Dödsfall

När någon i familjen dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Ofta hittar man sätt att stödja varandra i familjen, både i den första omedelbara sorgen och längre fram.

Barn reagerar olika, att dela sorgen är ett sätt att bearbeta den. Men det kan också kännas bra att få professionell hjälp genom exempelvis landstinget.

Sjukvårdsupplysningen - 1177länk till annan webbplats hittar du information om vilken hjälp du kan få. Du kan också vända dig till din hälsocentral.

Elevhälsan kan ge hjälp och stöd åt barn som är mellan 6 och 17 år gamla.

Elevhälsans information om Sociala/emotionella frågor

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Sociala/Emotionella frågor så sker det via skolornas Elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang m.m. Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent* synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Elevhälsan som ofta möter behov inom området Sociala/Emotionella frågor.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

*Salutogent förhållningssätt: Att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Sidan uppdaterad 2017-09-19