Så går det till när du söker stöd

På den här sidan får du veta mer om hur det går till när du ansöker om att få stöd.

Vill du ansöka om stöd ska du kontakta Kundcenter. Kundcenter hjälper dig att få kontakt med en handläggare på Myndighetsenheten. Det är biståndshandläggaren eller LSS-handläggaren som utreder och fattar beslut om olika former av stöd.

Du kan också fylla i en ansökan så kommer Myndighetsenheten att kontakta dig.
Här kommer du till ansökan om stöd i hemmet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du ansöker om stöd får du träffa din biståndshandläggare/LSS-handläggare. Handläggaren gör ett hembesök på en tid som ni kommer överens om. Alternativt att ett besök bokas på enheten. Anhöriga får gärna vara med. Ni går då gemensamt igenom vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Ibland kan handläggeren även behöva ett underlag från andra yrkesproffessioner innan beslut kan fattas. Information från andra inhämtas av handläggarten enbart efter ditt samtycke.

Beslutet

Handläggaren fattar därefter beslut om det hjälp du har rätt till. Ditt beslut skickas hem till dig via post. Där framgår vilken hjälp du beviljats. Om behovet ändras kan du när som helst avsluta hjälpen eller ansöka igen.

Vid avslag får du information om hur du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Härnösand. Du kan få hjälp av handläggaren eller kommunens Kundcenter att överklaga ditt beslut. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Mer om Myndighetsenheten

Hos Myndighetsenheten kan du få information om det stöd och den hjälp som kommunen ansvarar för inom vård och omsorg.

Vad betyder begreppen?

Biståndshandläggare och LSS-handläggare=tjänsteman som utreder din ansökan.

Biståndhandläggaren utreder och fattar beslut om stöd och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen.

LSS-handläggaren utreder och fatta beslut om insatser enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS).

Distriktssköterskan ansvarar för den hemsjukvård som ingår under hälso- och sjukvårdslagen.

Biståndsbedömning=prövning av ansökan om insatser enligt en lagstiftning

Bistånd=hjälp

Insats=typ av hjälp som du kan få - till exempel trygghetslarm, hemtjänst eller insatser enligt LSS.

Utredning=de uppgifter - underlag - handläggaren behöver för att kunna fatta beslut.

Var finns vi?

Myndighetsenheten har sitt huvudkontor på Tavelbäcksvägen 2. Här nedan ser du en vägbeskrivning. Klicka på kartan så förstoras den.

Karta med vägeskrivning till Biståndsenheten

 

Kundcenter hjälper dig att få kontakt med Myndighetsenheten - se kontaktuppgifter länst ned på sidan.

Vårdplaneringsteamet

Myndighetsenheten ingår i ett vårdplaneringsteam. Är du inlagd på sjukhuset för behandling och behöver kommunens insatser när du kommer hem får du träffa vårdplaneringsteamet.

I vårdplaneringsteamet ingår biståndshandläggare och distriktsköterska. De ansvarar för planeringen av den hjälp du behöver när du kommer hem.

Vårdplaneringsteamet och representanter från hemtjänsten träffar dig på sjukhuet för att ni tillsammans ska planera vilken hjälp du behöver.

Vårdplaneringsteamet överlämnar den information som behövs till biståndshandläggaren som är ansvarig för det område där du bor. Informationen ges också till ansvariga för hemtjänsten.


Planering av insatser

Biståndshandläggaren lämnar skriftlig information till hemtjänsten om det stöd och den hjälp du ska ha. Därefter kontaktar hemtjänsten dig och tillsammans planerar ni den hjälp du ska få. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som ska finnas hemma hos dig.

Vem får ansöka?

  • Du själv
  • Godman eller förvaltare
  • Vårdnadshavare

Du som är anhörigvårdare kan också kontakta Myndighetsenheten om du behöver hjälp och stöd.

Här hittar du ansökningsblanketter som gäller stöd och omsorg

Alternativ till kommunens hemtjänst

Även om du inte har ett biståndsbeslut finns det möjlighet att få hjälp med många olika praktiska sysslor. Det kan exempelvis vara hjälp med städning, tvätt, snöskottning, ledsagning och mycket annat. Läs mer om övrig hjälp under hushållsnära tjänster

För dig som fyllt 67 år finns också möjlighet att använda kommunens fixartjänster

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska gälla. Läs mer om försäkringar här

Sidan uppdaterad 2018-03-01