Skolfrånvaro

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet.

Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt, och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov.

När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Det händer att problemen är så stora att en elev behöver hjälp och stöd i skolan under längre eller kortare tid.

Skolk kan vara en del av ett större problem. Socialtjänsten tillhandahåller MST (Multisystemisk terapi) som är ett stöd till familjer med barn/ungdomar i åldern 10-17 år, med svåra problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, aggresivitet eller skolk.

Elevhälsan kan ge hjälp och stöd åt barn som är mellan 6 och 17 år gamla.

Elevhälsans information om Elevnärvaro

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Elevnärvaro så sker det via skolornas Elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera.

Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Barn- och elevhälsan som ofta möter behov inom området Elevnärvaro.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, se information nedan.

Läs mer om Elevnärvaro

Sidan uppdaterad 2017-09-15