Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Kommunal ordlista

Mann med megafon
Inom den kommunala världen förekommer ord och uttryck som inte alltid har en självklar innebörd för var och en.

Här följer en liten ordlista som kan vara bra att ha till hands:

Avskrivning:

Kallas det för när man redovisar en värdeminskning av hus eller andra större inventarier/maskiner.

Balansräkning:

En sammanställning av alla tillgångar och skulder. Visar exempelvis värdet av kommunens olika hus/anläggningar och andra inventarier. Balansräkningen visar också hur mycket pengar kommunen har och hur stora skulderna är. Samtliga tillgångar minus skulderna är kommunens förmögenhet.

Bokslut:

En sammanställning över intäkter och kostnader, tillgångar och skulder för året som varit.

Bordlägga:

Skjuta upp ett ärende (ett beslut).

Budget:

En sammanställning över vilka intäkter och kostnader man beräknar att kommunen kommer att ha under följande år.

Budgetdirektiv:

Fastställs av kommunfullmäktige. Det innebär att fullmäktige preliminärt bestämmer hur mycket pengar som varje nämnd ska få i kommande budget.

Driftskostnader:

De pengar kommunen förbrukar för att sköta olika verksamheter. Exempel på driftskostnader; löner, hyror för lokaler, material, underhåll av fastigheter och maskiner. Investering: När kommunen exempelvis bygger en skola, köper en maskin eller annan större utrustning som har ett värde under många år.

Effektmål:

Formuleras av ansvarig nämnd. Är konkreta mål som anger hur verksamheten ska kunna nå upp till de mer allmänna inriktningsmålen.

Fråga (enkel fråga):

Fråga till exempelvis nämndordförande vid ett fullmäktigemöte. Direkt fråga utan bakgrund och beskrivning.

Förvaltningschefsgruppen (FCG):

Består av kommundirektören, förvaltningscheferna, personalchefen och informations-chefen.

Föredragningslista:

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde.

Förfrågningsunderlag:

Ett dokument som presenteras för de entreprenörer (plus kommunens egen verksamhet) som vill vara med och konkurrera om ett uppdrag. Här presenteras noggrant det uppdrag som kommunen vill ha utfört. Dokumentet skrivs av tjänstemän, men innehåller de mål och kvalitetsdimensioner som fastställts av den ansvariga nämnden.

Förmyndare:

Person som har vård om omyndigs egendom m m. Förtroendeman: Kommunala förtroendemän är de som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i övriga nämnder.

Förvaltning:

Kommunala enheter med anställda tjänstemän.

Förvaltare:

Person som sköter något för annans räkning

God man:

Förtroendeman för någon som är frånvarande exempelvis för delägare i dödsbo, eller för omyndig (utses av domstol)

Inriktningsmål:

Formuleras av kommunfullmäktige. Anger inriktning på verksamheten och gemensam grundsyn. Behöver inte vara tidsbestämt.

Interpellation:

Skriftlig fråga i KF till t ex kommunalråd eller nämndordförande, ofta med utförlig bakgrund och beskrivning. Kräver skriftligt svar.

Justering:

Kontroll och underskrift av ett protokoll.

Kommunalråd:

Hel- eller deltidsarbetande politiker.

Kommunfullmäktige (KF):

Kommunens "riksdag". Det högsta beslutande organet.

Kommunstyrelsen (KS):

Kommunens "regering" som bland annat bereder ärenden till kommunfullmäktige och som ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kvalitetsdimensioner:

Ett antal punkter som talar om vad som ryms under begreppet kvalitet i en speciell verksamhet. Varje punkt bryts ner i konkreta delar som går att mäta och/eller bedöma efteråt.

LOU:

Lagen om offentlig upphandling. Den här lagtexten reglerar noggrant hur kommunen ska bete sig när privata  entreprenörer är med och konkurrera om ett uppdrag. Lagen ska se till att upphandlingen sker på rättvisa villkor.

Laglighetsprövning:

Överklagande av kommunala beslut

Ledamot:

Vald ordinarie representant i exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i någon nämnd.

Lokal arbetsplan:

Kallas också för handlingsplan eller kvalitetsplan inom vissa verksamheter. Anger hur enheten ska arbeta för att man ska nå de mål och kvalitetskrav som gäller i kontraktet med förvaltningschefen.

Mandattid:

Den tidsperiod för vilken man är vald.

Motion:

I KF skriftligt förslag från kommunfullmäktigeledamot.

Nettodriftskostnader:

De driftskostnader som återstår när kommunen räknar bort det som finansieras via avgifter och statsbidrag. Nettodriftskostnaden finansieras med skatteintäkter.

Nämnd:

Politiker valda av KF som ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut inom nämndens verksamhetsområde omsätts i verkligheten.

Områdesgård:

En utveckling av fritidsgården. Områdesgårdarna kan bestå av flera enheter/gårdar. Verksamheten riktar sig också till flera åldersgrupper, förutom ungdomar.

Presidium:

Ordförande och vice ordförande.

Remiss:

Att skicka ut exempelvis ett planförslag till organisationer, föreningar och andra berörda för att få synpunkter.

Reservation:

Förklaring att man inte instämmer i fattade beslut. Kommunsstyrelse: Politiker valda av KF som ansvarar för att KF:s beslut inom ett verksamhetsområde omsätts i verkligheten.

Resultaträkning:

En sammanställning över alla intäkter och kostnader.

Tillfällig fullmäktigeberedning:

En beredningsgrupp som tillsätts av kommunfullmäktige, när en ny övergripande plan ska arbetas fram. Gruppen består av ledamöter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Utskott:

En grupp politiker som är avsatta att arbeta med ett speciellt område. (I kommunstyrelsen finns tre fasta utskott.)

Votering:

Omröstning

Yrkande:

Krav/begäran (sammanträdesterm)

Årsredovisning:

Visar kommunens balansräkning och resultaträkning tillsammans med kommentarer och analyser över året som varit.

Publicerat:

2013-11-07
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00