Publicerad 2017-05-23

Rapport från Vård och omsorgsnämnden: Beslut om nästa års budget

Ett utvecklat boendestöd som gör att fler kan bo i ordinär bostad, satsning på hälsofrämjande åtgärder och välfärdsteknik. Det är en del av innehållet i Vård- och omsorgsnämndens beslut om budget för 2018.

Vård- och omsorgsnämnden har 38 miljoner kronor mindre att röra sig med nästa år. På tisdagen beslutade politikerna om hur det ska gå till. Förvaltningen hade presenterat förslag på olika former av effektiviseringar för att klara besparingskraven.

Utvecklat boendestöd

En av besparingarsförslagen som majoriteten i nämnden biföll är förslaget om ett utvecklat boendestöd. Genom att fler medborgare får ett tillräckligt stöd i sin ordinarie bostad minskar behovet av platser i LSS-bostad eller servicebostad.

Minskade lokalkostnader

En annan tung post bland förvaltningens besparingsförslag är beslutet att se över lokalkostnader, hyror och avgifter. Bland annat handlar det om att flytta verksamhet från Odensvikvägen till kommunens egna lokaler på Krondikesvägen. När det gäller hyror och avgifter har förvaltningen fått nämndens uppdrag att utreda frågan vidare.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Bland besparingarna hittar man många projekt som redan pågår inom förvaltningen i dag. Genom att bland annat satsa på hälsofrämjande och förebyggande arbete - och välfärdsteknik - räknar nämnden med besparingar.

Trygg hemgång

Trygg hemgång - och trygg tiden efter - är ett annat projekt som pågår. Målet är att utveckla stödet för dem som skrivs ut från sjukhuset.

Här kan du ta del av samtliga förslag från förvaltningen

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverade sig mot förslaget för budget 2018. De lägger fram ett eget budgetförslag vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni

Ramtillskott för ny avdelning på Skogsbruksvägen

Vid sidan av besluten om besparingar begärde Vård- och omsorgsnämnden ett ramtillskott på 4 miljoner kronor 2018 till det särskilda boendet på Skogsbruksvägen. Pengarna ska användas för att starta en eller två avdelningar för personer med demenssjukdom.

Dessutom begärde nämnden 10 miljoner kronor i ramtillskott för ökade kostnader för personlig assistans. Det är kostnadsökningar som beror på Försäkringskassans hårdare tolkning av lagstiftningen.

Det slutgiltiga beslutet som rör budgeten fattas av Kommunfullmäktige i höst.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-23

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen