För barn och unga

Lekande barn i urban miljö

De här sidorna är särskilt till för dig som är ung. Här vill vi som jobbar på socialförvaltningen i Östersund berätta lite om vad vi jobbar med, hur vi kan hjälpa till och om hur du kommer i kontakt med oss. Här finns också en jättebra samling av länkar som kan hjälpa dig vidare om du undrar över något särskilt.

Koll på soc

På Barnombudsmannens sida Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mycket bra information om sådant som du som är ung undrar över. Innehållet på sajten har tagits fram av BO tillsammans med barn och unga. Materialet har sedan faktagranskats av Socialstyrelsen.

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Härifrån når du bland annat: 

  • Polis
  • Ambulans
  • Räddningstjänst
  • Giftinformation
  • Fjällräddning
  • Flygräddning
  • Sjöräddning

Social beredskap

För akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag finns social beredskap. Social beredskap avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation.

Social beredskap når man via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17:00 och 08:00 samt under helger. Dag före helgdag inträder beredskapen klockan 15:00.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en sammanställning över hjälp som finns att få på sidan 1177 - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Misstänker du att barn eller unga far illa hittar du mer information om hur du bör göra på sidan Om barn eller unga far illa

Läs mer på Sidor för barn och unga

Läs mer om Akut hjälp

Elevhälsa

I Östersunds kommun finns en samlad organisation, enheten Barn- och elevhälsan, för elevhälsans medicnska insatser (f d Skolhälsovården) och elevhälsa.

Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen och arbetar mot förskola (begränsad omfattning), förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ. Visst stöd ges även till förskolan. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi är HBTQ-certifierade!

Under 2016 har arbetet med att HBTQ-certifiera verksamheter inom Östersunds kommun startat. Målet är att ligga i framkant när det gäller arbete för att alla människor ska känna sig trygga och få vara sig själva i sin kontakt med kommunens verksamheter. Elevhälsan är en av enheterna i kommunen som är först med sin certifiering.

Östersunds kommuns arbete med HBTQ-certifiering

Läs mer om Elevhälsa

Om barn eller unga far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhällsansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan.

Anmälan/anmälningsskyldighet

Många yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet. Det gäller exempelvis den som jobbar på skolor eller barn- och mödravårdscentraler

Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och omsorg.

Skyldighet att lämna uppgifter

Yrkesgrupperna ovan har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna uppgifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.

Personal i familjerådgivning ska genast anmäla till socialnämnden om de får reda på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, eller fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Uppgiftsskyldigheten gäller däremot inte denna yrkesgrupp.

Allmänheten kan göra en anmälan

Även allmänheten kan - och bör - göra en anmälan till socialtjänsten om den känner till missförhållanden som gäller barn.

Den som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs, utan att röja barnets identitet. Verksamheter som har anmälningsskyldighet bör ha tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten och att det inte framgår på något annat sätt, exempelvis genom din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Sekretess

Sekretess råder inom socialtjänsten om enskildas personliga förhållanden. All personal har tystnadsplikt.

Barns rättigheter

FN:s barnkonvention anger barns rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa dessa rekommendationer. Socialtjänsten arbetar utifrån ett generellt barnperspektiv vilket innebär att man i åtgärder rörande barn alltid skall ta hänsyn till barnets bästa.

Prata med Soc!

För oss är det både kul och viktigt att ha kontakt med er! Undrar du något, tycker du att vi har uttryckt oss konstigt eller har du något annat du vill berätta för oss?

Stöd för barn/unga med psykisk ohälsa

På den här sidorna hittar du som är barn eller ungdom information och kontaktuppgifter om hjälp som du kan få om du har problem eller mår dåligt.

Stödgrupper för barn och unga

Ibland kan barn och unga behöva extra stöd och hjälp. I Östersund erbjuder socialtjänsten olika former av stöd och hjälp för barn och ungdomar. Man kan få hjälp enskilt eller i grupp.

Vad gör Soc?

Varje kommun ska ge stöd och hjälp till dem som bor där, om man inte kan få stöd och hjälp på något annat sätt när man behöver det. Därför finns en socialtjänst som kan ge stöd till personer och familjer med problem som till exempel att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv eller inte har pengar för att överleva.

Sidan uppdaterad 2017-11-03