Föräldrastöd

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Både Elevhälsan och Socialförvaltningen erbjuder olika former av föräldrastöd.

Bryggan

Bryggan erbjuder stöd till dig som är förälder och har barn/ungdomar 0-17 år. De som kommer till oss har svårigheter i sitt föräldraskap och behöver stöd i att arbeta med detta, tillfälligt eller under lite längre tid.

Vi utgår från att föräldrarna är de viktigaste personerna för sina barn och arbetar utifrån varje familjs behov och önskemål, med barnets bästa i fokus.

Du kan kontakta oss via ansökan hos Kundcenter eller annan enhet inom Socialförvaltningen. Du kan få råd och stöd per telefon och i mån av plats även erbjudas stöd då du hör av dig direkt till oss.

Vi arbetar vardagar i vårt hus på Regementsgatan 4, i vår lokal på Södra Gröngatan 31, i famljens hem eller annnan miljö som passar familjens behov.

På Bryggan arbetar familjebehandlare med olika yrkesbakgrund.

Vi har tystnadsplikt och vår insats är kostnadsfri.

Bryggan - FolderPDF

För dig som är förälder till barn som upplevt våld

På den här sidan får du som är förälder veta något om vad du kan göra för att hjälpa ditt barn om det varit utsatt för våld eller bevittnat våld.

Det finns flera saker du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn om det varit utsatt för våld eller bevittnat våld.

  • För barnets skull måste våldet upphöra
  • Tig inte om vad som hänt
  • Kontakta oss

För barnets skull måste våldet upphöra

Barn som varit med om skrämmande och hotfulla upplevelser mår ofta bättre om de kan prata med någon vuxen om det som har hänt. En vuxen som de har förtroende för. Både om hur barnet kände sig medan det hände och hur det blev sedan.

Tig inte om vad som hänt

Även om ditt barn till en början inte vill prata om vad som hänt i familjen, är det viktigt att barnet får hjälp. Hjälp att bearbeta sina upplevelser och de känslor som hör ihop med vad barnet har sett och hört.

Kontakta oss på Centrum mot våld

Ibland kan det vara lättare för barnet att prata med någon annan än den förälder som har blivit misshandlad, eftersom det inte vill göra sin förälder ledsen eller bekymrad. Om du själv mår dåligt kan det också vara svårt för dig att höra allt barnet har att säga.

Barnet behöver ibland också träffa någon med specialkunskaper om hur våldsutsatta barn reagerar, och hur man kan hjälpa dem. Du som vuxen kan också behöva stöd och hjälp, både som förälder och som våldsutsatt eller våldsutövare. Vi kan hjälpa till att hitta en bra kontakta och stöd för dig.

Om det är du som använt våld

Du kan hjälpa ditt barn att inte känna skuld. Det är till stor hjälp om du som använt våld en dag kan säga till ditt barn att det var fel av dig och att det som hänt är ditt ansvar.

Det finns barn som på allvar tror att de är skuld till våldet för att de till exempel varit bråkiga eller gnälliga. "Om jag bara hade varit tyst så hade pappa inte blivit arg, och då hade han inte slagit mamma".

Den skulden kan du hjälpa ditt barn att bli kvitt.

Förstärkt föräldrastöd

Förstärkt föräldrastöd är ett mobilt team som arbetar med familjer med barn i åldrarna 0–17 år. Vi arbetar med ett varierande stöd, i både tid och antalet insatstillfällen.

Arbetet sker i huvudsak i familjernas hem. Arbetet kan innebära stöd till föräldrar i deras föräldraroll men även familjepedagogiska insatser där familjerna får direkt och praktiskt stöd i vardagsnära situationer.

Vi arbetar utifrån tre specifika inriktningar: Familjer med behov av långvarigt stöd, akuta insatser samt med familjer vars barn är placerade och ska flytta hem igen.

Vi som arbetar på förstärkt föräldrastöd kallas Familjebehandlare och har olika utbildningar och yrkesbakgrunder.

Insatsen är kostnadsfri och familjebehandlarna har tystnadsplikt.

Insats från Förstärkt föräldrastöd är ett bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen och beslutas av socialsekreterare. Ansökan görs via Kundcenter.

Även föräldrar i förskola/skola kan vända sig direkt till Barn- och elevhälsans personal. Vi kan antingen ge råd och stöd själva eller hjälpa till att förmedla kontakt men andra aktörer som finns till stöd för barn och unga.

Föräldrar ska i första hand vända sig till förskolan/skolans kontaktpersoner.
Vid akut oro angående föräldrafrågor kan du ta kontakt med socialtjänsten och/eller Barn- och Ungdomspsykiatrin som kan ge råd och stöd.

Se även Socialförvaltningen som erbjuder olika former av föräldrastöd.

Nedan kan du få mer information hur olika yrkesgrupper/funktioner inom Barn- och elevhälsan arbetar med föräldrastöd.

Förälder Östersund

Förälder Östersund erbjuder regelbundet förläsningar, workshops och studiecirklar utifrån olika aktulla ämnen. Samarbete sker med lokala studieförbund och andra aktörer.

Att vara ensamstående förälder utan fungerande nätverk är påfrestande i längden. Det blir svårt att orka vara så bra förälder som man skulle önska. Man räcker inte alltid till och orkar inte alltid vara stark och duktig.

Läs mer om Kontaktfamilj

MST (Multisystemisk terapi)

Har du ett barn eller ungdom med svåra problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, aggresivitet eller skolk. Då kan du få stöd av MST-teamet.

MST-teamet

MST-teamet ger stöd till familjer med barn/ungdomar i åldern 12-17 år, som riskerar att placeras utanför hemmet.

MST (Multisystemisk terapi) är en metod som har utvecklats vid Medical University i South Carolina, USA. Där har forskning visat att metoden gett goda resultat. MST används därför på många håll i världen.

Stärker familjen

I Östersund består MST-teamet av tre terapeuter och en teamledare. De får kontinuerligt handledning och utbildning av en konsult vid MST Services, USA.

Teamet arbetar med att stärka föräldrarna och ge dem redskap att bemöta och handskas med de problem som det kan innebära att vara tonårsförälder. I arbetet involveras även personer som är viktiga för barnet/ungdomen till exempel släkt, vänner, lärare och kamrater.

Arbetet pågår under en begränsad tid, max fem månader. Terapeuten har tät kontakt, på tid och plats som passar familjen, om så önskas på kvällstid och oftast i hemmet.

Sidan uppdaterad 2018-02-20