Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Borgmästaravtalet

Logga

Östersund har skrivit på 

Den 9 mars 2007 antog EU paketet "En energipolitik för Europa", där unionen ensidigt åtar sig att minska sina CO2-utsläpp med  20 % senast 2020, jämfört med 1990. Detta ska ske genom att öka energieffektiviteten med 20 % och genom att se till att förnybara energikällor står för 20 % av energimixen.
 
EU-kommissionen har lanserat ett klimatinitiativ som innebär att företrädare för Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal - Borgmästaravtalet för innovativa energistäder. Städerna åtar sig i och med undertecknandet av avtalet att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Hittills har fler än 500 europeiska städer/regioner undertecknat avtalet och i avtalet finns ett antal åtaganden som kommenteras nedan. (se mer information om avtalet www.eumayors.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 
Enligt kommunens miljöredovisning 2009 har utsläpp av fossil koldioxid i kommunen minskat med 21,5 % mellan åren 1998 och 2008. Resultatet av mätningar av luft visar på att miljökvali- tetsnormerna klaras. Det pågår också satsningar för att ytterligare minska utsläppen till 2020, t.ex. biogassatsning, etanol och biogasbussar, elbilsprojekt, ytterligare konvertering till fjärr- värme, minskning av oljeanvändning m.m. Miljöredovisningen 2009 visar också på att den totala energianvändningen minskat i Östersund mellan 1990 och 2007 (SCB). Elanvändningen minskade med 7,7 % mellan 1996-2008.
 
Kommunens miljöledningssystem innehåller bl.a. inriktningsmål, effektmål (se budget) antagna av kommunfullmäktige samt miljöredovisning som godkänns av fullmäktige. Alla nämnder/ förvaltningar upprättar miljöhandlingsplaner som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att målen ska uppfyllas. Kommunens miljöplan (som inkluderar energi/ klimatfrågor) utgörs av prioriterade miljöaspekter, miljöpolicy, miljömål samt miljö-handlingsplaner per styrelse/nämnd. Kommunen har således mål och handlingsplaner inom energi/ klimatområdet som återfinns i den årliga budgeten, utan att för den skull ha en särskild energiplan.
 

Vad ska vi göra enligt avtalet? 

1. Ta fram åtgärdsplaner för hållbar energi  

En sammanställning av nämndernas/förvaltningarnas miljömål och miljöhandlingsplaner för 2011 har utarbetats och kommunstyrelsen har godkänt sammanställningen (2010-11-23). Sammanställningen samt energistatistik har skickats till eu.mayors.se. Se bifogad fil
Sammanställning av nämndernas mål, strategier och åtgärder inom energi-/klimatområdet i Östersunds kommunPDF (pdf, 742.3 kB)
 

2. Mobilisera det civila samhället i förvaltningsområdena så att de deltar i utvecklingen av åtgärdsplanen

Sammanställningen ovan innehåller en nulägesbeskrivning över vad som pågår inom kommunens alla verksamheter och projekt inom detta område.
 

3. Avge rapport om genomförandet

Kommunens miljöredovisning följer upp och redovisar vad som genomförts i nämndernas/ förvaltningarnas miljöhandlingsplaner och får vara det dokument som redovisas.
 

4. Dela med oss av våra erfarenheter och sprida information om avtalet

Kommunen tar emot flera studiebesök per år samt deltar i flera nätverk (Klimatkommunerna, Måttbandet, Kommunens kvalitet i korthet, Gata & Park, Fastighet m.fl.) där vi delar med oss av de erfarenheter vi gör i miljöarbetet. Hela miljöledningssystemet med styrande och uppföljande dokument ligger på kommunens externa webb. Sprider information görs också genom våra vanliga kanaler: webben, Hushållstidningen, Personaltidningen, miljöfrukostar, miljöombudsträffar m.m.
 

5. Anordna/organisera energidagar

Kommunen anordnar klimat- och energidagar varje eller vartannat år t.ex. under den Europeiska trafikantveckan.
 

6. Vi ska delta i och bidra till EU:s årliga borgmästarkonferens för hållbar energi i Europa. 

Styrgrupp för arbetet med Borgmästaravtalet är Bert Olof Åkerström och Sven-Olof Gustafsson, kommunledningsförvaltningen, Ann Rydén, serviceförvaltningen och Anne-Katrin Ångnell, teknisk förvaltning.

Projektledare är Ulla Nordin och projektgruppen utgörs av Christina Breding, Iren Karlsson-Berglund och Anne Sörensson.
 

Publicerat:

2013-12-10
Kundcenter

063 14 30 00

Styrning

Ulla Nordin
063-14 38 87

Mer information:

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00