Plan för handling för den sociala barn- och ungdomsvården

Två barn och en vuxen spelar sällskapsspel tillsammans

Östersund har ett uppdrag att upprätta en plan för handling för den sociala barn- och ungdomsvården, som redovisas här.

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården har uppdraget att, i dialog med bland annat ett antal kommuner, stärka och stödja utvecklingen så att barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver.

Den nationella samordnaren besökte Östersunds kommun den 26 november 2015 och fick då en övergripande redovisning av kommunens olika insatser och arbete inom området. Kommunen gavs i uppdrag att upprätta en plan för handling för den sociala barn- och ungdomsvården.

Socialt hållbart Östersund

Östersunds övergripande vision är: ”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund”.

I strategin för att uppnå ett socialt hållbart Östersund anges området ”Ett barnvänligt Östersund” som ett av tre strategiområden.

Kommunens tillväxtprogram för åren 2014 – 2020 ”En plan för hållbar tillväxt i ett atraktivt Östersund” prioriterar bland annat att skapa förutsättningar för att välfärdens medarbetare ska kunna leverera en så god kvalitet som möjligt.

Bland annat dessa dokument betonar det gemensamma uppdraget för alla att svara för förebyggande och tidiga insatser för våra barn och unga.

Numera finns även en social investeringsfond i kommunen vilken möjliggör investeringar i förebyggande syfte med långsiktiga effekter för ett minskat utanförskap. Dessa investeringar ska ske i samverkan mellan olika aktörer och inte minst rikta sig till barn och unga.

Barns miljö

För att förebygga att barn far illa behöver satsningar göras i de miljöer barn befinner sig i. Följande görs/planeras:

 • Fritidsgårdarna är betydelsefulla och från 2017 sker en förstärkning med fyra miljoner kronor årligen.
 • Förhindra att barnfamiljer vräks.
 • Minska barnfattigdom genom individanpassat arbetsnära stöd.
 • Förstärkt föräldrastöd, vilket sker via ett nystartat team vars arbete syftar till att barn ska kunna bo kvar i sin hemmiljö.

Barns inflytande och delaktighet

Barns inflytande och delaktighet behöver stärkas. Följande görs/planeras:

 • Minska socialsekreterarens tid för administration och öka den direkta tiden med barnet.
 • Bibehålla och utveckla att barnets röst synliggörs i utredningar och insatser.
 • Införande av Västernorrlandsmodellen – en metod för att tillvarata barns åsikter om möten med socialtjänsten - övervägs.

Barns skolgång

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Följande görs/planeras:

 • Arbetsmetoden med SkolFam för familehemsplacerade barn och unga införs.
 • Närvaroteamet fortsätter sitt arbete.
 • Toleransprojektet – att ge unga mod och rätt att vara den de är och att våga stå för detta – fortgår via barn- och utbildningsförvaltningen.

Barns hälsa

För att förebygga ohälsa hos barn görs/planeras följande:

 • ANDT-satsning i grundskolan under hösten 2016.
 • Bibehålla och utveckla arbetet inom familjecentralerna.
 • Bibehålla och utveckla det generellt inriktade föräldrastödet.
 • Ett socialpsykiatriskt team är under uppbyggnad tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Uppsökandeteam med förebyggande och uppsökande verksamhet samt individuellt behovsanpassat stöd.

Intern samordning och extern samverkan

Följande görs/planeras:

 • Utveckla rutiner för samordning med vård- och omsorgsförvaltningen, bland annat via samvekansgruppen för insatser till funktionshindrade ”Irmelin”.
 • Behålla god samverkan genom chefsnätverket Birger.
 • Utveckla arbetet enligt ”Jämtbus”, en samverkansmodell för barn och unga mellan olika aktörer i länets kommuner och regionen.
 • Implementera ny rutin kring samordnad individuell plan - SIP - för samordnade insatser av socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Även skolan ska kunna initiera ärenden.
 • Fortsatt erbjuda information BBIC – Barns Behov i Centrum - till samverkanspartners, exempelvis hälso- och sjukvård.
 • Se över möjligheten att synliggöra parallella processer med samhällets insatser och åtgärder i ett barns liv, exempelvis ”Tidslinjen”(digitalt stöd från Stiftelsen Allmänna Barnhuset).
 • Utveckla arbetet med familjeplaner.

Kvalité

Det är av stor betydelse att bibehålla och öka kvalitén genom arbetsmiljöarbete samt genom att rekrytera och behålla kompetent personal. Följande satsningar görs/planeras:

 • Arbetstyngdsmätningar.
 • Ökat administrativt stöd till handläggande socialsekreterare.
 • Organisationsförändring - mindre arbetsgrupper och ökat antal arbetsledare i syfte att ge nära arbetsledning.
 • I samband med löneöversynen för 2016 prioriterades socialsekreterare med myndighetsutövning inom det sociala barnavårdsområdet. 2 500 kronor per anställning avsattes för att fördelas individuellt bland berörda socialsekreterare.
 • Fortsatt utveckling av introduktions- och kompetensutvecklingsprogram.
 • Tillgång till tekniska hjälpmedel vid handläggning och genomförande av insatser, portabla datorer, videokonferensutrustning etc.

Ökad kvalité och rättssäkerhet genom metodutveckling, egenkontroll och internt stöd

Följande satsningar görs/planeras:

 • Rätt insats i rätt tid genom snabbare handläggningsprocess och verkställighet.
 • Implementera bedömningsinstrumentet iRisk för barn som lever med våld i sin familj.
 • Se över möjligheten att implementera ytterligare bedömningsinstrument.
 • Kollegiegranskning
Sidan uppdaterad 2017-11-20