Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Synpunktshantering per 31 augusti 2009

Rådhuset
För perioden 1 januari tom den 31 augusti 2009 har kommunens verksamheter totalt fått in 119 synpunkter som registrerats i systemet.

Antalet synpunkter har ökat jämfört med samma period 2008 ( 88 st .) Ökningen har skett främst för vård- och omsorgsnämndens och Utförarstyrelsens/teknisk förvaltnings verksamheter. Det kan fortfarande ses som för få synpunkter i förhållande till de omfattande verksamheter som kommunen bedriver.

Några orsaker är bl.a. att brukare/medborgare som har synpunkter på kommunal verksamhet inte alltid vill att synpunkterna registreras med deras namn. Men man kan också välja att lämna synpunkter och vara anonym, men då avstår man samtidigt möjligheten att få en personlig respons på de synpunkter som lämnats.
 
Förvaltningarna anger också att man löser t.ex. klagomålen direkt utan att registrera dessa, men då missar man samtidigt att nyttja de möjligheter som datastödet erbjuder för att tydliggöra omfattning och typ av synpunkter som kommer in till kommunen.

I stort sett behöver alla förvaltningar arbeta mer aktivt för att få in och ta tillvara på de synpunkter som finns på kommunal verksamhet.

Alla nämnder har sedan 2008 minst en servicedeklaration. Dessa har en naturlig koppling till synpunktshanteringen, som i sin utformning kan ge en ökning av antalet synpunkter.

För närvarande finns 19 servicedeklarationer tillgängliga på kommunens hemsida och övriga kommer att läggas ut efterhand som de arbetas fram.

Här kan du läsa mer om syftet med servicedeklarationerna.

Här hittar du förvaltningarnas servicedeklarationer.
 

Resultat för kommunen totalt

Klagomål Beröm Förslag Summa
Tillgång & tillgänglighet 27 7 6 40
Kompetens 13 22 3 38
Bemötande 12 20 0 32
Inflytande 4 0 1 5
Verksamhetsspecifika 2 1 1 4
Summa 58 50 11 119

Resultat för varje nämnd/förvaltning med kommentarer.

Miljö och samhällsnämnden


Nämnden har för perioden fått 6 synpunkter som registrerats, varav 4 klagomål, 1 beröm och 1 förslag. Klagomålen rör snöröjningen, skyltning för datumparkering och nedskräpning. Beröm får man för snabb och bra handläggning och ett förslag om ny lekplats.
 

Vård och omsorgsnämnden


Nämnden har för perioden fått in 37 synpunkter varav 19 klagomål, 15 beröm och 3 förslag vilket är nästan dubbelt så många synpunkter som för samma period föregående år. Klagomålen rör alla kvalitetsdimensioner men främst kompetens, bemötande och tillgång & tillgänglighet.
De beröm som lämnats rör samma kvalitetsdimensioner som klagomålen. Orsak till klagomål är ex. att insatser inte blivit utförda tillfredställande, beröm ges för bra bemötande från personalens sida. Rutiner ses över för att förhindra upprepning av klagomål och erfarenhetsutbyte sker på arbetsplatsträffar på respektive arbetsplats.

Barn och utbildningsnämnden


För perioden har endast 6 synpunkter registrerats i systemet varav 2 beröm som gäller bemötande och 4 klagomål som rör kompetens, bemötande och tillgång & illgänglighet. Synpunkter kommer ständigt in men förvaltningen väljer oftast att inte registrera dessa i det system för synpunkter som kommunen har tagit fram för ändamålet.

Utförarstyrelsen /serviceförvaltningen


Antalet registrerade synpunkter i systemet är för perioden 15 stycken vilket är 9 fler än för samma tid i fjol. Fördelningen av synpunkter är 3 klagomål och 12 beröm. Klagomålen rör
nätstörningar som förekommit under våren. Här pågår ett aktivt arbete för att komma till rätta med de problemen.
De 12 berömmen avser bemötande och kompetens och berör växeln, receptionen, datacenter, städ vaktmästeri, upphandlingskontoret och rekryterings-administrationen. Ett flertal synpunkter har också inkommit via de ordinarie kunduppföljningar och kundsamtal som genomförts under året.

Utförarstyrelsen/Teknisk förvaltning


För perioden har förvaltningen registrerat 21 synpunkter i systemet, varav 14 klagomål, 2 beröm och 5 förslag. Beröm har kommit till enheterna Fastighet och Fritid.
Man har fått in klagomål till enheterna Fritid, Gatukontoret, Storsjöbadet och Renhållning. Klagomål kan gälla standard på t.ex. skidspår, slalombackar men glädjande är att man också fått beröm för bra bemötande. För Storsjöbadet har en del förslag kommit in som rör förbättringar som man önskar i relaxen.

Socialnämnden/socialförvaltningen


Nämnden har för perioden fått in 14 synpunkter, varav 1 beröm, 1 förslag och 12 klagomål. Berömmet handlar om kompetens, vänligt och respektfullt bemötande. Klagomålen rör handläggares sätt att bemöta och tillgängligheten. Dessa synpunkter speglar en del av verkligheten. Många inkomna synpunkter hanteras utan att registreras.

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen


För perioden har registrerats 20 synpunkter varav 17 beröm, 2 klagomål och 1 förslag. Det man får beröm för är bemötande och kompetens. Klagomålen avsåg bemötande i samband med rekryteringsprocessen. Problemen har lyfts i kommunledningsgruppen som tagit med frågan till respektive förvaltning. Ett led i förbättringsarbetet är en rekryteringsutbildning som kommer att erbjudas alla chefer.

Publicerat:

2014-04-15
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00