Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Teckansprålk

Den politiska processen

Det är kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag", och fattar de övergripande besluten. Det finns "bara" fem heltidsanställda förtroendevalda i Östersund, resten är fritidspolitiker.

Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering", och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörerna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.

Förtroendemannaregistret

Sammanträdeskalendern

Protokolllänk till annan webbplats

Publicerat:

2015-03-27
Kundcenter

063 14 30 00

Kommunkansliet
063-14 31 09

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00