Hemsjukvård och rehabilitering

Har du stora svårigheter att ta dig till en hälsocentral på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan du få sjukvård i hemmet. Kommunen ansvarar också för rehabilitering i hemmet till vissa personer.

Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom
eller funktionsnedsättning att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer.

För hemsjukvård och rehabilitering ansvarar kommunens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans med arbetsledare och hemtjänstpersonal i ett så kallat hemteam.

Vart vänder jag mig?

Om du inte redan har hemsjukvård kontaktar du din hälsocentral.

Vad kostar det?

Aktuella avgifter hittar du här

Hemteam

Inom kommunens hemtjänst arbetar vårdbiträden, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor samt enhetschef. Dessa yrkeskategorier bildar tillsammans hemstjänsområdets hemteam. Hemteamen är en viktig resurs vid rehabilitering både för den som bor hemma och den som vistas på korttidsplats.

Hälsofrämjande enheten

På Hälsofrämjande enheten - HFE arbetar distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, syn- och hörselombud samt en dietist.

Hälsofrämjande enheten ansvarar för hälso- och sjukvård, vårdplanering av hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabilitering för bland annat:

  • Personer på särskilda boenden.
  • Personer på korttidsvistelse.
  • Personer som omfattas av LSS och som inte kan ta sig till hälsocentralen
  • Personer som normalt behandlas på hälsocentral men som har tillfälligt behov av behandling i hemmet
  • Personer som har behov av medicinska insatser en längre tid - minst 14 dagar och som har svårt att ta sig till hälsocentralen på grund av funktionsnedsättning eller annan diagnos.
  • Personer som har stöd i hemmet som framför allt är i form av boendestöd.
  • Personer som har hemtjänst och som har valt en utförare av hemtjänst som inte har egna distriktssköterskor, sjukgymnaster eller arbetsterapeuter anställda.

Kommunens hemtjänst har egen legitimerad personal

Personer som har hemtjänst och hemsjukvård och som har valt en utförare med egen legitimerad personal får stöd med hemsjukvård och rehabilitering från hemtjänsten. Det gäller både kommunen och större privata utförare.

Söker du kontakt med Hälsofrämjande enheten?

Ring Kundcenter så hjälper de dig att få kontakt med rätt person på Hälsofrämjande enheten. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

MAR - ansvarig för rehabilitering

MAR betyder Medicinskt ansvarig för rehabilitering. MAR ansvarar för att se till att kommunen erbjuder en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering.

Det sker bland annat genom att MAR utarbetar och följer upp rutiner kring olika hjälpmedel och ansvarar för hantering av rapporterade avvikelser med mera.
 
MAR ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för Vård- och omsorg - IVOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det sker om en patient drabbas eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård.
 
Befogenheter och ansvar för MAR finns reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen.

Ring Kundcenter om du vill få kontakt med MAR - se kontaktinformation längs ned på sidan.

MAS - medicinskt ansvarig

MAS betyder Medicinskt ansvarig sjuksköterska. MAS har ansvar för att se till att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet.

Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp rutiner, ansvarar för hantering av rapporterade avvikelser och kontrollerar läkemedelshantering med mera.
 
MAS ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för Vård- och omsorg - IVOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det sker om en patient drabbas eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård.
 
MAS befogenheter och ansvar finns reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen.

Ring Kundcenter om du vill ha kontakt med MAS - se kontaktinformation längs ned på sidan.

Patientnämnden

Enligt lag är kommunen skyldig att ha patientnämndsverksamhet. 
Samtliga kommuner i Jämtlands län har därför ett samverksansavtal med Region Jämtland/Härjedalen.

Om du vill klaga på något inom vården eller om du anser att du inte fått dina rättigheter tillvaratagna ska du alltid vända dig till chefen för den verksamhet det gäller. Om du känner att du behöver stöd i kontakterna kan du vända dig till patientnämnden för att få råd och hjälp.

Läs mer om patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare ska upprätta en patiensäkerhetsberättelse varje år. Det kan man läsa i patientsäkerhetslagen. Här kan du läsa om hur Östersunds kommun arbetat med patientsäkerhet, vad man gjort för att öka patientsäkerheten och vilka resultat man uppnått. 2017 års patientsäkerhetsberättelse ingår i Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapport.

Här kan du ta del av Vård- och omsorgsförvaltningens kvalietsrapport för 2017PDF

Rehabilitering i hemmet

Rehabilitering i hemmet innebär att du kan få råd, stöd och träning i din bostad och i din närmiljö kunna klara vardagliga aktiviteter med god livskvalitet. 

Vem kan få rehabilitering i hemmet?

Har du svårt att ta dig till en hälsocentral? Har du problem med nedsatt rörlighet och ork och har behov av rehabiliterinsinsatser under lång tid? Då kan det bli aktuellt med kommunens hemrehabilitering.

Rehabilitering i hemmet kan vara ett alternativ
för dig som;

  • kommit hem från sjukhuset och behöver stöd med fortsatt träning i hemmet
  • känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du ska utför vardagliga aktiviteter
  • vårdas av en anhörig - både du och din anhörige kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet.

Vart vänder jag mig?

För mer information och för att ansöka om rehabilitering i hemmet kontaktar du kundcenter - se kontaktinformation längst ned på sidan.

Hemteam - en viktig resurs

För att rehabiliteringen ska fungera så bra som möjligt arbetar vårdpersonalen i Östersunds kommun i hemteam.

Tandvårdsstöd

Den som är långvarigt sjuk eller har andra funktionsnedsättningar kan i vissa fall erbjudas en undersökning av tänder och mun i hemmet eller på tandvårdskliniken.

Det är landstinget som ansvarar för den uppsökande verksamheten. Kommunerna ansvarar för att informera och att bedöma vilka som har rätt till tandvårdsstöd.

I Östersunds kommun är det distriktssköterskan i kommunens hemsjukvård som utfärdar tandvårdsintyget. På särskilt boende är det sjuksköterskan på boendet som utfärdar tandvårdsintyget.

Personer som tillhör LSS personkrets kan få tandvårdsintyg utfärdat av LSS-handläggaren.

Du som har rätt till tandvårdsstöd får en gratis munhälsobedömning en gång per år eller vartannat år. Vid munhälsobedömningen ska någon ansvarig vårdpersonal eller anhörig finnas med.

Personalen/den anhörige ska kunna ge viktig information om personens allmänstatus, speciella problem och dagliga munvård.

Det är vanligtvis en tandhygienist som gör munhälsobedömningen. Tandhygienisten bedömer om det krävs nödvändig tandvård.

Vad kostar det?

Munhälsobedömningen är gratis. För besök på tandläkarmottagning betalar du samma avgift som för ett besök inom hälso- och sjukvården. Avgiften räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd

Du väljer själv tandläkare

Vilken tandvård som blir aktuell beror på allmäntillstånd, tandhälsa och möjlighet att orka med behandlingen. Huvudregeln är att man ska kunna tugga och äta utan att uppleva smärta.

Det är valfritt om man vill gå till folktandvården eller privattandläkare. Men måste kunna visa upp intyg för att få den avgift som gäller för tandvårdsstöd.

Vart vänder jag mig?

För mer information kontakta:
Region Jämtland Härjedalen, Beställarenheten 063 - 14 76 19

Här hittar du Region Jämtland Härjedalens information om tandvårdsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-03-01