsen var inte enig, Liberalerna ville återremittera och utreda trafiksituationen, Miljöpartiet yrkade på avslag med motiveringen att trafiksituationen i Lillänge behöver utredas vidare och Vänsterpartiet yrkade på att stoppa etableringen helt.

Nya ägardirektiv till Jämtkraft om Långforsen - frågan avgörs i fullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade efter yrkande av Liberalerna, att Kommunfullmäktige fattar beslut om nya ägardirektiv till kommunägda Jämtkraft, vad gäller Långforsens kraftverk.

Yrkandet i Kommunstyrelsen innebär att kraftverket eventuellt säljs till intressenter i bygden som har intresse av att återställa Långforsen. Och att Jämtkraft inte ska gå vidare med planerna på att restaurera kraftverket. Jämtkraft ska i de nya direktiven utreda hur en överlåtelse till lokal intressenter ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsens beslut går nu vidare till Kommunfullmäktige som fattar det avgörande beslutet om de nya ägardirektiven.

Sponsring av allsvenska ÖFK med 900 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade att sponsra ÖFK i Allsvenskan med 900 000 kronor. En affärsuppgörelse baserad på den dokumenterade och värderade exponering som ÖFK ger Östersunds kommun i samband med aktiviteter, matcher och evenemang. Avtalet som är på ett år regleras utifrån grundkraven i kommunens sponsringspolicy.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt policyn ska effekten och exponeringen av sponsringen uppstå utanför kommungränsen, och det lag eller den klubb som sponsras ska ha en tydlig koppling till Östersund.

Den röjda delen av Bynäset kan bli attraktivt fritidsområde

Kommunstyrelsen fattade även beslut om att köpa den röjda delen av Bynäset av Fortifikationsverket. Detta för att kunna erbjuda medborgarna tillträde till området i form av ett attraktivt fritidsområde.

Det är Kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om Bynäset. Både vad gäller köpekontraktet och revidering av de lokala föreskrifterna, området klassas som motionsstig.

Föreskrifterna innebär att det på Bynäset inte är tillåtet att gräva, schakta eller göra andra markarbeten på utan att först få tillstånd av polisen. Dessutom blir det förbjudet att elda, cykla och rida i området.


Om allting går som det ska övertar kommunen ansvaret för Bynäset den 1 juni. Officiell invigningen av området planeras någon gång under sommaren. Fram till dess är det fortsatt tillträdesförbud för allmänheten till Bynäset.

Nu ska parkeringarna i centrum bli lättare att upptäcka

Miljö- och samhällsnämnden har begärt 2 miljoner kronor extra till skyltning som ska göra det lättare att hitta de parkeringar som finns i centrala Östersund.

Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunfullmäktige i uppdrag att ge Miljö- och samhällsnämnden direktiv till utredning rörande upphandling av skyltar i olika former. Upphandlingen ska ske inom befintliga ekonomiska ramar. Det finns en bred enighet i Kommunstyrelsen om att komma igång med detta i år, och att det ska genomföras.

Bakgrunden till detta är den rapport som konsultföretaget Trivector Traffic tagit fram på uppdrag av Östersunds kommun. Enligt den finns tillräckligt med parkeringar i Östersunds centrum, men de utnyttjas inte effektivt och tydligare skyltning och information skulle kunna vara ett sätt att åtgärda detta. Vill du läsa rapporten så finns den här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism

En speciell samordnare skall ha ansvaret för det övergripande arbetet med att förebygga och samarbeta med en mängd olika aktörer. Arbetet går ut på att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism. Det är tyngdpunkten i den handlingsplan som klubbades idag.

Arbetet är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Genom antagandet av handlingsplanen struktureras arbetet upp och hamnar tydligare på agendan. Det handlar om att få ökad kunskap i organisationen, beredskap för hantera situationer som rör våldsbejakande grupperingar, samverkan mellan offentlig verksamhet och civilsamhället.

Här kan du läsa handlingsplanen.PDF

Nästa ordinarie sammanträde för Kommunstyrelsen är den 9 maj.Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-08-29

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen