Familjerätt

Adoption

En adoption innebär att den som adopteras (adoptivbarnet) får rättslig ställning till den eller dem som adopterar. En ansökan om adoption ställs till tingsrätten och socialnämnden gör en utredning innan domstolen fattar beslut.

Adoptioner kan vara internationella eller inhemska. Vanligast är internationella adoptioner. Läs mer om internationella adoptioner hos Myndigheten för internationella adoptionsfrågorlänk till annan webbplats

Faderskap/föräldraskap

När föräldrar är gifta anses de automatiskt vara föräldrar till de barn som föds i äktenskapet.

Barn till ogifta föräldrar

Enligt gällande lagstiftning är socialnämnden skyldig att se till att faderskap/föräldraskap till ogifta föräldrar bekräftas och fastställs.

Rent praktiskt går det till så att familjerätten får besked via skatteverket när ett barn har fötts och modern inte är gift.

Ett brev skickas till modern med en tid hos kundcenter för att underteckna faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen. I brevet uppmanas modern att lämna uppgifter senast dagen före besöket.

För att skriva faderskap i förväg ska det råda osäkerhet om faderskap/föräldraskap och/eller problem vid tidigare graviditet/förlossning. I annat fall ska man avvakta kallelsen.

Vid det personliga besöket på kundcenter undertecknas utredningsprotokollet och bekräftelsen.

Om exempelvis förbindelsen varit tillfällig kan DNA-undersökning begäras, och den bekostas då av socialnämnden. För barnets framtid är det betydelsefullt att inga tveksamheter finns omkring faderskapet/föräldraskapet.

Samarbetssamtal

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnet.

Samarbetssamtal är en kortare serie samtal där föräldrar ges möjlighet att gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet med barnen.

Samarbetssamtalet bedrivs med fokus på barnen och föräldraskapet.

Samtalen är frivilliga och gratis.

Samtalen kan leda fram till en överenskommelse eller ett juridiskt bindande avtal.

Samtalsledarna är socionomer.

Gäller konflikten främst vuxenrelationen bör man istället vända sig till Familjerådgivningen i Jämtlands länlänk till annan webbplats.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss när det gäller samarbetssamtal. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Avtal vårdnad/boende/umgänge

Föräldrar som är överens eller kommer överens med hjälp av samarbetssamtal kan på familjerätten få hjälp med att skriva avtal om vårdnaden, barnets boende och /eller hur umgänget med barnet skall vara.

Avtalen prövas och godkänns av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Avtalen blir bindande (som en dom från domstolen). Det går även bra att göra nya avtal om man vill ändra en tidigare dom eller ett tidigare avtal.

Vårdnad, boende eller umgängesutredning

När föräldrar ej är eniga om vem som ska vara vårdnadshavare, hos vem av föräldrarna barnet skall bo eller hur umgänget ska se ut kan man vända sig till domstolen. Domstolen beslutar då vad som är bäst för barnet. Innan domstolen beslutar inhämtar domstolen en utredning från socialnämnden.

Underhållsbidrag till barn

Alla föräldrar är skyldiga att efter förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett om man bor med barnet eller ej.

Underhållsskyldigheten gäller till dess barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skola när det fyller 18 år eller återupptar studierna före 19 års ålder är föräldrarna underhållsskyldiga till dess grundutbildningen är avslutad men längst tills barnet fyller 21 år.

En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn bidrar genom att betala underhållsbidrag. Om föräldrar är överens kan de själva skriva ett avtal om underhållsbidrag. Om föräldrar inte är överens kan domstolen bestämma hur mycket underhåll en förälder ska betala. Underhållsbidrag enligt föräldrabalkens regler finns i skriften Familjerätt,PDF en information om från regeringen.

Om en förälder inte kan eller vill betala underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd. Försäkringskassan lämnar upplysningar om underhållsstödet och betalningsvillkoren för detta. Se försäkringskassans webbsida www.fk.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad 2017-10-17