Publicerad 2017-05-24

Rapport från miljö- och samhällsnämnden den 24 maj

Miljö – och samhällsnämnden sa idag ja till att anta detaljplanen som gör det möjligt att bygga ett hundratal nya bostäder vid Odenvallen. Här följer en rapport om detta, samt övriga ärenden som nämnden hade uppe för beslut på dagens sammanträde.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Protokollet med samtliga beslut som nämnden fattade kommer att finnas tillgängligt i kommunens diarium så fort det justerats, vilket sker inom några dagar.

Ja till 100 nya bostäder vid Odenvallen

Det förslag till detaljplan som skulle göra det möjligt att bygga cirka 100 nya bostäder vid Odenvallen har varit ute på granskning under april och maj. På dagens sammanträde redovisades de synpunkter och yttranden som kom in under granskningsfasen. Totalt inkom sju yttranden. Bland de yttranden som kom in fanns bland annat synpunkter om försämrad tillgång till rekreationsområden, oro för ökade trafikflöden och oro över bullerpåverkan.

Miljö- och samhällsnämnden beslutade att anta förslaget till detaljplan. Kommunens hållning i frågan är att behovet av bostäder i centrala och attraktiva lägen väger tungt, och att den något försämrade tillgången till rekreationsområden är acceptabel då det ändå finns goda möjligheter till rekreation och spontaindrott i närområdet. Kommunen bedömer också att den trafikökning som byggnationen skulle medföra är acceptabel, liksom de utredda bullernivåerna.

Så ska nämnden spara 4 miljoner kronor 2018

Östersunds kommun ska spara 104 miljoner kronor 2018. För miljö- och samhällsnämnden är besparingskravet 4 miljoner kronor. En del av pengarna kommer in genom ökade intäkter till nämnden i form av pengar som Jämtkraft betalar för rätten att ha ledningar i kommunal mark, samt genom ökade parkeringsintäkter till följd av att betalningsviljan ökat hos de som parkerar i Östersund. Att mynthanteringen i parkeringsverksamheten till stor del tagits bort innebär också en besparing.

Nämnden räknar också med att kostnaden för väghållning minskar på grund av att vintrarna är grönare, och ser även att kostnaderna för färdtjänst minskar då färre ansöker om detta, troligen till följd av att fler känner till när de ska använda färdtjänst och när de ska använda sjukresor, som Regionen betalar för.

Kostnaderna för gatubelysning beräknas också bli lägre till följd av de senaste årens effektiviseringsåtgärder med energieffektiv belysning. Slutligen kommer nämnden också att spara in genom att en budgeterad administrationstjänst inte kommer att tillsättas.

Oppositionen deltog inte i beslutet om budgetförslag utan kommer att lägga ett eget förslag till budget till kommunfullmäktige.

Tjänstemännens förslag till beslutPDF

Miljö- och samhällsnämndens budget 2018PDF

Ja till bygglov för förskola på Jägarvallen

En enig nämnd beslutade om att bevilja bygglov för den planerade förskolan på Jägarvallen. Förskolan, som blir likadan som den på Remonthagen, har beräknad byggstart till sommaren.

Föreslår att kommunfullmäktige säger nej till fontän

Lennart Ledin, (L), har lämnat in en motion till Östersunds kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska smycka ut i första hand gångbron mellan Östersund och Frösön samt även gatumiljöer i centrala Östersund med olika blomsterarrangemang, och även anlägga en upplyst fontän utanför Badhusparken i Storsjön.

Miljö- och samhällsnämnden föreslog efter votering att kommunfullmäktige ska avslå motionen, med motivet att det inte ryms inom den befintliga budgeten. Röstsiffrorna var 6 för avslag och 5 emot avslag.

Motivet för avslag är att parkbudgeten är redan ansträngd och ytterligare kostnader för blomsterarrangemang och fontän skulle innebära synliga omprioriteringar av servicen, som exempelvis färre isbanor som spolas eller färre publika gräsytor som klipps.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen