Skilsmässa

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre. Som föräldrar är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen. Man kan få hjälp genom samarbetssamtal.

Alla skilsmässor och separationer är olika. En del föräldrar skiljs efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, från det att man först börjar tala om att skiljas, andra drar ut på tiden.

Omständigheterna kring skilsmässan kan spela en roll för hur man mår och för hur lång tid det tar att finna sig i det som hänt.

Det kan till exempel vara lättare om båda är överens om skilsmässan, och svårare om den ena parten plötsligt vill skiljas för att han eller hon har träffat en annan.

En del föräldrar kan umgås som vänner efter skilsmässan. För andra kan konflikter pågå och blossa upp långt efteråt. Det kan då vara mycket svårt att samarbeta kring barnen.

Alla kan få problem i sina nära relationer någon gång i livet. Då kan det underlätta att få stöd av någon som har erfarenhet av hur man arbetar med dessa frågor.

Socialtjänsten har stödgrupper för barn med skilda föräldrar.

Till socialtjänstens familjerättsenhet kan du vända dig för att få stöd för dig och din familj. Det kan vara rådgivning och hjälp vid separation.

Man kan också vända sig till Familjerådgivningen för samtalsstöd.

Socialtjänstens information om Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder ett professionellt bemötande och ett samtalsklimat som gör det möjligt för er att lyssna och tala med varandra på ett mer konstruktivt sätt än ni kanske är vana vid.

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par, familjer och enskilda som befinner sig i samlevnadssvårigheter och/eller relationskriser. Det kan exempelvis handla om att:

  • ni har svårt att tala med, och förstå, varandra
  • det blev en oväntad stor omställning när ni fick barn
  • ni har svårt att finna lösningar på gemensamma problem
  • det sexuella samlivet fungerar inte tillfredställande
  • känslorna har svalnat
  • en av er har träffat en annan
  • ni har svårt att få till det i er ombildade familj (mina barn, dina barn, våra barn etc.)
  • ni eller någon av er står inför beslut om separation/skilsmässa
  • ni/du har svårt att komma vidare efter en skilsmässa/separation

Vad passar er?

Ett samtal i taget

På mottagningen i Östersund erbjuds ni ”Ett samtal i taget”. Det passar dig/er som på kortare varsel önskar komma på främst ett samtal. Bokning sker på ordinarie telefontid och ni kan få tid till ett samtal inom en vecka. Önskar ni sedan komma på ytterligare samtal får ni sannolikt träffa en annan familjerådgivare.

Ordinarie familjerådgivning

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler.

Avgiften är 180 kr/samtal (uteblivet besök debiteras).

De som arbetar som familjerådgivare är vidareutbildade socionomer med lång yrkeserfarenhet.

Familjerådgivningen i Jämtlands län är en samverkan mellan länets kommuner.

Huvudmottagning finns i Östersund och det finns filialmottagningar i Krokom, Hammarstrand, Järpen, Sveg/Hede, Strömsund, Hackås och Bräcke.

Läs mer om Familjerådgivning

Socialtjänstens information om Familjerätt

Adoption

En adoption innebär att den som adopteras (adoptivbarnet) får rättslig ställning till den eller dem som adopterar. En ansökan om adoption ställs till tingsrätten och socialnämnden gör en utredning innan domstolen fattar beslut.

Adoptioner kan vara internationella eller inhemska. Vanligast är internationella adoptioner. Läs mer om internationella adoptioner hos Myndigheten för internationella adoptionsfrågorlänk till annan webbplats

Faderskap/föräldraskap

När föräldrar är gifta anses de automatiskt vara föräldrar till de barn som föds i äktenskapet.

Barn till ogifta föräldrar

Enligt gällande lagstiftning är socialnämnden skyldig att se till att faderskap/föräldraskap till ogifta föräldrar bekräftas och fastställs.

Rent praktiskt går det till så att familjerätten får besked via skatteverket när ett barn har fötts och modern inte är gift.

Ett brev skickas till modern med en tid hos kundcenter för att underteckna faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen. I brevet uppmanas modern att lämna uppgifter senast dagen före besöket.

För att skriva faderskap i förväg ska det råda osäkerhet om faderskap/föräldraskap och/eller problem vid tidigare graviditet/förlossning. I annat fall ska man avvakta kallelsen.

Vid det personliga besöket på kundcenter undertecknas utredningsprotokollet och bekräftelsen.

Om exempelvis förbindelsen varit tillfällig kan DNA-undersökning begäras, och den bekostas då av socialnämnden. För barnets framtid är det betydelsefullt att inga tveksamheter finns omkring faderskapet/föräldraskapet.

Samarbetssamtal

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnet.

Samarbetssamtal är en kortare serie samtal där föräldrar ges möjlighet att gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet med barnen.

Samarbetssamtalet bedrivs med fokus på barnen och föräldraskapet.

Samtalen är frivilliga och gratis.

Samtalen kan leda fram till en överenskommelse eller ett juridiskt bindande avtal.

Samtalsledarna är socionomer.

Gäller konflikten främst vuxenrelationen bör man istället vända sig till Familjerådgivningen i Jämtlands länlänk till annan webbplats.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss när det gäller samarbetssamtal. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Avtal vårdnad/boende/umgänge

Föräldrar som är överens eller kommer överens med hjälp av samarbetssamtal kan på familjerätten få hjälp med att skriva avtal om vårdnaden, barnets boende och /eller hur umgänget med barnet skall vara.

Avtalen prövas och godkänns av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Avtalen blir bindande (som en dom från domstolen). Det går även bra att göra nya avtal om man vill ändra en tidigare dom eller ett tidigare avtal.

Vårdnad, boende eller umgängesutredning

När föräldrar ej är eniga om vem som ska vara vårdnadshavare, hos vem av föräldrarna barnet skall bo eller hur umgänget ska se ut kan man vända sig till domstolen. Domstolen beslutar då vad som är bäst för barnet. Innan domstolen beslutar inhämtar domstolen en utredning från socialnämnden.

Underhållsbidrag till barn

Alla föräldrar är skyldiga att efter förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett om man bor med barnet eller ej.

Underhållsskyldigheten gäller till dess barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skola när det fyller 18 år eller återupptar studierna före 19 års ålder är föräldrarna underhållsskyldiga till dess grundutbildningen är avslutad men längst tills barnet fyller 21 år.

En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn bidrar genom att betala underhållsbidrag. Om föräldrar är överens kan de själva skriva ett avtal om underhållsbidrag. Om föräldrar inte är överens kan domstolen bestämma hur mycket underhåll en förälder ska betala. Underhållsbidrag enligt föräldrabalkens regler finns i skriften Familjerätt,PDF en information om från regeringen.

Om en förälder inte kan eller vill betala underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd. Försäkringskassan lämnar upplysningar om underhållsstödet och betalningsvillkoren för detta. Se försäkringskassans webbsida www.fk.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Familjerätt

Sidan uppdaterad 2017-08-29