CRA (Community Reinforcement Approach)

Vad är CRA?

Community Reinforcement Approach – ”social förstärkningsbehandling” är en alkohol- och narkotikabehandling som rekommenderas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

CRA är en 1-årig individuell primärbehandling.

Behandlingen består av 16-20 sessioner inklusive 3 ”uppföljningssamtal” som fördelas över året.

Under behandlingen arbetar vi med att se och förstå vad som vidmakthåller beroendebeteendet och att hitta alternativa beteenden som är bättre anpassade till ett drogfritt liv.

Viktiga delar i CRA:

 • Funktionsanalys på beroendebeteendet samt konkurrerande beteenden
 • Drog- och nykterhetsprövning
 • Behandlingsplan utifrån Tillfredsskalan
 • Färdighetsträning
 • Träna ”jobbfärdigheter”
 • Fritiden och sociala kontakter som stödjer drogfrihet/nykterhet
 • Återfallsprevention
 • Parsamtal

Vanliga inslag kan också vara:

 • Känsloreglering/impulskontroll
 • Kriminalitet
 • CRA-anhörigstöd till dina närmaste

För vem?

För dig som är 18 år och uppåt och:

 • Som har ett missbruk/beroende av alkohol och/eller narkotika och vill ha en förändring.
 • Som är beredd att aktivt arbeta med tanke- och beteendeförändring även utanför behandlingsrummet.

Vad är CRA-anhörigstöd?

Individuella samtal/familjesamtal för dig/er som är anhörig/närstående till någon som har ett missbruk/beroende och som genomgår CRA-behandling.

Syftet med samtalen är att stärka och utöka den anhöriges färdigheter att kunna uppnå ökat välbefinnande och gå vidare, i sitt eget liv samt i relationen till den beroende.

Programmet består av 6 sessioner med bl a följande innehåll:

 • Kunskap om beroende/missbruk och hjärnans belöningssystem
 • Konsekvenser för anhöriga
 • Att sätta gränser för den egna personen
 • Svårigheter och ambivalens inför att ha kontroll/inte ha kontroll över den anhöriges problembeteende
 • Färdighetsträning i kommunikation och problemlösning
 • Att förstärka positiva beteenden hos den beroende och hos sig själv

CRA-Booster

För vem?

För dig som redan genomgått och fullföljt CRA-behandling

och känner att du av olika anledningar behöver repetera och ”boostra” dina färdigheter och kunskaper från primärbehandlingen för att fortsättningsvis klara din drogfrihet/nykterhet.

CRA-booster kan vara till hjälp:

 • efter ett återfall
 • vid omtumlande livshändelser
 • när du känner igen risktankar/känslor/signaler och är rädd för att ta ett återfall

Vad gör vi i CRA-boosters:

Vi börjar med en inventering av hur din situation ser ut just nu och hur behovet är i dagsläget. Utifrån det gör vi tillsammans en planering för hur vi skall arbeta

Du kommer känna igen dig i arbetssättet från primärbehandlingen. Vanliga inslag är:

 • Funktionsanalys
 • Tillfredsskalan
 • Färdighetsträning
 • Alternativa aktiviteter (LÅS)

Under ett år efter avslutad primärbehandling har du möjlighet att höra av dig direkt till din behandlare och boka tider om du har behov av CRA-booster.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • En ”ickedömande” attityd – det finns anledningar till varför människor mår och beter sig som de gör.
 • Strukturerat, konkret och målinriktat arbetssätt.
 • Störst fokus på ”här och nu” och framåt.
 • Grunden i CRA är inlärningspsykologi och beteendeteori – vi utgår från att missbruk/beroende är ett inlärt beteende och att man kan lära in nytt genom kraftfulla förstärkningssystem för beteenden som innebär drogfrihet.
 • Löpande utvärdering genom Tillfredsskalan och regelbundna uppföljningar.

Hur kommer du till oss?

Du tar kontakt med Kundcenter för att göra en ansökan och därefter för vidare utredning/bedömning.

Sidan uppdaterad 2018-03-14