Familjerätt

Två barn som leker i skogen.

Familjerätten är en del av Socialförvaltningen, Östersunds kommun. Familjerättens handläggare ger stöd till föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor om vårdnad, umgänge och boende avseende föräldrars/deras gemensamma barn. Ärenden och utredningar för faderskap och föräldraskap, medgivande för adoption, vårdnad, boende och umgänge tillhör också familjerättens arbetsområde.

Adoption

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn och föräldern samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. Den som vill adoptera behöver enligt lag vara över 25 år och antingen vara ensamstående, gift eller registrerad partner. Socialstyrelsen rekommenderar att den som vill adoptera inte är äldre än 42 vid ansökan om medgivande. Ålder kan vara en avgörande faktor för att beviljas ett medgivande om adoption.

Om du/ni funderar på att adoptera kan ni kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Vid informationssamtalet finns möjlighet att ställa frågor samt få veta mer om vad en utredning för medgivande innebär. I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där ett barn adopteras från ett annat land.

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet.

Innan utredning påbörjas vid familjerätten i Östersund behöver du som sökande ha genomgått godkänd föräldrautbildning. Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning innan en ansökan om adoption lämnas. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Under utredningen återkopplar handläggarna till det som tagits upp under föräldrautbildningen. Kontakta familjerätten i Östersund för att få veta mer om vilken föräldrautbildning vi rekommenderar.

Utredningens olika moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Referentsamtal
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag
  • Eventuellt övriga kompletteringar

När utredningen är klar lämnas den till socialnämnden för beslut om ett medgivande ska lämnas. Ett medgivande om att adoptera ett barn är giltigt i två år. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Läs mer om internationella adoptioner hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avtal vårdnad, boende och umgänge

Med familjerättens hjälp kan föräldrar upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge för gemensamt barn.

För att kunna upprätta ett avtal krävs det att föräldrarna är överens om avtalets innehåll, att de har full insikt i innebörden av avtalet samt att avtalet bedöms vara till barnets bästa. Prövningen görs av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, i Östersunds kommun är det familjerätten som utreder, prövar och upprättar avtalen. Om och när ett avtal har godkänts av familjerätten har det samma giltighet som en dom i domstolen. Familjerätten kan välja att inte godkänna ett avtal, dessa beslut kan inte överklagas.

Om föräldrar vill ändra vårdnaden från ensam till gemensam och de inte har tvistat om vårdnaden tidigare, kan de vända sig direkt till Skatteverket och anmäla gemensam vårdnad.

Begreppen vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad. Den som har vårdnaden om ett barn kallas vårdnadshavare. Vårdnaden innebär rätt- och skyldighet att ansvara för barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar, gemensam vårdnad, eller en av föräldrarna, ensam vårdnad. Ibland kan det vara nödvändigt att utse annan vårdnadshavare än föräldrarna.

Boende. Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Ett barn kan bo på heltid hos en förälder eller hos båda föräldrarna enligt det som bedöms bäst för barnet, ex växelvist boende. Några grundläggande förutsättningar för växelvist boende är att föräldrarna har gemensam vårdnad, bor förhållandevis nära varandra samt att de kan samarbeta.

Umgänge. Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget är till för barnet och det är barnets intresse som ska vara avgörande. Rätten till umgänge bestäms med hänsyn till barnets bästa. Det finns ingen skyldighet för barn att träffa en förälder om barnet inte vill det. Umgänge kan även ske per telefon, e-post eller andra sätt.

Faderskap och föräldraskap

När ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste enligt lag faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. I samband med att ett barn föds skickar Skatteverket en underrättelse om nyfött barn till mammans folkbokföringskommun.

Om föräldrar är sammanboende med varandra hanteras bekräftelsen av kommunens Kundcenter. Övriga utredningar kring faderskap och föräldraskap handläggs av familjerätten. I praktiken innebär faderskapsbekräftelsen att föräldrarna kallas till besök vid Kundcenter eller familjerätten och undertecknar faderskapshandlingar. Giltig legitimation ska uppvisas vid besök. När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan och föräldrarna kan exempelvis anmäla gemensam vårdnad om barnet. Om osäkerhet finns kring vem som är pappa görs en bedömning om utredningen även ska innefatta en DNA-undersökning, bedömningen görs av familjerätten. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Kundcenter och familjerätten fastställer även föräldraskap för en kvinna som är moderns registrerade partner eller sambo. Detta gäller om modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård och om hon lämnat sitt samtycke.

För att påbörja en utredning innan barnet är fött ska det råda osäkerhet om faderskap/föräldraskap eller förekommit svårigheter i samband med tidigare graviditet. I annat fall ska kallelse avvaktas.

E-tjänst - Tidsbokning för Bekräftelse av faderskap/föräldraskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetssamtal

Familjerättens handläggare möter ofta föräldrar i kris som behöver hjälp att prata med varandra och hjälp att se barnets perspektiv och behov.

När föräldrar bestämt sig för att separera kan det finnas saker kring barnet som det är svårt att komma överens om. Många gånger är det barnet som kommer i kläm. Det kan till exempel handla om beslut kring hur ofta barnet skall vara hos respektive förälder eller hur samarbetet mellan föräldrarna ska se ut. Familjerätten kan vara ett stöd för att lösa dessa praktiska frågor.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrar komma överens kring gemensamma barn. Samtalen kan leda fram till en överenskommelse eller ett juridiskt bindande avtal. En samtalsserie består vanligen av två till fem samtal. Samtalsledaren försöker hjälpa föräldrarna att lyssna till varandra och se situationen med fokus på det gemensamma barnets perspektiv.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrar eller på uppdrag av domstol. De omfattas av sekretess och registreras eller journalförs inte. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och förutsätter att båda föräldrar deltar.

Finns problem i relationen, som till exempel hot och våld, psykisk ohälsa eller missbruk som gör det svårt att möta den andra föräldern? Prata med familjerättens handläggare för att få bra förutsättningar för samarbetssamtal.

Att tänka på

Om svårigheterna inte i första hand är kopplade till föräldraskapet utan mer handlar om vuxenrelationen rekommenderas föräldrar att kontakta Familjerådgivningen i Jämtlands länlänk till annan webbplats.

Utredning vårdnad, boende och umgänge i samband med separation

Vid en separation ska barnets bästa vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, beroende på barnets ålder och mognad. Målsättningen är att föräldrar har gemensam vårdnad om det är till barnets bästa.

Om det inte är möjligt för föräldrar att själva, alternativt med hjälp av samarbetssamtal vid familjerätten, hitta en lösning för sitt barns vårdnad, boende eller umgänge kan domstolen besluta hur det ska vara för barnet.

En förälder kan vända sig till domstolen med ett yrkande om hur föräldern vill att det skall vara för barnet. Domstolen brukar lyssna till båda föräldrarnas åsikt och innan domstolen avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge brukar den ge socialnämnden i uppdrag att lämna upplysningar i ärendet, s k snabbupplysningar. Uppdraget från domstolen hamnar hos familjerätten där en utredning genomförs skyndsamt i syfte att ge rätten ett bredare underlag för beslutet. En vanlig handläggningstid för upplysningar är cirka fyra veckor från det att familjerätten fått uppdraget till dess att upplysningarna lämnas till domstolen.

Domstolen avgör om det är tillräckligt att socialnämnden får tillfälle att lämna upplysningar eller om det är nödvändigt med ytterligare utredning. Om frågan behöver utredas mer kan domstolen lämna ett uppdrag till socialnämnden att göra en utredning. En vanlig handläggningstid för utredning är cirka fyra månader från det att familjerätten får uppdraget till dess att utredningen lämnas till domstolen.

Sidan uppdaterad 2017-10-25