Stöd du kan få - sammanfattning

Här följer en översikt över olika sorters hjälp och stöd för dig som bor hemma och har svårt att klara vardagen.

Vill du ansöka om stöd eller veta mer kontakta Kundcenter. Se kontaktinformation längst ned på sidan.

Anhörigstöd

Det finns olika sorters stöd som ska underlätta för dig som vårdar en anhörig.

Anhörigstöd och avlösning

Boendestöd

Ett komplement till hemtjänsten är boendstöd. Det finns till för dig med en psykiatrisk diagnos och som kan behöva hjälp att få struktur på vardagen.

Boendestöd

Dagverksamhet

På Södra strand bedrivs dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Dagverksamheten

Fixartjänster

Har du fyllt 67 år och bor i Östersunds kommun. Då har du rätt till fixartjänster. För att få fixartjänster krävs inget biståndsbeslut.

Fixartjänster

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har svårt att åka buss eller vanlig bil.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänsten består av flera delar. Du kan exempelvis få hjälp med måltider eller att duscha. Det kallas personlig omvårdnad. Du kan även få hjälp med hemsjukvård som sårvård, medicinering med mera. Att få hjälp med tvätt, städning och inköp räknas till servicetjänster.

Hemtjänst och hemsjukvård

Behöver du tillsyn nattetid har du möjlighet att välja tillsyn via webbkamera, antingen som ett komplement eller som ersättning för fysiska tillsynsbesök.

Hjälpmedel

Det finns hjälpmedel som ska underlätta för dig att klara din vardag så självständigt som möjligt. I första hand vänder du dig till din hälsocentral. Men har du hemtjänst eller hemsjukvård kan du vända dig till kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast. De kommer då att göra en bedömning av ditt behov av hjälpmedel.

Mer information om hjälpmedel hittar du även på Hjälpmedelscentralens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledsagarservice

Har du svårt att ta dig iväg på egen hand för att delta i aktiviteter utanför hemmet? Då kan du ansöka om ledsagarservice. Det kan exempelvis handla att ta en promenad, gå på bio eller göra en utflykt. Du kan få ledsagarservice i högst fem timmar per tillfälle.

Ledsagarservicen är avgiftsfri. Den ingår i hemtjänsttaxan. Du som bor på särskilt boende kan också får ledsagarservice.

Matservice

Du kan få färdiglagad mat levererad hem varje dag.

Portionsmat

Syn och hörselombud

Du som har en syn- eller hörselskada har rätt att få hjälp av ett syn- och hörselombud. Ombudet arbetar för att underlätta din vardag. Det är gratis att få hjälp av ett syn- och hörselombud. Med stöd av ombudet ska det bli lättare för dig att bo i eget boende och att leva ett så normalt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Ombudens uppgifter är att;

  • fungera som en länk mellan dig och syncentral/hörselvård eller annan berörd instans exemplevis ögon- eller öronmottagning.
  • göra hembesök och träna hanteringen av de hjälpmedel du fått utprovade.
  • stimulera och uppmuntra dig att använda dina hjälpmedel.
  • hålla regelbunden kontakt med dig och följa upp hur dina hjälpmedel fungerar. Det kan vara genom telefonsamtal eller hembesök beroende på dina egna behov.
  • fungera som sakkunnig när det gäller enklare service av hjälpmedel och enklare installationer.
  • utföra enklare hjälpmedelsservice och felsökning.
  • ge nödvändig infromation till övrig personal exempelvis hemtjänsten så att de har kunskap om dina speciella behov.
  • informera dig och annan personal om kommunal service och intresseorganisationer som du kan ha nytta av. Det gäller exempelvis bibliotek, taltidningsverksamhet och hörslingor samt Synskadades riksförbund (SRF) och Hörselskadades riksförbund (HRF).

Särskilt boende

Du som har så stort behov av trygghet och vård att du inte längre känner trygghet i ditt hem har rätt att få flytta till särskilt boende.

Särskilt boende

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp vid akuta situationer när som helst på dygnet. Larmet kan man bära kring halsen eller armen. Alla larm är digitala och fungerar även om du inte har fast telefoni.

När man trycker på larmet ringer larmet automatiskt upp larmcentralen som får besked om varifrån larmet kommer. Larmcentralen meddelar i sin tur hemtjänstpersonalen om du är i behov av hjälp.

TrygghetslarmPDF

GPS-larm

Numera är det också möjligt att få trygghetslarm i form av ett GPS-larm. Eftersom larmet har en GPS-mottagare kan du använda det även utanför bostaden - till skillnad mot ett vanligt trygghetslarm som bara fungerar i bostaden.

Sidan uppdaterad 2018-02-19