Publicerad 2017-06-14

Rapport från miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 juni

På nämndens sista sammanträde innan sommaruppehållet var det en hel del detaljplaneförslag som var uppe till beslut, men även ett par medborgarförslag.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Här finner du ett kort sammandrag av några av det 40-tal ärenden som fanns på nämndens agenda idag. Hela protokollet med samtliga beslut och frågor som nämnden behandlade hittar du i kommunens diarium efter att protokollet justerats, vilket sker inom några dagar.

Snart dags för synpunktsrunda om att bygga på ICA Blå Center med bostäder

Nämnden beslutade om att godkänna att detaljplaneförslaget som skulle göra det möjligt att bygga uppskattningsvis ett hundratal nya bostäder på Tegelplan skickas ut på samråd. Samrådet väntas starta i slutet på juni och pågå en dryg månad. Under samrådet har medborgare och sakägare möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

Läs mer i vår tidigare artikel om planerna på bostäder vid Tegelplan

Detaljplanen för ”Sko-Mårten”-kvarteret antagen

Nämnden beslutade att anta det förslag till detaljplan för fastigheterna Pantbanken 2, 3 och 4 som gör det möjligt för fastighetsägaren att utveckla fastigheterna, men som också innebär att åtta av husen förses med rivningsförbud. Det så kallade ”Sko-Mårten”-huset, där Jane Doe ligger idag, och huset där Accent ligger blir dock inte belagda med rivningsförbud.

Nämnden beslutade enligt tjänstemännens förslag om att det inte är nödvändigt med rivningsförbud för de två aktuella husen eftersom de byggts om så mycket under årens lopp att de förlorat sitt kulturhistoriska värde.

Länsstyrelsen har tidigare meddelat att man kan komma att överpröva kommunens beslut om att anta planen.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet, i övrigt var nämnden enig.

Läs mer om detaljplanen för Pantbanken 2, 3 och 4

Klartecken för nytt hotell på Stadsdel Norr

Nämnden sade ja till att anta förslaget till detaljplan som gör det möjligt att bygga ett nytt hotell intill rondellen vid Jamtli, strax norr om kaserngården på Stadsdel Norr. Synpunkter på förslaget har inhämtats under samrådet hösten 2016, därefter har förslaget reviderats och sedan varit ute på synpunktsrunda igen under granskningsfasen, som avslutades i slutet på maj.

Det hotell som det nu blir möjligt att söka bygglov för ska enligt detaljplanen bli en profilbyggnad för Östersunds norra infart.

Läs mer om detaljplanen för nytt hotell på Norr

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Fjällängsskolan och på Strandgatan

Miljö- och samhällsnämnden behandlade två medborgarförslag under onsdagens sammanträde. Det ena rörde trafiksäkerheten vid Fjällängsskolan, förslagsställaren skriver att hen tycker att säkerheten på sträckan mellan Ottfjällsvägen och Arågränd bör bli bättre för både cyklister och fotgängare, speciellt vid busshållplatserna, övergångsstället och infarten till Falkfångarvägen. Enligt förslagsställaren kör många fort utanför Fjällängsskolan.

Miljö- och samhällsnämnden menar att flera hastighetsdämpande åtgärder redan är på gång i och med de trafiköar som sätts upp under juni månad, men beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av och förutsättningarna en gångbana från Arågränd till Falkfångarvägen.

Ett annat trafikrelaterat medborgarförslag rör Strandgatan, där förslagsställaren menar att kommunen bör sätta upp ytterligare skyltar som visar vilken hastighet som gäller på sträckan, eftersom många inte verkar känna till hastighetsbegränsningen. Miljö- och samhällsnämnden är positiv till detta och samhällsbyggnadsförvaltningen får därför i uppdrag att sätta upp åtminstone en till 40-skylt.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen