Publicerad 2017-04-26

Rapport från miljö- och samhällsnämnden den 26 april

Byggboomen märks tydligt i miljö- och samhällsnämnden – på dagens sammanträde var det som vanligt många beslut om bygglov och detaljplaner men också om ett medborgarförslag gällande statyn Afrodite och ett annat om att snygga upp utanför Jämtkraft Arena, liksom att bevilja tillstånd för att starta bygget av nästa etapp av expresscykelvägen på Brunflovägen.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Hela protokollet med samtliga beslut som nämnden fattade kommer att finnas tillgängligt på kommunens webb så fort protokollet justerats, inom några dagar.

Snygga upp utanför Jämtkraft Arena

En medborgare i Östersunds kommun har föreslagit att kommunen ska snygga upp utanför Jämtkraft Arena genom att bland annat plantera träd. Miljö- och samhällsnämnden avslår medborgarförslaget eftersom nämnden inte har någon rådighet över marken, men ser däremot positivt på att uppmana markägaren att satsa på uppsnyggning och trädplantering.

Startklart för nästa etapp av expresscykelväg på Brunflovägen

Nämnden beslutade att ge tillstånd för att sätta igång arbetet med nästa etapp av expresscykelvägen på Brunflovägen. Den sträckning som nu berörs gäller sträckan från Nedre Vattugatan till Stuguvägen och omfattar totalt 905 meter. Kostnaden beräknas till 5,3 miljoner, varav ca 1,25 miljoner bekostas av EU genom projektet Mittstråket, som Östersunds kommun deltar i.

Läs mer om Östersunds kommuns satsning på expresscykelvägar

Rädda Jane Doe-huset

I en motion till kommunfullmäktige vill förslagsställaren att byggnaden där Jane Doe idag har sin verksamhet ska stå kvar i oförändrat skick under den planerade höghusbyggnaden.

Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen, eftersom fastigheten där Jane Doe-huset står ingår i en pågående planprocess. Förslaget till detaljplan för fastigheten, Pantbanken 3, har varit ute på samråd och granskning, och står nu inför att antas. Det förslag till detaljplan som nu föreligger förhindrar dock inte att den befintliga byggnaden bevaras och byggs in i en kommande ny byggnad enligt motionen.

Byggföretag får betala sanktionsavgift

Ett byggföretag som bygger ett flerbostadshus på Tallåsen måste betala 501 312 kronor i byggsanktionsavgift för att ha börjat montera bärande stomme på flerbostadshuset utan att ha fått så kallat startbesked av kommunen.

Byggföretaget beklagar i en skrivelse till kommunen det inträffade och anger att en miss i kommunikationen ligger bakom att byggandet påbörjats trots att kommunen inte gett startbesked.

Det är plan- och bygglagen som förbjuder byggstart utan startbesked, och kommunens byggnämnd är skyldig att ta ut byggsanktionsavgift vid brott mot detta. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiftens storlek räknas fram enligt gällande bestämmelser i plan- och byggförordningen. När avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Upprustning av statyn Afrodite

Ett annat medborgarförslaget rör statyn Afrodite – förslagsställaren vill att kommunen återställer statyn Afrodite i sin ursprungliga form med sockel, kar, vatten och ros i handen samt placerar statyn på lämplig plats framför Rådhuset.

Nämnden behandlade inte beslutet om upprustningen i sig, men är positiv till att upplåta allmän platsmark för statyn, så länge det är gångbart trafikmässigt. Nämnden påpekar också att den nämnd som ska rusta upp och underhålla statyn måste få pengar till detta eftersom statyn behöver renoveras.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-26

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen